Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2014

Boekwaarde
31-12-2015

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

6.225

6.231

Leningen aan woningbouwcorporaties

4.123

45

Leningen aan overige verbonden partijen

0

0

Overige langlopende leningen

67.422

76.119

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van > 1 jaar

50.208

50.202

Bijdrage aan activa van derden

9.169

9.448

Totaal

137.147

142.045

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
De opbouw van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen zijn als volgt.

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2014

Boekwaarde
31-12-2015

NV Bank Nederlandse Gemeenten

77

77

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel

2

0

Vitens BV

36

36

GEM Vleuterweide CV

1.725

1.725

GEM Vleuterweide Beheer BV

9

9

Houdstermaatschappij Remu

47

47

Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok

2.275

2.283

Utrechtse Maatschappij voor Stadsherstel NV

920

920

Utrecht Vernieuwt

18

18

Coöperatie Wigo4it

25

25

Wijkontwikkelingsmaatschappij Kanaleneiland

1.000

1.000

UW Holding BV

91

91

Totaal

6.225

6.231

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Leningen woningbouwcorporaties

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2014

Boekwaarde
31-12-2015

Bo-Ex

751

0

Mitros

3.286

0

KABU

86

45

Totaal

4.123

45

Bedragen zijn in duizenden euro's.

De leningen aan woningcorporaties zijn merendeels gerelateerd aan erfpachten. Eind 2015 heeft met betrekking tot woningcorporatie Bo-Ex ’91 een conversie van oude erfpachtrechten plaatsgevonden. Onderdeel van deze conversie was het aflossen van de daarbij horende leningen. Dit gold niet voor de leningen aan Mitros die een overblijfsel waren van de leningen aan het voormalig gemeentelijk woningbedrijf. Dit leningenpakket is door Mitros in 2015 vervroegd afgelost. De boekwaarde van het Utrechts Restauratiefonds neemt toe met circa 0,2 miljoen euro (van € 3.642 per 1 januari 2015 naar € 3.887 op 31 december 2015). Bij de controle van de jaarrekening bleek deze lening niet juist gerubriceerd te zijn. De lening is daarom opgenomen onder de 'Overige langlopende leningen'. Ook de bedragen van de beginbalans zijn daarom aangepast.

Overige langlopende leningen
De belangrijkste leningen zijn aan erfpacht gerelateerde leningen Hoog Catharijne, leningen verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en aan de Stichting Energie Transitie. Daarnaast lopen er enkele leningen aan diensten die in 2015 of eerder geprivatiseerd zijn. In 2015 is een nieuwe langlopende lening ontstaan op enkele huurders van het Stadskantoor. Dit betreft een vordering vanwege niet-terugvorderbare BTW. Deze compensatie is geregeld via de huurcontracten en heeft een looptijd van tien jaar.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
In 2006 is er totaal 50 miljoen euro langjarig belegd bij de Rabobank. Dat is ook de boekwaarde per ultimo 2015. De belegging valt in mei 2016 vrij.

Bijdrage aan activa van derden

  • De gemeente kan bijdragen aan activa van derden activeren als:
  • Er sprake is van een investering door een derde
  • De investering bijdraagt aan de publieke taak
  • De derde zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op de overeengekomen wijze
  • Bij in gebreke blijven de bijdrage kan worden teruggevorderd of recht kan doen gelden op het betreffende activa.

De gemeente heeft aan derden de onderstaande investeringsbijdragen verstrekt:

Omschrijving

Stand
31-12-2014

Vermeer-dering

Bijdragen van derden

Afschrijving

Stand
31-12-2015

Museum Van Speelklok tot Pierement

276

0

0

46

230

Huis voor Amateurkunst

73

0

0

15

58

Werkruimten Draaiweg

76

0

0

13

63

Mil. Barak Fort Blauwkapel

113

0

0

23

90

Klein Geertekerkhof 6

36

0

0

7

29

Volkstuin Gageldijk

22

0

0

4

18

Peuteropvang / voor-scholen

704

0

0

117

587

Kinderopvang

407

0

0

50

357

Werkruimten Mariëndaalstraat

99

0

0

13

86

Aanpassing Stefanuskerk

2.731

0

0

214

2.517

Werkruimte Kokerloods

186

0

0

20

166

Loevenhoutsedijk en atelierwoningen

647

0

0

46

601

Nieuw Welgelegen

1.008

0

0

101

907

Atelierwoning Leidsche Rijn

783

0

0

66

717

Uitbreiding Iduna

214

3

0

18

199

Kleedkamers vv De Meern

144

0

0

3

141

SWK Lange Nieuwstraat 7

199

0

0

14

185

Geluidsinstallatie Maarschalkerweerd

40

0

0

4

36

Plompetorengracht 4 (SWK)

145

0

0

0

145

Cereol MFA

1.266

0

0

87

1.179

Sportief Openbare Ruimten

0

48

0

0

48

Polderpark Ruigenhoek

0

90

0

1

89

Podium Hoge Woerd/Theatertechniek

0

1.000

0

0

1.000

Totaal

9.169

1.141

0

862

9.448

Bedragen zijn in duizenden euro's.