Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Dit zijn onder andere gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen die een publiek belang behartigen en waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk in het bezit van de gemeente zijn. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. De verbonden partijen van de gemeente in 2015 komen hierna aan de orde. Ten opzichte van de begroting 2015 is de coöperatie Birgit er als verbonden partij bij gekomen.

Het gemeentelijke beleid met betrekking tot verbonden partijen is vastgelegd in de nota verbonden partijen, die in het najaar 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het beleggen van een publieke taak bij een andere organisatie heeft als gevolg dat geen directe democratische controle kan plaatsvinden door de gemeenteraad. Politiek-bestuurlijk ingrijpen geschiedt getrapt. Bovendien heeft de gemeente niet altijd een meerderheidsstem in de andere organisatie. Om het primaat van de gemeenteraad zoveel mogelijk te waarborgen wordt gekozen voor terughoudendheid. Hoofdregel is dan ook ‘nee, tenzij…’ daar waar het om beleidsrijke onderwerpen gaat, die directe democratische legitimering vragen. Onderdeel van de nota is ook een nieuw afwegingskader. Bij het aangaan van een verbinding dient dit afwegingskader altijd vooraf aan het college van B en W en/of de gemeenteraad te worden voorgelegd.

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Doel: Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.
Betrokkenen: Alle gemeenten in de provincie Utrecht.
Bestuurlijk belang: De AVU is een gemeenschappelijke regeling met een dagelijks en een algemeen bestuur. De gemeente Utrecht is in het dagelijks en het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de wethouder Openbare Ruimte en Groen. Utrecht heeft in het algemeen bestuur 7 van de 81 stemmen.
Financieel belang: De gemeente heeft in 2015 6,900 miljoen euro bijgedragen op basis van voorschotnota’s. De definitieve afrekening volgt na het vaststellen van de jaarstukken 2015.
Eigen vermogen: Het eigen vermogen is nihil.
Vreemd vermogen: Het vreemd vermogen is 8,579 miljoen (31 december 2014). Het vreemd vermogen aan het eind van 2015 is eind maart 2016 bekend.
Resultaat: Nihil resultaat, omdat de AVU geen eigen vermogen heeft.
Ontwikkeling: Er is een afvalbelasting doorgevoerd op brandbaar afval.

Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap (BGHU)
Doel: Efficiënt uitvoeren van het heffen van gemeentelijke belastingen, de wet waardering uitvoering onroerende zaken en het beheer en uitvoering van vastgoedinformatie.
Betrokkenen: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Utrecht, de Bilt, Houten, Nieuwegein, Bunnik, Lopik en Zeist.
Bestuurlijk belang: De BghU is een bedrijfsvoerinsorganisatie op grond van de wetgemeenschappelijke regelingen en heeft een bestuur. Alle deelnemers zijn vertegenwoordigd in het bestuur. De wethouder Financiën is lid van het bestuur. Besluiten worden genomen op basis van meerderheid van stemmen. Voor het vaststellen van de begroting is een meerderheid van driekwart van de stemmen nodig. De stemverhouding is gebaseerd op de rato van de financiële bijdrage per gemeente. De Gemeente Utrecht heeft in 2015 de helft van de stemmen.
Financieel belang: De gemeente droeg in 2015 7,8 miljoen euro bij.
Eigen vermogen: Stand 1 januari 2015: 0,3 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2015 is 0,3 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 1 januari 2015 3,4 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per
31 december 2015 is 3,4 miljoen euro.
Resultaat: Stand 1 januari 2015 0,7 miljoen. Het verwacht resultaat per 31 december 2015 is 0,19 miljoen (aandeel Utrecht 0,16 miljoen: vermindert eenmalig de deelnemersbijdrage 2015).
Standplaats: Utrecht
Juridische vorm: Bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Ontwikkeling: De BghU is op 1 januari 2014 gestart door de Gemeenten Utrecht en de Bilt en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De gemeenten Houten, Nieuwegein, Bunnik, Lopik en Zeist zijn op 1 januari 2015 toegetreden. In 2015 is de voorbereiding afgerond van de toetreding van de gemeente Utrechtse Heuvelrug per 1 januari 2016

BIRGIT
Doel: De coöperatie BIRGIT heeft tot doel om voor Nederlandse gemeenten te voorzien in ICT-toepassingen ten behoeve van digitale dienstverlening en bedrijfsvoering. De coöperatie richt zich hierbij op het verwerven, (door)ontwikkelen, beheren en leveren van de voorzieningen.
Betrokkenen: De coöperatie BIRGIT is een samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam, Den Haag en Utrecht (vanaf eind 2015). Het is de bedoeling dat meer gemeenten aansluiten.
Bestuurlijk belang: Het college van B en W van de gemeente Utrecht is vertegenwoordigd in de ledenvergadering en bepaald hoe de gemeente in de ledenvergadering stemt.
Financieel belang: De bijdrage van de gemeente Utrecht bedraagt 136.000 euro in 2015.
Eigen vermogen: Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2015 is nihil
Vreemd vermogen: De coöperatie kent geen vreemd vermogen.
Resultaat: De coöperatie is eind 2014 opgericht en was het grootste gedeelte van 2015 nog niet actief. Het verwacht resultaat per 31 december 2015 is nihil. De coöperatie streeft naar een sluitende begroting.
Standplaats: Rotterdam
Ontwikkeling: De activiteiten van de coöperatie zijn eind 2015 gestart.

Coöperatie Wigo4it U.A.
Doel: Het ontwikkelen en verrichten van administratieve en informatietechnologische ondersteuning aan de deelnemende gemeenten op het terrein van werk, inkomen, zorg en inburgering. Daardoor verbetert de dienstverlening aan de inwoners en wordt de effectiviteit en doelmatigheid van de uitvoerende organisaties van de deelnemende gemeenten vergroot.
Betrokkenen: Gemeenten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
Bestuurlijk belang: Het hoogste bestuursorgaan van de coöperatie is de algemene deelnemersvergadering. In dit bestuursorgaan hebben alle vier de gemeenten een even grote stem. De Gemeente Utrecht is vertegenwoordigd door de wethouder Werk en Inkomen.
Financieel belang: Een jaarlijkse contributie conform de verdeelsleutel Wet werk en bijstand. In 2015 was de bijdrage 1,8 miljoen euro.
Eigen vermogen: Het eigen vermogen per 31 december 2015 is op dit moment nog niet bekend.
Vreemd vermogen: Het vreemd vermogen per 31 december 2015 is op dit moment nog niet bekend.
Standplaats: Den Haag
Juridische vorm: vereniging in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid
Ontwikkeling: Er waren in 2015 geen relevante ontwikkelingen

GEM Kanaleneiland CV
Doel: Zorgdragen voor het in exploitatie brengen en (doen) ontwikkelen en realiseren casu quo renoveren van onroerende zaken in Centrumgebied Kanaleneiland.
Betrokkenen: Gemeente Utrecht, Mitros Aska Beheer BV, Portaal Onroerend Goed Beheer BV en Heijmans Vastgoed BV.
Bestuurlijk belang: De GEM Kanaleneiland CV is een commanditaire vennootschap, waar de zeggenschap gelijk is verdeeld over de vier samenwerkingspartners.
Financieel belang: Bij de start in 2008 is door iedere partij 1 miljoen euro bijgedragen. In 2015 was de bijdrage van de gemeente 0,12 miljoen euro.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015 is 4 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 4 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015 is 4,5 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 2,5 miljoen euro.
Resultaat: Het resultaat in 2015 is 5,15 miljoen euro.
Standplaats: Utrecht
Juridische vorm: rechtspersoon (commanditaire vennootschap).
Ontwikkeling: Als gevolg van de economische ontwikkelingen is besloten een deel van de opgave niet te realiseren door sloop-nieuwbouw, maar door renovatie van bestaand onroerend goed.

GEM Beheer BV Kanaleneiland
Doel: Doel van GEM Beheer BV Kanaleneiland is het deelnemen in of directie voeren over andere vennootschappen of deelnemingen. Kanaleneiland BV is beherend vennoot van GEM Kanaleneiland CV. Daardoor is zij hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van GEM Kanaleneiland CV.
Betrokkenen: Gemeente Utrecht, Mitros Aska Beheer BV, Portaal Onroerend Goed Beheer BV en Heijmans Vastgoed BV.
Bestuurlijk belang: De aandelen en de zeggenschap zijn gelijk verdeeld over de vier deelnemende partijen.
Financieel belang: De bijdrage van de gemeente is nihil.
Eigen vermogen: Stand 31december 2015 is 0,04 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 0,04 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31-12-2015 is nihil. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is nihil.
Resultaat: Stand 31 december 2015 is nihil. Het verwacht resultaat per 31 december 2016 zal vermoedelijk ook nihil bedragen.
Standplaats; Utrecht
Juridische vorm: rechtspersoon (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).
Ontwikkeling: Op basis van de in 2015 geactualiseerde grondexploitatie blijkt dat de gehele gebiedsafwikkeling door zal lopen tot medio 2020. De verwachting daarbij is dat de vennootschap tot medio 2018 afhankelijk zal zijn van externe financiering. Het mogelijke financiële risico is gelijk verdeeld over de vier samenwerkingspartners

GEM Vleuterweide Beheer BV
Doel: Uitvoeren van grondexploitatie Vleuterweide.
Betrokkenen: GEM Vleuterweide Beheer CV.
Bestuurlijk belang: De GEM Vleuterweide Beheer CV is voor 100% aandeelhouder in GEM Vleuterweide Beheer BV. De helft van de aandelen GEM Vleuterweide CV is van Vleuten-De Meern Zelfstandig BV Utrecht. Alle aandelen in
in Vleuten-De Meern Zelfstandig BV Utrecht zijn in het bezit van de gemeente Utrecht.
Financieel belang: Het financiële belang bestaat uit de inbreng in het maatschappelijk kapitaal van 20.000 gulden.
Eigen vermogen: Het eigen vermogen is 0,018 miljoen euro (31 december 2015).
Vreemd vermogen: Het vreemd vermogen is 0,371 miljoen euro (31 december 2015).
Resultaat: Het resultaat is nihil.
Ontwikkeling: In 2015 zijn er geen relevante ontwikkelingen geweest.

GEM Vleuterweide CV
Doel: Uitvoeren van grondexploitatie Vleuterweide.
Betrokkenen: Vestam Vleuterweide BV Amsterdam, Ballast Nedam Vleuterweide BV Nieuwegein,
ASR Vastgoedontwikkeling BV Utrecht, AM Deelnemingen Grondbedrijf BV Utrecht en Vleuten-De Meern Zelfstandig BV Utrecht. De wethouder grondzaken vertegenwoordigt de gemeente Utrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Vleuten-De Meern Zelfstandig BV Utrecht.
Bestuurlijk belang: De gemeente Utrecht is voor 100% aandeelhouder in Vleuten-De Meern Zelfstandig BV Utrecht.
Vleuten-De Meern Zelfstandig BV Utrecht heeft de helft van de aandelen GEM Vleuterweide CV. De andere helft van de aandelen is verdeeld over de vier andere partijen, Geen van de partijen heeft meer dan 20% van de aandelen in bezit. Voor het nemen van besluiten moet 80% van de aandeelhouders voor zijn.
Financieel belang: Het financiële belang bestaat uit de inbreng in het maatschappelijk kapitaal van 4.000.000 gulden. Aan de aandeelhouder Vleuten-De Meern Zelfstandig BV wordt naar verwachting een uitkering gedaan van 20 miljoen euro. Dit bedrag wordt vervolgens aan de gemeente uitgekeerd. Dit bedrag is opgenomen in de grondexploitatie Leidsche Rijn en is gemeld in de Bestuursrapportage Leidsche Rijn. Het bedrag is inmiddels volledig als voorlopige uitkering verwerkt.
Eigen vermogen: Het eigen vermogen is 10,174 miljoen euro (31 december 2015).
Vreemd vermogen: Het vreemd vermogen is 1,275 miljoen (31 december 2015).
Resultaat: Het resultaat 2015 is 3,519 miljoen euro.
Ontwikkeling: De CV heeft in 2015 een voorlopige uitkering aan Vleuten-De Meern Zelfstandig BV gedaan, die het weer heeft uitgekeerd aan de gemeente.

GGD regio Utrecht (GGDrU)
Doel: De GGD regio Utrecht verricht in de Wet Publieke Gezondheid beschreven taken voor ruim 1,2 miljoen inwoners van 26 Utrechtse gemeenten in de Provincie Utrecht, waaronder de Gemeente Utrecht. De precieze afspraken met de gemeente Utrecht staan verwoord in het arrangement Publieke Gezondheid dat de gemeenteraad in 2013 heeft vastgesteld.
Betrokkenen: 26 gemeenten in de Provincie Utrecht.
Bestuurlijk belang: De wethouder Volksgezondheid vertegenwoordigt de Gemeente Utrecht in het algemeen bestuur van de GGDrU. Er is sprake van verlengd openbaar bestuur. Alle deelnemers hebben invloed op datgene dat uitgevoerd wordt door de GGD regio Utrecht en bij afwijkingen dan wel investeringen regelen deelnemers goedkeuring via hun eigen gemeentebestuur.
Financieel belang: De GGDrU voert voor de Gemeente Utrecht (op basis van de Wet Publieke Gezondheid) enkele taken uit op het gebied van Volksgezondheid (infectieziektebestrijding, reizigerszorg, medische milieukunde, curatieve SOA en TBC-bestrijding). De verwachte uitgaven 2015 van de GGDrU voor de taakuitvoering ten behoeve van de Gemeente Utrecht bedraagt circa 1,5 miljoen euro.
Eigen vermogen: Op 31 december 2014 bedraagt het eigen vermogen 3,2 miljoen euro. Op 31 maart 2015 zal de concept balansstand 2015 bekend zijn.
Vreemd vermogen: Op 31 december 2014 bedraagt het vreemd vermogen 12,9 miljoen euro. Op 31 maart 2015 zal de concept balansstand 2015 bekend zijn.
Ontwikkeling: In 2015 is ingezet op het versterken van een solide bedrijfsvoering.

Het Utrechts Archief (HUA)
Doel: Het verwerven, bewaren en beschikbaar stellen van de archieven van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht en de archieven van het Rijk in de provincie Utrecht, alsook een omvangrijke collectie beeldmateriaal en bibliotheek van en over Utrecht. Via digitale dienstverlening, studiezaal en publiekscentrum worden de archieven en collecties beschikbaar gesteld voor iedereen die op zoek is naar recht en bewijs, educatie en onderzoek en cultuurbeleving. Daarnaast dient Het Utrechts Archief als toezichthouder voor het informatiebeheer van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein en een aantal regionale overheden.
Betrokkenen: De minister van OCW en de Gemeente Utrecht in de gemeenschappelijke regeling. In 2013 sloot HUA een dienstverleningsovereenkomst voor vijf jaar met de Provincie Utrecht. De Provincie levert een financiële bijdrage aan HUA voor het beheer en te beschikking stellen van de archieven van het provinciaal bestuur. Met de gemeente Nieuwegein bestaat een dienstverleningsovereenkomst voor de periode 2011-2020.
Bestuurlijk belang: Het bestuur van HUA bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Namens de gemeente zitten de burgemeester en de wethouders Publieksdienstverlening, Informatievoorziening en Cultuur in het algemeen bestuur. Drie leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door de minister van OCW. De gedeputeerde Cultuur van de Provincie Utrecht is sinds 2014 als agendalid bij het bestuur betrokken.
Financieel belang: De Gemeente Utrecht draagt 2,727 miljoen euro bij in 2015. Alle uit deze gemeenschappelijke regeling voortvloeiende kosten worden onder aftrek van inkomsten paritair door het bestuur van de gemeente en de minister gedragen. De gemeente Utrecht heeft HUA vanaf 2015 een structurele bezuiniging van 0,1 miljoen euro opgelegd. De gemeente en het ministerie van OCW hebben afgesproken dat de bezuiniging niet paritair bij het rijk zal wordt doorgevoerd en dat de bezuiniging niet ten laste mag gaan van de digitale infrastructuur. Zodra de kosten van duurzaam en digitaal beheer bekend zijn zal opnieuw naar de financiering worden gekeken. Tevens wordt op dat moment onderzocht op welke wijze de pariteit hersteld kan worden.
Eigen vermogen: Stand 01 januari 2015: 2,4 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 01 januari
2016 is 2,5 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 01 januari 2015: 2,1 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 01 januari 2016 is 1,5 miljoen euro.
Resultaat: Stand 01 januari 2015 nihil. Het verwacht resultaat per 01 januari 2016 is nihil.
Standplaats: Utrecht
Juridische vorm: Gemeenschappelijke regeling uitgevoerd door een openbaar lichaam.
Ontwikkeling: Het Utrechts Archief (HUA) beheert de grootste collectie publiek toegankelijke archieven, gedrukte werken en (bewegend) beeldmateriaal over Utrecht, waaronder de archieven van de Gemeente Utrecht. In 2016 werkt HUA aan het bevorderen van het gebruik van de collectie door een steeds grotere en meer gevarieerde groep gebruikers. Daarnaast wordt de nieuwe websitewww.hetutrechtsarchief.nl met een uitgebreid aanbod aan digitale diensten opgeleverd en zullen ruim een half miljoen bronnen worden gedigitaliseerd. Het publieks- en educatieprogramma voorziet in drie tijdelijke tentoonstellingen en het project om de vaste expositie te vernieuwen gaat van start. Ook maakt HUA in samenwerking met de Gemeente Utrecht gebruik van de aansluiting op het landelijke e-Depot waardoor ook digitale informatie (digital born) duurzaam beheerd en ontsloten kan worden. Ten slotte brengt HUA in het licht van het sterk veranderende archieflandschap de interne organisatie in gereedheid voor integraal beheer van de collectie en het e-Depot.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Doel: De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang en verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Dat leidt voor de inwoners tot zo laag mogelijke kosten voor maatschappelijke voorzieningen.
Betrokkenen: Staat der Nederlanden, Provincies, gemeenten en een hoogheemraadschap.
Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht bezit 1,37% van de aandelen. De helft van alle BNG aandelen is van de Staat der Nederlanden, de andere helft is van gemeenten, Provincies en een hoogheemraadschap.
Financieel belang: De gemeente heeft in 2015 geen bijdrage gegeven. De gemeente ontving in 2015 een dividenduitkering over 2014 van 0,435 miljoen euro. De nominale waarde van de aandelenportefeuille is 1,9 miljoen euro. In de statuten is vastgelegd dat aandelen uitsluitend onderling tussen overheden verhandelbaar zijn tegen de nominale waarde.
Eigen vermogen: Stand 1 januari 2015: 3,58 miljard euro. Het verwachte eigen vermogen per 1 januari 2016 is 3,7 miljard euro.
Vreemd vermogen: Stand 1 januari 2015 149,92 miljard euro. Het verwachte vreemd vermogen per 1 januari 2016 is 150 miljard euro.
Resultaat: Het resultaat over 2014 bedroeg 126 miljoen euro. Met betrekking tot het verwacht resultaat over 2015 geeft de bank in haar halfjaarbericht aan dat het gezien de aanhoudende onzekerheden niet verantwoord is om daarover een uitspraak te doen. Dit resultaat is ook nog niet bekend.
Standplaats: Den Haag.
Juridische vorm: Naamloze (structuur)vennootschap.
Ontwikkeling: Er spelen een aantal zaken die naar verwachting een overwegend negatief effect zullen kunnen hebben op de winstontwikkeling. Zo wordt een lagere omzet verwacht uit leningverstrekking door beperking van de investeringsruimte van klanten als gevolg van lastenverzwaringen en bezuinigingen. Daarnaast dient BNG een bijdrage te leveren in het Europese Resolutiefonds van 15 miljoen euro. Tevens wordt een aanhoudend laag renteresultaat voorzien. Tenslotte verwacht de bank een aanvulling op debiteurenvoorzieningen te moeten doen van circa 63 miljoen euro.

NV REMU-houdster
Doel: Het houden van aandelen in de REMU NV. De aandelen zijn verkocht aan Eneco, maar die verkoop is nog niet afgerond vanwege een mogelijke nabetaling na verkoop van Eneco.
Betrokkenen: Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amersfoort.
Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht bezit 47,5% van de aandelen. De wethouder van Financiën vertegenwoordigt de gemeente in Raad van Commissarissen.
Financieel belang: In 2015 had de gemeente geen bijdrage.
Eigen vermogen: Stand 1 januari 2015 1,45 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2015 is 1,45 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 1 januari 2015 niet bekend. Het verwachte vreemd vermogen per 1januari 2016 is niet bekend.
Resultaat: Stand 31 december 2014 is 9411 euro. Het verwacht resultaat per 31 december 2015 is rond de 10.000 euro
Standplaats: Utrecht
Juridische vorm: NV
Ontwikkeling: De vennootschap heeft in 2003 haar aandelen in REMU NV in eigendom overgedragen aan NV Eneco. Aan de Gemeente Utrecht kan nog een nabetaling plaatsvinden afhankelijk van de verkoopsom van naar verwachting circa 1,8 miljoen euro, als Eneco zich vóór 31 december 2010 verder had geprivatiseerd. Dat is niet gebeurd. Omdat ook de houdstermaatschappij van oordeel is dat Eneco verkoop van het bedrijf voor 31 december 2010 zelf onmogelijk heeft gemaakt door te procederen tegen de Staat vanwege het splitsgebod van de Staat tussen het distributie- en het leveringsbedrijf. Had Eneco voldaan aan het splitsgebod dan was het waarschijnlijk gekomen tot een verkoop van Eneco of onderdelen van Eneco. Dan was waarschijnlijk de voorwaarde in werking getreden (hoewel er nog een drempel in zit) en had de gemeente aanspraak kunnen maken op de nabetaling door tussenkomst van de houdstermaatschappij. De Hoge Raad is inmiddels van oordeel dat het splitsgebod door de Staat kon worden opgelegd, maar heeft hierover vragen gesteld aan het Europese Hof. Het Europese Hof heeft inmiddels uitspraak gedaan en aangegeven dat een dergelijk splitsingsgebod mogelijk is als het algemeen belang daarmee is gediend. REMU houdster zal vervolgens in 2015 kijken wat voor gevolgen dit heeft voor de nabetalingsverplichting uit de overeenkomst. Is het aan Eneco zelf te wijten dat er niet aan een derde is verkocht? Er is nog geen uitsluitsel gegeven door de NV welke kant het op gaat. Dit zal in 2016 worden gemonitord.

NV Vitens
Doel: Het maken, verkopen en leveren van drinkwater.
Betrokkenen: Vijf Provincies en meer dan honderd gemeenten.
Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht heeft 3% van de aandelen. Omdat er veel aandeelhouders zijn, is de gemeente een groot aandeelhouder en heeft daardoor invloed. De wethouder van Financiën vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. Daarnaast is er invloed door de commissie van aandeelhouders. De wethouder Financiën is één van de negen leden.
Financieel belang: De bijdrage van de gemeente is nihil.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2014: 421,2 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2015 is 421,2 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2014: 1.292 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2015 is 1.292 miljoen euro.
Resultaat: Stand 31 december 2014: 42,1 miljoen euro. Het verwacht resultaat per 31 december 2015 is in grote lijnen bekend. Het gaat om ongeveer 50 miljoen euro.
Standplaats; Utrecht
Juridische vorm: NV
Ontwikkeling: Sinds 1969 krijgt de gemeente een vergoeding voor de inbreng in het toenmalige waterleidingbedrijf. Deze vergoeding is in 2011 beëindigd. Hierover procederen de Gemeente Utrecht, Zeist, Soest en De Bilt. De rechter heeft de gemeenten in het ongelijk gesteld en de gemeenten zijn in hoger beroep gegaan. Dit heeft geleid tot een schikking waarbij de vergoedingen over de jaren 2011 en 2012 alsnog zijn betaald. Het hoger beroep is daarop ingetrokken. De hoogte van de dividend zal in 2017 naar beneden gaan. Door de werking van de WACC gaat de hoogte van het dividend gelet op de hoogte van de winst in 2015 naar beneden. Daarnaast zal Vitens overgaan tot een tariefsverlaging. Het financieel beleid van Vitens is onderwerp van gesprek in de AvA in 2016. Dit betekent dat in het financiële jaarplan de tarieven voor kleinverbruik (consument) per 2016 worden verlaagd met € 0,05 per m3 van € 0,68 naar € 0,63 per m3.

Plassenschap Loosdrecht
Doel: Ontwikkeling en beheer van de Loosdrechtse plassen en de daarbij behorende terreinen en vaarwegen.
Betrokkenen: De Provincies Utrecht en Noord Holland en de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht en Wijdemeren.
Bestuurlijk belang: Het Plassenschap is een gemeenschappelijke regeling met een algemeen en een dagelijks bestuur. De Gemeente Utrecht heeft twee leden in het algemeen bestuur dat achttien leden heeft. Het dagelijks bestuur heeft vijf leden, van elke organisatie één. De Gemeente Utrecht is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de wethouder Openbare ruimte en groen en de wethouder Verkeer en mobiliteit en in het dagelijks bestuur door de wethouder Openbare ruimte en groen.
Financieel belang: De gemeentelijke bijdrage in 2015 is 0,161 miljoen euro.
Eigen vermogen: Stand 1 januari 2015: 0,347 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 1 januari 2016 is 0,490 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 1januari 2015 2,856 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 1 januari 2016 is 3,260 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2015 is nihil
Standplaats: Utrecht
Juridische vorm: Gemeenschappelijke Regeling
Ontwikkeling: In 2015 is verder gewerkt aan de business case Loosdrechtse Plassen, om te komen tot een doorontwikkeling van het recreatiegebied, gebaseerd op behoud en versterking van de natuur en landschappelijke- en recreatieve waarden.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Doel: Ontwikkeling, beheer en toezicht van regionale recreatieterreinen en routestructuren voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden in de gemeenten die deelnemen aan het recreatieschap.
Betrokkenen: Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, de Bilt, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Woerden, Stichtse Vecht en Lopik.
Bestuurlijk belang: Het recreatieschap is een gemeenschappelijke regeling met een algemeen en een dagelijks bestuur. Elke deelnemer heeft twee leden in het algemeen bestuur, waarvan tenminste één van de leden een wethouder/gedeputeerde is. Elk lid heeft één stem. De Gemeente Utrecht heeft de wethouder Openbare ruimte en groen en wethouder Verkeer en mobiliteit in het algemeen bestuur. De wethouder Openbare ruimte en groen is lid van het dagelijks bestuur.
Financieel belang: De gemeente draagt 0,847 miljoen euro bij in 2015.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2014: 1,917 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2015 is 1,745 miljoen euro
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2014 3,556 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2015 is 3,892 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2015 is 0,011 miljoen euro voordelig.
Standplaats: Utrecht
Juridische vorm: Gemeenschappelijke regeling
Ontwikkeling: Het Ontwikkelingsplan is in 2015 verder uitgevoerd; dit vormt de basis voor de investeringen op recreatieterreinen, waarbij de leidraad is dat investering bijdragen aan inkomsten voor het recreatieschap.

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)
Doel: Het verlenen van milieuvergunningen en toezicht en handhaven van milieuregels.
Betrokkenen: Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en tien andere gemeenten.
Bestuurlijk belang: De regionale uitvoeringsdienst is een gemeenschappelijke regeling en heeft een dagelijks en algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit twaalf leden. De Gemeente Utrecht is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de wethouder milieu
Financieel belang: In 2015 heeft de gemeente heeft 1,2 miljoen euro bijgedragen.
Eigen vermogen: De RUD is per 1 juli 2014 ingesteld en gestart met een eigen vermogen van 0,0 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 1 januari 2016 is nog niet bekend.
Vreemd vermogen: Het vreemd vermogen per 1 januari 2016 is nog niet bekend.
Resultaat: Het resultaat per 1 januari 2015 is nog niet bekend.
Standplaats: Utrecht
Juridische vorm: Gemeenschappelijke regeling
Ontwikkeling: Er waren geen relevante ontwikkelingen in 2015.

Utrechtse maatschappij tot stadsherstel
Doel: Instandhouding van monumentale gebouwen en complexen door aankoop, restauratie en exploitatie.
Betrokkenen: 155 private en institutionele aandeelhouders, waarvan 70% financiële instellingen zijn (Jaarverslag 2014).
Bestuurlijk belang: De gemeente is één van de grotere aandeelhouders, maar heeft geen doorslaggevende stem. In de aandeelhoudersvergadering leggen directie en bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering. Nieuw beleid wordt voorgelegd aan de aandeelhouders.
Financieel belang: De Gemeente Utrecht bezit voor 0,9 miljoen euro aandelen en ontvangt daarvoor 5% dividend.
Eigen vermogen: Het eigen vermogen is 12,8 miljoen euro (1 januari 2015). Het verwacht eigen vermogen op 31 december 2015 is 12,8 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het vreemd vermogen is 9,0 miljoen euro (1 januari 2015). Het verwacht vreemd vermogen op 31 december 2015 is 8.7 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat voor de belastingen is 0,9 miljoen euro.
Standplaats: Utrecht
Juridische vorm: Naamloze Vennootschap
Ontwikkeling: In 2015 is geen nieuw project gestart. De activiteiten waren vooral gericht op beheer door planmatig onderhoud.

Utrecht Vernieuwt BV
Doel: Doel is het als commanditaire vennoot deelnemen in commanditaire vennootschappen dan wel participeren in publiek-/private samenwerkingsverbanden met de herstructurering van de Gemeente Utrecht als doel.
Betrokkenen: De gemeente is voor 100% aandeelhouder in Utrecht Vernieuwt BV.
Bestuurlijk belang: Utrecht Vernieuwt BV participeert als commandiet (stille vennoot) in de commanditaire vennootschap GEM Kanaleneiland (CV).
Financieel belang: Uit de in 2015 geactualiseerde grondexploitatie blijkt dat de gehele gebiedsafwikkeling van het centrumgebied Kanaleneiland door zal lopen tot medio 2020.
Eigen vermogen: Stand 1-1-2016 is 0,018 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 1-12017 is 0,018 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 1-1-2016 is nihil. Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-2017 is nihil.
Resultaat: Stand 1-1-2016 is nihil. Het verwacht resultaat per 1-12017 is nihil.
Standplaats: Utrecht
Juridische vorm: rechtspersoon (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).
Ontwikkeling: Uit de in 2015 geactualiseerde grondexploitatie blijkt dat de gehele gebiedsafwikkeling van het centrumgebied Kanaleneiland door zal lopen tot medio 2020.

UW-Holding BV

Doel: Uitvoering van de taken Wet sociale werkvoorziening. De UW Holding is een belangrijke partner bij de uitvoering van de Participatiewet.
Betrokkenen: Gemeente Utrecht.
Bestuurlijk belang: De gemeente is de enige aandeelhouder. Wethouder Financiën vertegenwoordigt de gemeente, op basis van een collegebesluit, in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Financieel belang: De gemeente heeft voor een bedrag van 3,9 miljoen euro aan garanties verstrekt in verband met bestaande leningen. Daarnaast heeft de gemeenteraad in mei 2015 ingestemd met een garantstelling voor een nieuw af te sluiten lening van 9,1 miljoen euro voor de renovatie en aanpassing van het pand aan de Niels Bohrweg.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen eind 2015 is 1,748 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het vreemd vermogen was 10,874 miljoen euro (31 december 2014). Het vreemd vermogen eind 2015 is nog niet bekend.
Standplaats: Utrecht
Juridische vorm: BV
Ontwikkeling: In 2015 is het toezichtarrangement voor UW Holding vastgesteld en zijn de statuten gewijzigd. Na deze statutenwijziging moeten majeure besluiten voor goedkeuring aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd. Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de instroom in de sociale werkvoorziening gestopt. Daarnaast verlaagt het kabinet de subsidie per werknemer in de sociale werkvoorziening. UW Holding heeft de opgave de komende jaren invulling te geven aan haar nieuwe rol als gemeentelijk werkbedrijf en de transitie te benutten om te komen tot een duurzaam financieel houdbare bedrijfsvoering. In het Transitieplan UW hield UW er rekening mee dat de vrijvallende arbeidsplaatsen als gevolg van uitstroom uit de Wsw voor een deel zou worden ingevuld door instroom van mensen uit de nieuwe doelgroepen (banenafspraak). De uitstroom uit de Wsw is in 2015 iets hoger dan de verwachting bij het Transitieplan was. Tevens is gebleken dat in 2015 de instroom van mensen uit het doelgroepenregister vooralsnog achter blijft bij de verwachting in het Transitieplan. Dit is een landelijk probleem waarover gemeenten met het ministerie in gesprek zijn. We zijn met UW in gesprek over de gevolgen hiervan en mogelijke oplossingen. Als we tot andere keuzes komen zullen we u informeren.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Doel: Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR).
Betrokkenen: Alle 26 gemeenten in de Provincie Utrecht. De politie Midden-Nederland is met een convenant verbonden aan de Veiligheidsregio.
Bestuurlijk belang: De Veiligheidsregio Utrecht is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het betreft een collegeregeling waarbij de burgemeester zitting neemt in het dagelijks en algemeen Bestuur. De burgemeester is tevens voorzitter van beide gremia. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, het algemeen bestuur uit 26 leden.
Financieel belang: De bijdrage van de gemeente in 2015 is 23,440 miljoen euro. Dat is inclusief de bijdrage voor de Meldkamer Ambulancezorg.
Eigen vermogen: Het eigen vermogen per 31-12-2015 is 6,587 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het vreemd vermogen per 31-12-2015 is 51,288 miljoen euro.
Resultaat: Het resultaat 2015 is 1,749 miljoen euro.
Standplaats: Utrecht
Juridische vorm: openbaar lichaam
Ontwikkeling: De majeure projecten van de VRU zijn in 2015 geïmplementeerd of voortgezet waaronder de reorganisatie van de VRU, het nieuwe dekkingsplan en, de nieuwe financieringssystematiek. In 2016 presenteert de VRU een visie op het eigendom en beheer van alle repressieve huisvesting inclusief de financiering, doet zij een voorstel aan de deelnemende gemeenten ten aanzien van de kerntakendiscussie (en de daar uitvloeiende taakuitvoeringsovereenkomst) en legt zij een nieuw meerjarig beleidsplan voor aan gemeenten, dat is gebaseerd op het in 2015 vastgestelde Regionaal Risicoprofiel.

Vereniging parkmanagement Papendorp
Doel: Onderhoud Openbare Ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.
Betrokkenen: De erfpachters die lid zijn van de vereniging.
Bestuurlijk belang: De gemeente is bijzonder lid en heeft 20 % van het stemrecht in de algemene ledenvergadering.
Financieel belang: Jaarlijkse bijdrage van 356.065 euro.
Eigen vermogen: Het eigen vermogen is 0,448 miljoen euro (31 december 2014). Het verwacht eigen vermogen eind 2015 is 0,489 miljoen euro.
Vreemd vermogen: De vereniging heeft geen vreemd vermogen.
Resultaat: Het verwachte resultaat over 2015 is 40.514 euro positief.
Ontwikkeling: Er is in 2015 een schikking getroffen met de oud-bestuursleden.

Vereniging parkmanagement De Wetering- Haarrijn
Doel: Onderhoud Openbare Ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.
Betrokkenen: De erfpachters die lid zijn van de vereniging.
Bestuurlijk belang: De gemeente is bijzonder lid en heeft 20 % van het stemrecht in de algemene ledenvergadering.
Financieel belang: De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is 299.000 euro.
Eigen vermogen: Het eigen vermogen is 0,311 miljoen euro (31 december 2014). Het verwacht eigen vermogen eind 2015 is 0,325 miljoen euro.
Vreemd vermogen: De vereniging heeft geen vreemd vermogen.
Resultaat: Het verwachte resultaat over 2015 is 14.925 euro positief.
Ontwikkeling: Er waren in 2015 geen relevante ontwikkelingen.

Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV
Doel: Economische ontwikkeling in de wijk Lombok stimuleren door panden te kopen, te herstellen en te verhuren of verkopen om een grotere diversiteit aan ondernemingen te bewerkstelligen.
Betrokkenen: Gemeente Utrecht, Van Rossum Makelaars, Plegt- Vos, Rabobank en B0-ex.
Bestuurlijk belang: De gemeente bezit 95% van de aandelen. De wethouder economische zaken vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. Het afdelingshoofd Economische zaken vertegenwoordigt de gemeente in de Raad van Commissarissen.
Financieel belang: Het financieel belang is nihil.
Eigen vermogen: Het eigen vermogen is 2,403 miljoen euro (31 december 2014) . De stand per 31 december 2015 is nog niet bekend.
Vreemd vermogen: Het vreemd vermogen is 2,991 miljoen euro (31 december 2014). De stand per 31 december 2015 is nog niet bekend.
Resultaat: Het resultaat 2015, na betalen van de Vennootschapsbelasting) is 0,006 miljoen euro.
Ontwikkeling: Er zijn geen panden aangekocht. De in 2014 aangekochte panden zijn in beheer opgenomen en de sloop/nieuwbouw van enkele panden in de Damstraat is voorbereid.

CV Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Noord West
Doel: Het bevorderen van de stedelijke herstructurering in de wijk Noordwest in de gemeente Utrecht met het oog op verbetering van de leefbaarheid en de sociaaleconomische ontwikkeling in die wijk, alsmede het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, ontwikkelen, beheren, verbeteren, exploiteren en verhuren van onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het speerpunt van de WOM is gericht op verbeteren van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Amsterdamsestraatweg.
Betrokkenen: Mitros en gemeente Utrecht.
Bestuurlijk belang: De wethouder Economische Zaken. In de raad van commissarissen hebben Mitros en de gemeente Utrecht elk één stem.
Financieel belang: Mitros en de gemeente Utrecht hebben elk 1,566 miljoen euro bijgedragen aan het eigen vermogen van de CV Mitros en de gemeente Utrecht hebben elk 0,009 miljoen euro bijgedragen aan het eigen vermogen van de BV.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 31 december 2015 bedraagt 3,27 miljoen euro
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 31 december 2015 bedraagt 0,28 miljoen euro
Resultaat: Er is gewerkt naar een sluitende begroting met een financieel resultaat van nul euro.
Standplaats: Utrecht
Juridische vorm: CV/BV
Ontwikkeling: In 2015 zijn er twee woningen verkocht , is er één pand verworven en zijn er twee panden opgeknapt