Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2014

Boekwaarde
31-12-2015

Geldstromen onderweg

192

201

Vooruitbetaalde bedragen

5.552

6.480

Nog te ontvangen bedragen

153.812

157.651

Overige overlopende activa

2.697

1.935

Totaal

162.253

166.267

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Vooruitbetaalde bedragen
Deze 6,480 miljoen euro moet in de toekomstige jaren (ná 2015) nog ten laste van de exploitatie worden gebracht. Het betreft voornamelijk kosten of termijnen die vooruit werden betaald zoals contractueel overeengekomen is.

Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden vermeld in onderstaande tabel.

Omschrijving

Bedrag

Juridisch nog te leveren grond

114.452

Canons Hoog Catharijne

6.155

Provincie Utrecht en BRU

15.120

Overige posten

21.924

Totaal

157.651

Bedragen zijn in duizenden euro's.