Resultaten wijkactieprogramma 2015_Oost

In 2015 is door de gemeente, partners, bewoners en ondernemers gewerkt aan diverse projecten in de Utrechtse wijken. In onderstaande tabel staat een selectie van alle projecten die in 2015 werden uitgevoerd in Oost. Het is een selectie op basis van de belangrijke thema’s. We geven een korte weergave van de resultaten per project. Meer informatie over de projecten vindt u in het wijkactieprogramma 2015.

Wijkambitie 1:
Mobiliteit verbeteren

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

3.1.1

Inzet wijkverkeersadviseurs

Wijkverkeersadviseurs zijn het hele jaar aanwezig geweest bij de wijkverkeersoverleggen.

Ja

3.1.2

Behoud verkeersoverleg

Het verkeersoverleg is voortgezet als voorgaande jaren.

Ja

3.2.1

Aangename fietsroutes

De maatregelen voor de herenroute en rode fietsroute zijn afgerond. De eerste maatregelen voor de blauwe fietsroute zijn uitgevoerd.

Ja

3.3.1

Vertalen stedelijke visie naar maatregelen

In 2015 is de milieuzone (voor auto’s) ingevoerd, deze zone valt gedeeltelijk in Oost (omgeving Kruisstraat/parkeergarage).

Ja

3.4.1

Extra fietsenrekken

In 2015 zijn er weinig extra fietsparkeervoorzieningen geplaatst in Oost. Er was wel budget beschikbaar maar de openbare ruimte is vaak al in gebruik voor een andere functie. Voor het toepassen van de 2% regeling (opheffen autoparkeren voor fietsparkeren) is vaak te weinig draagvlak.

Nee

3.4.2

Verwijderen weesfietsen en fietswrakken

Twee maal per jaar worden fietswrakken en weesfietsen verwijderd.

Ja

Wijkambitie 2:
Gewaardeerde karaktertrekken van wijk behouden en versterken

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

4.1.1

Een schoon Wilhelminapark

Het park wordt volgens planning onderhouden. Naast het reguliere onderhoud heeft Stadswerken in druk bezochte weekenden extra inzet gepleegd om het park schoon te houden. Een belangrijke rol bij het schoonhouden van het park spelen de vrijwilligers van Stichting Wilhelminapark die wekelijks helpen met het verwijderen van zwerfvuil en het aanspreken van bezoekers van het park op het opruimen van hun eigen rommel.

Ja

4.1.2

Toiletvoorziening Wilhelminapark

Stadswerken heeft van april tot medio oktober op diverse plekken in het park mobiele toiletvoorzieningen geplaatst. De locaties zijn in overleg met betrokken bewoners bepaald.

Ja

4.1.3

Najaarsactie Wilhelminapark winterklaar

Stadswerken heeft eind november het park weer winterklaar gemaakt.

Ja

4.1.4

Schone winkelstraten

Naast regulier onderhoud heeft Stadswerken op piekmomenten extra inzet gepleegd.

Ja

4.1.5

Aanpak Burgemeester Reigerstraat/Nachtegaalstraat

In 2016 wordt gestart met de planfase van de herinrichting: ontwerp aanpassing trottoirs, rijweg, parkeerhavens en groen/bomen.

Start in 2016

4.1.6

Samenwerking met Science Park

De samenwerking tussen het wijkbureau en het Sciencepark verloopt goed. Onder andere voor de uitvoering van een leefbaarheidsonderzoek op de Uithof en het opzetten van een initiatievenbudget voor de Uithof wordt samen opgetrokken.

Ja

4.2.1

Afstemming met vrijwilligers

De gemeente heeft regelmatig overleg en werkt goed samen met de vrijwilligers van Stichting Wilhelminapark, het Krommerijnpark en Park Bloeyendael.

Ja

4.2.2

Onderhoud op piekmomenten

In het Wilhelminapark is tijdens druk bezochte weekenden extra ingezet op het schoonhouden van het park door de gemeente.

Ja

4.2.3

Ondersteuning zelfbeheerders

Vanuit Stadswerken worden de zelfbeheerders goed ondersteund, dit gebeurt vooral door het geven van adviezen en het verstrekken van benodigd materiaal zoals zwerfvuilprikkers, harken en opruimzakken.

Ja

4.4.1

Visie Minstroom

In 2015 zijn er gesprekken geweest met belanghebbenden over de visie Minstroom. Het is nog niet tot concrete uitvoering van maatregelen gekomen.

Nee

4.4.2

Groene agenda Maarschalkerweerd

In 2015 zijn er gesprekken gevoerd met belanghebbenden en zijn de uitkomsten teruggekoppeld. Het is nog niet tot concrete uitvoering gekomen.

Nee

4.5

Aanpak Malieblad

Er ligt een definitief ontwerp dat samen met belanghebbenden is opgesteld. Er is breed draagvlak voor het ontwerp.

Ja

Wijkambitie 3:
Huidig veiligheidsniveau behouden en verbeteren

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

5.1

Vermindering woninginbraken

In het bijzonder gericht op specifieke doelgroepen/plekken waar woninginbraak in Oost veel voorkomt. Voorlichtingsactie gehouden in de wijk onder andere Buiten Wittevrouwen en samen met SSH bij het IBB-complex om aantal woninginbraken terug te dringen door studenten te wijzen op digitale beschermingsmethode LoJack (laptop, mobiele telefoon en dergelijke). Ook tijdens IBB-fest op ludieke wijze tips gegeven door 1-1-2-comedymakers.
Daarnaast zijn er twee babbeltructrainingen voor ouderen georganiseerd.

Ja

5.1.1

Preventieve voorlichting

Tijdens de UIT-week op de Uitmarkt voorlichtingsactie aan studenten, onder andere met betrekking tot veilig uitgaan, fietsdiefstallen en woninginbraak.

Ja

5.1.2

Huisbezoek na woninginbraak

Toezicht en handhaving heeft slachtoffers bezocht van een woninginbraak. Daarnaast is aan het begin van het jaar het WAFV-team ingezet in Buiten Wittevrouwen en Oudwijk.

Ja

5.1.3

Schouwen waar veel inbraken zijn

Heeft niet plaatsgevonden, er is op andere wijze hierop ingezet.

Ja

5.2

Verminderen jongerenoverlast

Melders zijn gebeld over de ervaren overlast en er heeft terugkoppeling plaatsgevonden over de ondernomen acties. Daarnaast heeft het jongerenwerk ruim 40 ouder gesprekken gevoerd. Verder zijn er acties uitgevoerd ten aanzien van specifieke jongeren ontmoetingslocaties zoals de Tivolituin, het Schippersplantsoen en de JOP van Goghlaan waarbij bewoners en vrijwilligers zijn betrokken.

Ja

5.3

Deelname bewoners veiligheidsprojecten

Er zijn extra Waaks-deelnemers geworven en heeft er een training herken verdacht gedrag plaatsgevonden. Twee fietsgraveeracties uitgevoerd waarbij mensen gratis hun fiets konden graveren zodat bij diefstal de kans dat de fiets wordt teruggevonden wordt vergroot. Afspraken gemaakt met Maliehotel om autokraak te voorkomen, waarbij wijzigen zijn aangebracht aan de straatverlichting om het zicht in de straat te verbeteren.

Ja

5.4

Voortzetten alcoholaanpak Oost

Op verschillende momenten is er aandacht gevraagd voor alcoholgebruik van de jeugd onder andere tijdens het scholenoverleg en informatie uitgewisseld over hoe scholen hier mee omgaan.

Afgelopen jaar heeft er geen gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden met samenwerkingspartners op dit specifieke thema.

Complexe projecten en trajecten

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

6.1

Visie Oosterspoorbaan

Er is op basis van een aantal bijeenkomsten met bewoners een definitief ontwerp voor de fiets/wandelruimte en het gebied binnen de portalen. Door middel van cocreatie krijgt het proces voor de invulling van de overige ruimte door initiatieven vorm.

Ja

6.2

Buurtteams Oost

Het buurtteam Oost is aan de slag gegaan en begint vaste voet aan de grond te krijgen in de buurten van Oost. Middels het organiseren van huiskamers op verschillende locaties bereiken ze steeds meer mensen.

Ja

Gebieds- en buurtaanpakken

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

7.1

Buurthuis Sterrenwijk

Het buurthuis is het hele jaar open geweest. De contacten tussen de gebruikers en de beheerder zijn niet ideaal.

Ja

7.2

Openbare ruimte schoon en heel

De openbare ruimte in Sterrenwijk voldoet aan de norm.

Ja

7.3

Overleg tussen gemeente en wijk

Het overleg tussen bewoners, gemeente, politie, corporaties en andere partijen wordt vier maal per jaar georganiseerd. Dit jaar is er gesproken over nut en noodzaak van het overleg en alle partijen hebben hun commitment uitgesproken.

Ja

7.4

Vreedzame wijk

Vanuit wijkbureau Oost en makelorganisatie Vooruit is in 2015 extra inspanning geleverd om de Vreedzame wijk in Oost nieuw leven in te blazen. Basisscholen De Kohnstammschool en De Notenboom zijn ‘vreedzame school’ geworden. Met de stuurgroep (scholen, gemeente) wordt besproken hoe dit kan worden uitgebouwd tot vreedzame wijk.

Ja, loopt verder in 2016