Bij het vorm en inhoud geven aan onze ambities werken wij samen met andere (overheids-) organisaties. Wij richten ons voor het realiseren van onze programma's actief tot andere overheden, de provincie, het Rijk of Europa. Op die manier halen wij, naast extra financiële middelen, ook kennis en ervaring naar de stad. Zo bekostigt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor een groot deel het Europese subsidieprogramma Kansen voor West. Ook dragen de samenwerkingsnetwerken bij aan het profileren van Utrecht op (inter)nationaal niveau.

Europese Subsidieverwerving
De gemeente Utrecht wil optimaal gebruik maken van Europese subsidiemogelijkheden ter ondersteuning van de stedelijke prioritaire beleidsdoelstellingen. De Europese regelingen kennen veelal een eigen structuur en systematiek en vragen specifieke kennis en aandacht. Om subsidiemogelijkheden optimaal te benutten, is dus kennis van de verschillende Europese regelingen en de verbinding aan relevante Utrechtse projecten, noodzakelijk.

Voor Europese subsidies is internationale samenwerking over het algemeen een voorwaarde. Het hebben van een goed internationaal netwerk is van groot belang om zelf de nodige partners te vinden, maar ook om door anderen voor deelname aan subsidieprojecten benaderd te worden.

Om richting te geven aan de subsidieverwerving werken wij met prioriteitsdossiers. Deze komen tot stand door bestuurlijke keuzes, subsidiemogelijkheden en de gemeentelijke (uitvoerings-)programma's met elkaar te verbinden. Vertaald naar de belangrijkste Europese mogelijkheden richten we ons op dit moment op de volgende onderwerpen:

  • Jobs, growth and investment
  • Climate action, environment, and resource efficiency
  • Secure, clean and efficient energy
  • Healthy Urban Living
  • Green and integrated transport
  • Inclusive, innovative and reflective cities
  • Protecting freedom and security of citizens

Interessante subsidiekansen ontstaan vaak op het snijvlak van de thema's, bijvoorbeeld energiebesparing op herstructureringslocaties of duurzaamheid binnen verkeer en vervoer.

Europese subsidies
De meeste Europese subsidieprogramma's zijn gekoppeld aan het Europees meerjarig financieel kader dat wordt vastgesteld voor een periode van zeven jaar. Vanaf 2014 is er een nieuwe Europese periode ingegaan, lopend tot 2020.

In de Europese begrotingsperiode 2014-2020 zet de Europese Commissie het geld nog sterker dan voorheen in ten behoeve van de Europese beleidsdoelstellingen slimme groei (kennis, innovatie en onderwijs), duurzame groei (zuiniger met hulpbronnen) en groei voor iedereen (arbeidsparticipatie, onderwijs en armoedebeleid).

De structuur van de subsidieprogramma’s is gewijzigd. Er zijn minder subsidieprogramma's door bundeling van bestaande Europese subsidie- en/of onderzoeksprogramma's. Ook is gezocht naar vereenvoudiging in de verantwoording en harmonisatie van voorwaarden van de verschillende Europese subsidieregelingen.

Om het Europese geld effectiever in te zetten ontwikkelt de Europese Commissie ook andere financieringsconcepten (financial engineering). We volgen deze ontwikkelingen nauwlettend om te zien welke voor mogelijkheden dit biedt.

Samenwerking tussen partijen, bijvoorbeeld tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of maatschappelijke organisaties, is in de periode 2014-2020 nog belangrijker om succesvol te zijn met Europese subsidies. Dit sluit ook aan bij onze visie op de (regie) rol van de gemeente. We spelen hierop in door versterkt in te zetten op samenwerking met bijvoorbeeld kennisinstellingen, de Economic Board Utrecht en culturele instellingen.

Regeling

Projectnaam

Omschrijving

Status

Bijdrage EU (in mln. €)

FAPESP-ESRC-NWO

Smart Governance of Sustainable Cities

PM

SURF

Smart Cycling Futures

Toegekend

PM

ERASMUS+ - KA1

YUPP

Toegekend

0,004

H2020-EE-2014-3-Market Uptake

Fosterreg

Toegekend

0,15

EFRO Kansen voor West II

GTI Kansen voor West II

Toegekend

6,4

ESF

GTI Kansen voor West II

1,7

EASI

Weten wat werkt

Ingediend

1,1

Interreg Europe

Innodest

Innovative Destinations

Ingediend

0,17

Interreg Europe

Seeds

Ingediend

0,15

H2020-SCC-01

Lighthouse

Voorbereiding

4

H2020-SCC-02

Nature Based Solutions

Voorbereiding

3

H2020-SCC-03

Assessing and mainstreaming NBS

Voorbereiding

0,4

Interreg V NWE

INCITE

Voorbereiding

1,4

H2020-Transport-MfG4.5

IMPULSE

Voorbereiding

0,25

H2020-Transport-MfG4.5

NICE

Voorbereiding

0,25

H2020-Transport-MfG4.5

C-sunny

Voorbereiding

0,25

Totaal

19,22

Kansen voor West

Activiteiten 2015
Het jaar 2015 was een overgangsjaar waarin we enerzijds hebben toegewerkt naar afronding van het oude programma Kansen voor West (2007-2013). Anderzijds zijn we in maart 2015 gestart met het opvolgende programma Kansen voor West II (2014-2020).

Kansen voor West – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2007-2013
Utrecht ontving in de periode 2007-2013 uit het EFRO een bijdrage voor het programma Kansen voor West. De gemeente Utrecht steunde projecten die bijdragen aan economische structuurversterking van de stad binnen de programmaprioriteiten 1 (kennis, innovatie en ondernemerschap) en 3 (attractieve steden). Het programma is in 2015 tot een einde gekomen. Bestaande Projecten zijn op het Fonds EFRO Energietransitie Utrecht na, afgerond en we hebben de verantwoording van het programma aan Europa voorbereid. De beschikbare middelen zijn volledig toegekend aan projecten.

Kansen voor West II - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020
In de nieuwe periode 2014-2020 heeft Utrecht wederom een bijdrage van 6,4 miljoen euro uit het EFRO voor het programma Kansen voor West II ontvangen. De middelen zijn beschikbaar voor projecten gericht op versterken vestigingsklimaat en aanwezig arbeidspotentieel. Inzet geschiedt op basis van het stedelijk uitvoeringsprogramma.

De opzet is grotendeels gelijk aan het eerdere Kansen voor West programma, al is een lager subsidiebudget beschikbaar en zijn de programmaprioriteiten gewijzigd.

In Kansen voor West II kunnen de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht via een stedelijk programmadeel invulling geven aan geïntegreerde duurzame stedelijke ontwikkeling. Op dit punt wijkt Kansen voor West II af van het huidige programma. Het biedt de G-4 steden de mogelijkheid middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) te combineren met geld uit het EFRO. Daarmee is voorzien in een integrale aanpak voor stedelijke uitdagingen. Iedere stad geeft zelf invulling aan dit stedelijk programmadeel.

Naast het stedelijke programma, zijn ook EFRO-middelen beschikbaar gekomen voor projecten gericht op innovatie en koolstofarme economie. Met name (samenwerkingsverbanden van) bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen kunnen hier aanspraak op maken. De voor deze prioriteiten beschikbare middelen worden ingezet in aansluiting op de regionale economische agenda van de Economic Board Utrecht. Stad en provincie beslissen samen over inzet van deze middelen indien het om Utrechtse projecten gaat. Er zijn nog geen middelen aan projecten toegekend. Wel al hebben projecten, die zich in een verkennende fase bevinden, aangemeld.