In deze paragraaf gaan wij in op het afgelopen jaar gerealiseerde onderhoud aan de kapitaalgoederen en de gerealiseerde vervanging en uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad. Het laatste deel van deze paragraaf heeft betrekking op afronding van gereedgekomen investeringsprojecten.

Er is een direct verband tussen uitgaven voor investeringen en het aantrekken van externe financiering. Het aangaan van externe financiering heeft zijn weerslag op de schuldpositie van de gemeente. Voor een nadere toelichting bij de financiering verwijzen wij u naar de gelijknamige paragraaf Financieringen.