Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil

Ambulant jongerenwerk

Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling

1.691

1.859

-168

Kinder- en jongerenwerk

Meidenwerk, circus, jeugdverenigingen

133

126

7

Buurtteams jeugd en gezin

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling

11.675

11.446

229

Jeugdhulp

Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren

1.172

1.172

0

Zwerfjongeren

Preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van zwerfjongeren door tijdelijke intensieve acties

975

957

18

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.3 Aanvullende jeugdhulp

2.147

2.129

18

Totaal programma Jeugd

15.646

15.560

86

Bedragen zijn in duizenden euro’s.