Af te sluiten investeringprojecten

Investeringsprojecten die in 2015 fysiek gereed zijn gekomen, worden aan het eind van het jaar administratief afgesloten. Daarbij zetten we per project de door u geautoriseerde bedragen af tegen de daadwerkelijk gedane uitgaven. Hieruit blijkt of er een overschot of een tekort is op het betreffende project.

Indien er op een project een tekort of overschot is, dan wordt toegelicht hoe dit is ontstaan. In een separaat voorstel leggen we de dekking van het tekort danwel de besteding van het overschot aan u voor.

Uit het totaal van de af te sluiten investeringsbudgetten blijkt dat we voor 539,129 miljoen euro aan door uw gemeenteraad geautoriseerde investeringsprojecten administratief afsluiten. Voor deze projecten is in totaal 516,519 miljoen euro aan werkelijke uitgaven gedaan. Dit leidt dus tot een overschot/tekort van 22,610 miljoen euro. De financiële dekking danwel bestemming hiervan leggen we aan u voor bij de voorjaarsnota 2016.

Stedelijke Ontwikkeling

Het programma Stedelijke Ontwikkeling omvat de investeringen in:

 • Stationsgebied
 • Leidsche Rijn

Stationsgebied

Af te sluiten investeringsprojecten

Nr.

Naam investeringsproject

Geauto-riseerd bedrag

Gereali-seerd bedrag

Overschot (+) of tekort (-)

Toelichting bij het resultaat + bestedings- c.q. dekkingsvoorstel

1.

Aankoop Stadskantoor

213.700

212.206

1.494

Zie toelichting punt 1

2.

Stadskantoor Stenen en Middelen

126.600

115.872

10.728

Zie toelichting punt 2

3.

Restantkrediet bouw TivoliVredenburg

1.333

1.211

122

Zie toelichting punt 3

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Hierna volgt per af te sluiten investeringsproject een toelichting op het financiële resultaat met verwijziging naar eerdere besluiten waaronder autoristatie(s) van investeringsbudgetten en eventuele wijzigingen daarop.

Toelichtingen

 1. Over het krediet Aankoop Stadskantoor heeft de gemeenteraad in 2012 besloten. Het krediet van 213,7 miljoen euro bestaat uit 203 miljoen euro voor het gebouw en de parkeerplaatsen en 10,7 miljoen euro voor bijkomende kosten. Nu het gebouw in gebruik is genomen en de stichtingskosten zijn geactiveerd, stellen wij voor het krediet af te sluiten per 31 december 2015. Het resultaat bedraagt 1,5 miljoen euro voordelig. Voor de af te wikkelen BTW BghU - 1,2 miljoen euro - stellen wij voor een restant krediet te vormen en dit krediet over te hevelen naar het programma vastgoed. Na de vorming van het restantkrediet resteert een overschot van 0,3 miljoen euro. Zie hiervoor het bestedingsvoorstel.
 1. Over de definitieve vrijgave van het krediet Stadskantoor Stenen en Middelen heeft de gemeenteraad in 2011 besloten. Nu het gebouw in gebruik is genomen en de stichtingskosten zijn geactiveerd, stellen wij voor het krediet af te sluiten per 31 december 2015. Het beschikbare krediet van 126,6 miljoen euro bestaat uit een deel van 100,1 miljoen euro dat is voorzien van structurele dekking (voor kapitaallasten ) en een deel van 26,5 miljoen euro dat voorzien is van incidentele dekking. Het totale voordelige resultaat op de integrale business case Stadskantoor Stenen en middelen (zowel uitgaven als dekking) bedraagt 10,7 miljoen euro (op het structurele deel 7,4 miljoen euro en op het incidentele deel 3,3 miljoen euro).


Van het voordelige structurele resultaat van 7,4 miljoen euro hevelen wij 5,3 miljoen euro over als restantkrediet voor nazorg en afrondende werkzaamheden naar het programma Algemene Ondersteuning (facilitair 1,3 miljoen euro en ICT 2,5 miljoen euro), het programma Vastgoed (1,0 miljoen euro) en 0,5 miljoen euro blijft hiervoor staan op het programma Stedelijke ontwikkeling onderdeel Stationsgebied. Het resterende structureel deel van 2,1 miljoen euro valt als voordeel vrij in het financieel beeld Voorjaarsnota 2016. Inmiddels zijn voor een deel van de restantkredieten verplichtingen aangegaan. De restantkredieten worden in 2016 afgewikkeld.

Het incidentele voordeel van 3,3 miljoen euro wordt verantwoord op het programma Stedelijke ontwikkeling onderdeel Stationsgebied (paragraaf 2.1). Bij de besteding- en dekkingsvoorstellen bij de Jaarstukken 2015 (apart raadsvoorstel) wordt voorgesteld van deze 3,3 miljoen euro, 1,6 miljoen euro te bestemmen voor nazorg en afrondende werkzaamheden binnen de programma’s Algemene ondersteuning, Vastgoed en Stedelijke Ontwikkeling, onderdeel Stationsgebied . Inmiddels zijn voor een deel van de over te hevelen bestedingen verplichtingen aangegaan. Het resterende incidentele voordeel van 1,7 miljoen euro valt - even als het structurele deel - vrij in het financieel beeld Voorjaarsnota 2016.

Samenvatting project Stadskantoor aankoop, stenen en middelen

Na aftrek van de restantkredieten en de daaraan gekoppelde bestedings- en dekkingsvoorstellen in verband met nazorg en afrondende werkzaamheden resteert een voordelig resultaat van 4,1 miljoen euro (0,3 miljoen euro aankoop, 2,1 miljoen euro structureel deel Stenen en middelen en 1,7 miljoen euro incidenteel deel Stenen en middelen). Het voordeel van 4,1 miljoen euro kan grotendeels worden verklaard uit inkoopmeevallers als gevolg van economische conjunctuur en lagere huurschade dan geraamd. Naast dit voordelig resultaat is er een tweetal reële kansen op een extra voordeel (van in totaal circa 1,7 miljoen euro) in verband met de afwikkeling van de BTW BghU en de afronding van de overdracht van de onderste 3 verdiepingen van de Neudeflat aan de verhuurder. Dit resultaat zal in 2016 worden verantwoord onder het programma Vastgoed.

 1. Nu in 2015 de laatste bouwkundige werkzaamheden en de maatregelen oplossen geluidsoverdracht zijn afgerond stellen wij voor het restantkrediet TivoliVredenburg van 1,3 miljoen euro af te sluiten. Het restant van 0,122 miljoen euro hevelen wij in de vorm van een krediet over naar het programma Vastgoed en is bestemd voor de administratieve afwikkeling van de grotendeels al verplichte kosten van juridische procedures, kleine akoestische maatregelen, akoestische nametingen en van de afwerking van de kolommen.

Bereikbaarheid

Af te sluiten investeringsprojecten

Nr.

Naam investeringsproject

Geauto-riseerd bedrag

Gereali-seerd bedrag

Overschot (+) of tekort (-)

Toelichting bij het resultaat + bestedings- c.q. dekkingsvoorstel

1

Salvador Allendeplein

0

3

-3

Het restant wordt verrekend met de reserve Bereikbaarheid

2

Spinozabrug

3.670

2.464

1.206

Het restant wordt verrekend met de reserve Pakketstudie, herprogrammamering in 2016.

3

Fietspad LR-Papendorp langs busbaan Z50

2.100

1.717

383

Het restant wordt verrekend met de reserve Bereikbaarheid als met de Provincie Utrecht.

4

Fietsvoorzieningen bij OV-knooppunten

905

573

332

Het betreft NSL-subsidie, herprogrammering in 2016.

5

Reservering fietsvoorzieningen Ov-knooppunt

0

0

0

6

Fietsreizigers Informatiesysteem

1.000

1.158

-158

Het tekort wordt verrekend met de Provincie Utrecht en deels door herprogrammering in 2016.

7

Hoofdfietsroutes 2002

4.008

3.109

899

Het restant wordt verrekend met de provincie Utrecht

8

HOV Leidsche Rijn Z50/N40/N50

67.883

67.883

0

9

Lucasbrug

0

264

-264

Het tekort wordt deels verrekend met de reserve Bereikbaarheid als met andere VERDER-projecten.

10

HOV Valeriusbaan

2.170

2.170

0

11

24 Oktoberplein

30.190

28.942

1.248

Het restant wordt verrekend met de reserve Bereikbaarheid

12

Gronddepot NOUW 2

766

233

533

Het restant wordt verrekend met de reserve Bereikbaarheid

13

Korte termijn maatregelen doorstroming

61

1

60

Het betreft FES-subsidie, herprogrammering in 2016.

14

Groene golf verdeelring

80

71

9

Het betreft NSL-subsidie, herprogrammering in 2016.

15

Nadeelcompensatie bij AC-restaurant

700

697

3

Het restant wordt verrekend met de reserve Bereikbaarheid

16

Aansluiting A12/ De Meern

724

527

197

Het restant wordt verrekend met de provincie Utrecht

17

Afrit A2 Papendorp

504

273

231

Het restant wordt verrekend met de provincie Utrecht

18

P&R Hooggelegen

1.700

1.683

17

Het restant wordt verrekend met de reserve Bereikbaarheid

19

P&R Noord Oost

0

191

-191

Het restant wordt verrekend met de reserve Bereikbaarheid

20

Convenant U15/ Rij 2 op 5

0

0

0

21

Historische kosten

2.136

2.136

0

22

As van Berlage

0

2.136

-2.136

Het tekort van dit project is in 2015 reeds verrekend met NSL-maatregelen.

23

Verkeersveiligheid Vleuterweide

3.117

2.692

425

24

Vaartsche Rijn Parkeergarage

14.300

12.499

1.801

Overschot inzetten voor dekking van nieuwe investeringen parkeren.

25

Uitbreiding Fietsdepot

1.100

379

721

Overschot inzetten voor dekking van nieuwe investeringen parkeren.

26

Handhaafapparatuur handcomputers THOR

350

202

148

Overschot inzetten voor dekking van nieuwe investeringen parkeren.

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Hierna volgt per af te sluiten investeringsproject een toelichting op het financiële resultaat met verwijziging naar eerdere besluiten waaronder autoristatie(s) van investeringsbudgetten en eventuele wijzigingen daarop.

Toelichtingen

 1. Salvador Allendeplein

Dit project is vervallen in de herprogrammering VERDER in het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid 2015. Wij stellen nu voor het project formeel af te sluiten en de lasten (0,003 miljoen euro) te verrekenen met reserve Bereikbaarheid.

 1. Spinozabrug

Voor de werkzaamheden aan de Spinozabrug is een budget beschikbaar gesteld van 3,67 miljoen euro. Het project is gerealiseerd met een batig resultaat van 1,206 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door een aanbestedingsvoordeel van 0,5 miljoen euro en doordat de kosten van de fietspaden vanuit het fietsfilevrijbudget betaald zijn (VERDER budget vanuit hoofdfietsroutes). Wij stellen voor het project af te sluiten en het overschot conform de spelregels te herprogrammeren binnen de vastgestelde kaders van het programma VERDER.

 1. Fietspad LR-Papendorp langs busbaan Z50

Voor dit project is een budget beschikbaar gesteld van 2,1 miljoen euro. Het project is gerealiseerd met een voordelig resultaat van 0,383 miljoen euro. Daarvan moet 0,191 miljoen euro worden afgerekend met de provincie. Wij stellen voor 0,191 miljoen euro in te zetten voor een herprogrammering in het programma Bereikbaarheid.

 1. Fietsvoorzieningen bij OV-knooppunten

Het project is afgerond. Het project is volledig gefinancierd met een provinciale subsidie en een bijdrage FES van het rijk. Van het overschot van 0,332 miljoen euro verreken wij met de provincie (0,184 miljoen euro) en wij stellen voor het restant bedrag van 0,138 miljoen euro te herprogrammeren in het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid 2016.

 1. Reservering Fietsvoorzieningen bij OV knelpunten

Het beschikbare budget is in het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid 2015 geherprogrammeerd. Het project is daardoor vervallen. Wij stellen u voor het de autorisatie formeel in te trekken.

 1. Fietsreizigers Informatiesysteem

Het project is in 2015 afgerond. Wij stellen voor het tekort van 0,158 miljoen euro te verrekenen met de reserve Bereikbaarheid (0,053 miljoen euro, 33% van het tekort) en te verrekenen met provincie (0,105 miljoen euro, 67% van het tekort

 1. Hoofdfietsroutes

Het betreft het project hoofdfietsroutes 2002. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van 4,008 miljoen euro. Wij stellen voor het project af te sluiten en het overschot van 0,899 miljoen euro opnieuw te bestemmen bij de herprogrammering Meerjarenprogramma Bereikbaarheid 2016.

 1. HOV Leidsche Rijn Z50/N40/N50

De aanleg van de tracés Z50, N40, N50 van de HOV Leidsche Rijn zijn afgerond. Wij stellen voor het budget voor deze tracés voor in totaal 62,893 miljoen euro af te sluiten. Voor de HOV Leidsche Rijn is een budget beschikbaar gesteld van 82,947 miljoen euro. Het restant budget van 20,054 miljoen euro zetten wij in voor de verdere realisatie van de HOV Leidsche Rijn.

 1. Lucasbrug

Dit project is geherprogrammeerd in het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid 2015. Wij stellen voor de uitgaven van 0,264 miljoen euro te dekken te dekken uit het overschot van het project Spinozabrug.

 1. HOV Valeriusbaan

Dit project is gerealiseerd en wordt verantwoord in het programma Stationsgebied. Wij stellen voor de autorisatie (2,170 miljoen euro) formeel af te sluiten.

 1. 24 Oktoberplein

Voor dit project is een budget beschikbaar gesteld van 30,190 miljoen euro. Het project is gerealiseerd met een overschot van 1,248 miljoen euro. In de overeenkomst tussen de gemeente en de aannemer werd gesteld dat een deel van het brugdek gevijzeld zou moeten worden om de oplegblokken te vervangen. Uit onderzoek bleek deze vijzeloperatie toch niet noodzakelijk. Door gebruik van een heldere rekenmethode kon daarna worden aangetoond dat er geen risico is voor het zogenaamde afboeren. Daardoor hoefden geen grote ingrepen plaats te vinden en zijn kosten bespaard.
Wij stellen voor dat bedrag te herprogrammeren in het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid 2016.

 1. Gronddepot NOUW 2

Wij stellen voor deze maatregel af te sluiten. Voor deze maatregel is een budget beschikbaar gesteld van 0,766 miljoen euro. Er is een overschot van 0,533 miljoen euro gerealiseerd. Uit een inventarisatie bleken we de grond voor een ander project in Leidsche Rijn te kunnen gebruiken. Daarom hebben we de grond kunnen afvoeren naar het depot aan de Wolfgang Pauliweg. De kosten vielen hierdoor lager uit. Wij stellen voor dit bedrag mee te nemen in de herprogrammering van het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid 2016.

 1. Korte termijn maatregelen doorstroming

Voor deze maatregel is een budget beschikbaar van 0,061 miljoen euro waarvan financiering is geregeld door een subsidie vanuit FES. Wij stellen voor het project af te sluiten en het subsidieoverschot van 0,06 miljoen euro mee te nemen in de herprogrammering van het NSL programma 2016.

 1. Groengolf verdeelring

Het project is gerealiseerd. Voor deze maatregel is het budget beschikbaar van 0,08 miljoen euro volledig gefinancierd door een subsidie FES. Wij stellen voor het project af te sluiten en het nog beschikbare subsidieoverschot van 0,009 miljoen euro mee te nemen in de herprogrammering van het NSL programma 2016.

 1. Nadeelcompensatie bij AC restaurant

De nadeelcompensatie is afgewikkeld. Wij stellen voor de autorisatie af te sluiten. Er is een niet geraamde subsidie ontvangen van 0,121 miljoen euro, per saldo is er een voordeel van 0,118 miljoen euro. Wij stellen voor dat bedrag in te zetten bij de herprogrammering MPB 2016.

 1. Aansluiting A12 / De Meern

Deze aansluiting is goedkoper gerealiseerd. Het project werd gefinancierd door de provincie. Wij stellen voor het subsidieoverschot van 0,197 miljoen euro af te rekenen met de provincie.

 1. Afrit A2 Papendorp

Deze aansluiting is goedkoper gerealiseerd. Het project werd gefinancierd door de provincie en derden. Wij stellen voor het subsidieoverschot van 0,231 miljoen euro af te rekenen met de provincie en derden.

 1. P&R Hooggelegen

Dit project is met de herprogrammering Meerjarenprogramma Bereikbaarheid 2015 komen te vervallen. Wij stellen voor de autorisatie formeel af te sluiten en het overschot (0,017 miljoen euro) in te zetten bij de herprogrammering Meerjarenprogramma Bereikbaarheid 2016.

 1. P&R Noord Oost

Dit project is met de herprogrammering Meerjarenprogramma Bereikbaarheid 2015 komen te vervallen. Wij stellen voor de autorisatie formeel af te sluiten en de uitgaven (0,191 miljoen euro) te verrekenen met het voordeel op het project Spinozabrug.

 1. Convenant Rij 2 op 5

De maatregel is met de herprogrammering Meerjarenprogramma Bereikbaarheid 2015 komen te vervallen. Er zijn geen uitgaven gedaan. Wij stellen voor de autorisatie af te sluiten .

 1. Historische kosten

In de herprogrammering van het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid 2015 is rekening gehouden met een bedrag van 2,236 miljoen euro historische kosten NSL. In 2015 zijn deze kosten in het NSL programma verrekend. Daarom stellen wij voor de autorisatie af te sluiten.

 1. As van Berlage

In het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid 2015 is dit project komen te vervallen. Het budget en de uitgaven worden in het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid 2016 verantwoord in het nieuwe investeringsproject Verbeteren As van Berlage, fietspaden op Egmondkade en van Hoornekade. Wij stellen daarom voor de autorisatie voor de As van Berlage in te trekken.

 1. Verkeersveiligheid Vleuterweide

Conform besluitvorming bij het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid 2015 is het restant van de maatregelen verkeersveiligheid Vleuterweide overgeheveld naar het project maatregelen verkeersveiligheid busbaan Vleuterweide.

 1. Vaartsche Rijn Parkeergarage

De parkeergarage Vaartsche Rijn is per 1 oktober 2015 gereed gekomen. De investering komt lager uit als gevolg van een voordeel op het afbouwcontract en casco van 0,630 miljoen euro, lagere plankosten 0,226 miljoen euro, lagere bouwkosten 0,6 miljoen euro en het niet behoeven aan te spreken van de post onvoorzien van 0,345 miljoen euro.

 1. Uitbreiding fietsdepot

Als gevolg van een wijziging van de uitgangspunten heeft deze investering een besparing opgeleverd van 0,721 miljoen euro. De oorspronkelijke capaciteit is gebaseerd op een te verwachten aantal van 11.000 fietsen. In verband met een beleidswijziging is de capaciteit nu 4.367 plaatsen.

 1. Handhaafapparatuur handcomputers THOR

Een voordeel van 0,148 miljoen euro is ontstaan als gevolg van een voordeel op het aanbestedingstraject en lagere automatiseringskosten.

Onderwijs

Af te sluiten investeringsprojecten

Nr.

Naam investeringsproject

Geauto-riseerd bedrag

Gereali-seerd bedrag

Overschot (+) of tekort (-)

Toelichting bij het resultaat + bestedings- c.q. dekkingsvoorstel

1.

Wijzer aan de Vecht, Jan van Ransdorpstraat 32

1.729

1.607

+122

Het overschot van 0,122 miljoen euro aanwenden voor de bekostiging van het tekort van 0,003 miljoen euro op het project: renovatie Al Hambra, Australiëlaan 1 en voor de bekostiging van het tekort van 0,051 miljoen euro op het project: renovatie Waalstraat 25, Gertrudisschool. Zie ook project nr. 5 en nr. 7 in deze tabel. Voor besteding van het overschot van 0,068 miljoen euro op het investeringsbudget doen wij een voorstel bij de
Voorjaarsnota 2016.

2.

VSO Het Rotsoord, Slotlaan 37

4.923

4.862

+61

Het overschot van 0,061 miljoen euro aanwenden voor de bekostiging van het tekort van 0,061 miljoen euro op het project: Rooms Katholieke Basisschool Joannes XXIII, Neckardreef 115. Zie ook project nr. 3 in deze tabel

3.

Rooms Katholieke Basisschool Joannes XXIII, Neckardreef 115

3.768

3.829

-61

Het tekort van 0,061 miljoen bekostigen uit het overschot van het project: VSO Het Rotsoord, Slotlaan 37. Zie ook project nr. 2 in deze tabel.

4.

Marco Polo, Afrikalaan

6.018

5.155

+863

Voor besteding van het overschot van 0,863 miljoen euro op het investeringsbudget doen wij een voorstel bij de Voorjaarsnota 2016.

5.

renovatie Al Hambra, Australiëlaan 1

1.431

1.434

-3

Het tekort van 0,003 miljoen euro bekostigen uit het overschot van het project: Wijzer aan de Vecht, Jan van Ransdorpstraat 32. Zie ook project nr. 1 in deze tabel.

6.

OBO Watertoren, Wezerdreef 3

2.430

2.430

0

Realisatie conform budget.

7.

renovatie Waalstraat 25, Gertrudisschool

1.260

1.311

-51

Het tekort van 0,051 miljoen euro bekostigen uit het overschot van het project: Wijzer aan de Vecht, Jan van Ransdorpstraat 32. Zie ook project nr. 1 in deze tabel.

8.

realisatie extra verdieping X11, Vondellaan 178

1.550

1.550

0

Realisatie conform budget

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Hierna volgt per af te sluiten investeringsproject een toelichting op het financiële resultaat met verwijziging naar eerdere besluiten waaronder autoristatie(s) van investeringsbudgetten en eventuele wijzigingen daarop.

Toelichtingen

 1. Het overschot van 0,122 miljoen euro is te verklaren door een gunstige EMVI inschrijving, heldere projectafspraken binnen het ontwerpteam, alsmede het niet hoeven aanspreken van het projectrisico.
 2. Het overschot van 0,061 miljoen euro is het gevolg van de aanpassingen in het ontwerp en het gunstiger uitvallen van de aanbesteding.
 3. Het tekort van 0,061 miljoen euro in dit project is toe te schrijven aan de extra kosten van de WRO-procedure die doorlopen moest worden.
 4. Het overschot van 0,863 miljoen euro is te verklaren uit het feit dat het project over de gehele linie van de begroting een positief resultaat laat zien als gevolg van het voorspoedig verloop: meevaller in de aanbesteding bouw, lagere kosten door goede samenwerking met de gebruikers en effectief project- en risico management, en compactere met een goede bruto-netto verhouding bouw waardoor ook lagere grondkosten. Het gebouw is conform planning opgeleverd en in gebruik genomen.

7. Het tekort van 0,051 miljoen euro in dit is project is toe te schrijven aan de hogere kosten van de asbestsanering.

Cultuur

Voor de administratieve afsluiting van het project Castellum Hoge Woerd wordt verwezen naar de af te sluiten projecten Vastgoed.

Sport

Af te sluiten investeringsprojecten

Nr.

Naam investeringsproject

Geauto-riseerd bedrag

Gereali-seerd bedrag

Overschot (+) of tekort (-)

Toelichting bij het resultaat + bestedings- c.q. dekkingsvoorstel

1.

Sportieve openbare ruimte 2013/2014

90

90

0

2.

Sportieve openbare ruimte 2015

91

48

+43

Het overschot te bestemmen voor creatief medegebruik

3.

Herinrichting zwembaden

100

186

-86

Het tekort dekken uit het verwachte overschot van sportpark Lunetten in 2016

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Hierna volgt per af te sluiten investeringsproject een toelichting op het financiële resultaat met verwijziging naar eerdere besluiten waaronder autoristatie(s) van investeringsbudgetten en eventuele wijzigingen daarop.

Toelichtingen

 1. Renovatie BMX-baan polderpark Ruigenpark.
 2. Deelactivering aanpassingen volkstuincomplexen voor creatief medegebruik, restant inzetten voor creatief medegebruik.
 3. De herinrichting van de ruimten in zwembad Krommerijn voor verhuur is door meer werkzaamheden aan de inrichting duurder uitgevallen.

Vastgoed

Af te sluiten investeringsprojecten

Nr.

Naam investeringsproject

Geauto-riseerd bedrag

Gereali-seerd bedrag

Overschot (+) of tekort (-)

Toelichting bij het resultaat + bestedings- c.q. dekkingsvoorstel

1.

Renovatie Stadsschouwburg Blauwe Zaal

12.052

9.918

+2.134

Overschot gebruiken voor het tekort op de DE zaal, krediet is inclusief BTW, de uitgaven zijn exclusief BTW, na verrekening met de DE zaal is er geen overschot

2.

Renovatie Stadsschouwburg DE zaal

3.894

5.123

-1.229

Tekort dekken uit het overschot op renovatie Blauwe Zaal

3.

Restauratie fort Lunet IV

1.700

1.776

-76

Tekort dekken uit de beschikbare middelen voor de forten

4.

Castellum Hoge Woerd

8.202

6.881

+1.321

Overschot inzetten voor programma Vastgoed ter dekking van huurderving

5.

Museum Oud Amelisweerd

2.243

1.662

+581

De gemeentelijke bijdrage is 1,6 miljoen geweest, het overschot van 0,6 miljoen betreft de bijdrage van het museum

6.

Wijkservicecentrum Kanaleneiland

5.535

5.562

-27

Tekort dekken in de exploitatie programma Vastgoed

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Hierna volgt per af te sluiten investeringsproject een toelichting op het financiële resultaat met verwijziging naar eerdere besluiten waaronder autoristatie(s) van investeringsbudgetten en eventuele wijzigingen daarop.

Toelichtingen

 1. De renovatie betreft de Blauwe Zaal (fase 1). Het kredietbedrag is inclusief BTW, de BTW is voor rekening gekomen van de fiscus. Daarnaast is de risicovoorziening niet volledig benut.
 2. De renovatie betreft de DE zaal (fase 2). Het krediet betreft voor het grootste deel de gebruikersinvestering. Tijdens de renovatie is asbest ontdekt. De budgettaire ruimte van fase 1 (Blauwe Zaal) bleek toereikend om de onverwachte kosten van de asbestsanering op te vangen. Het onderhoud van de DE zaal van 0,47 miljoen euro is voor rekening van de gemeente gekomen.
 3. Fort Lunet IV is gerestaureerd in het kader van de beleidsnota 'Van geheim naar publiek domein' en is nu in gebruik als zorgfort voor mensen met een beperking. De restauratiekosten zijn iets hoger uitgevallen dan verwacht en worden opgevangen uit de beschikbare middelen voor de forten.
 4. Castellum Hoge Woerd is in gebruik genomen en volledig verhuurd. De risicovoorziening is niet volledig benut waardoor een overschot is ontstaan. Het geautoriseerde budget was ten dele opgenomen onder het programma Cultuur en ten dele onder Vastgoed; inmiddels valt het hele pand onder programma Vastgoed. De gebouwexploitatie is vooralsnog sluitend.
 5. Museum Oud Amelisweerd is in delen opgeleverd. In 2012 is de restauratie van het Landhuis afgerond, in 2015 is het Koetshuis opgeleverd. De gemeentelijke bijdrage aan deze restauraties is toereikend geweest, het museum heeft een bijdrage geleverd van 0,6 miljoen.
 6. Het Wijkservicecentrum Kanaleneiland is in 2015 opgeleverd met een klein tekort.

Maatschappelijke Ondersteuning

Af te sluiten investeringsprojecten

Nr.

Naam investeringsproject

Geauto-riseerd bedrag

Gereali-seerd bedrag

Overschot (+) of tekort (-)

Toelichting bij het resultaat + bestedings- c.q. dekkingsvoorstel

1.

Verplaatsing heroïnekliniek

2.200

1.522

+678

Overschot inzetten voor programma Vastgoed ter dekking van huurderving

2.

Barkel/Ravelijn Hart van Hoograven

816

282

+534

Overschot inzetten voor programma Vastgoed ter dekking van huurderving

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Hierna volgt per af te sluiten investeringsproject een toelichting op het financiële resultaat met verwijziging naar eerdere besluiten waaronder autoristatie(s) van investeringsbudgetten en eventuele wijzigingen daarop.

Toelichtingen

 1. De heroinekliniek is verplaatst van de Kaatstraat naar Stadsplateau. De risicovoorziening is niet volledig benut, waardoor de uitgaven ruim binnen het budget zijn gebleven. Collegebesluit 17 december 2013: definitieve inpassing van de heroïne-unit in het stadskantoor. MPUV 2014, bladzijde 55.
 2. Het budget van Hart voor Hoograven is gebruikt voor de inrichting van de ruimtes voor het buurthuis. Omdat ook rekening was gehouden met verbouwingskosten is er een overschot ontstaan op het budget.