Resultaten wijkactieprogramma 2015_Noordoost

In 2015 is door de gemeente, partners, bewoners en ondernemers gewerkt aan diverse projecten in de Utrechtse wijken. In onderstaande tabel staat een selectie van alle projecten die in 2015 werden uitgevoerd in Noordoost. Het is een selectie op basis van de belangrijke thema’s. We geven een korte weergave van de resultaten per project. Meer informatie over de projecten vindt u in het wijkactieprogramma 2015.

Wijkambitie 1:
Verkeer en parkeren

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

3.1

Herinrichting Kapteynlaan en omgeving

Herinrichtingsplan is tijdens drie bewonersbijeenkomsten met de buurt besproken. Het college van B en W heeft op 24 november het definitieve ontwerp vastgesteld. Begin 2016 wordt de aanbesteding afgerond met de gunning aan de aannemer. De werkzaamheden zullen medio 2016 starten.

Ja

3.2

Aanpak verkeersonveilige locaties

De Koekoekstraat wordt opnieuw ingericht als fietsstraat. Ontwerp is samen met bewoners tot stand gekomen. Uitvoering in 2016.
Fysieke UVL maatregelen zijn uitgevoerd voor basisscholen: De Fakkel, Dr Bosschool en De Wissel.
Overige verkeersmaatregelen zijn uitgevoerd in onder andere: Juliusstraat, Biltstraat/Oude Kerkstraat.
In overleg met bewoners worden plannen ontwikkeld voor onder andere de Griftstraat en Alexander Numankade/Jan van Galenstraat.

ja

3.3

Plaatsing fietsenrekken op verzoek van bewoners

In 2015 zijn in totaal 25 fietsenrekken met 150 fietsparkeerplekken geplaatst.

ja

3.4

Opheffen autoparkeerplaatsen ten behoeve van fiets parkeren

In 2015 zijn er geen autoparkeerplaatsen opgeheven ten behoeve van fiets parkeren, omdat hiervoor geen draagvlak kon worden aangetoond.

nee

3.5

Weesfietsen acties

In 2015 zijn twee weesfietsen acties gehouden. In totaal zijn 835 naar het depot gebracht, waarvan er uiteindelijk vijf door de eigenaar zijn opgehaald.

ja

3.6

Structurele oplossing voor tekort fietsenstalling Overvecht, Tuindorp-zijde

Er is met Prorail, gemeente en NS overlegd om te komen tot een structurele oplossing te komen, voor de korte, middellange en lange termijn. Naar verwachting zal in 2016 e.a. worden uitgevoerd.

ja

3.7

Onderzoek naar exploitatieverbetering Grifthoekgarage

In de Grifthoekgarage is een ruimte vrijgemaakt voor fiets parkeren ten behoeve van werknemers van Hooghiemstra.

ja

Wijkambitie 2:
Wonen, welzijn en zorg

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

4.1

Netwerken onderhouden en verbreden

Het wijkbureau Oost-Noordoost heeft in juni haar jaarlijkse Trefpunt georganiseerd. Daarbij waren veel actieve bewoners uit de wijken aanwezig.

ja

4.2

Vrijwilligers in spotlight zetten als vorm van waardering

In 2015 zijn zeven vrijwilligers geïnterviewd voor het item ‘Actief in Noordoost’ in de digitale nieuwsbrieven.

ja

4.3

Ondersteuning vrijwilligers

Ongeveer een vierde deel van het Leefbaarheidsbudget + Initiatievenfonds is in 2015 besteed aan de financiële ondersteuning van actieve bewonersgroepenten behoeve van: zelfbeheer, organisatie activiteiten, communicatie en dergelijke

ja

4.4

Netwerk Wonen, Welzijn en Zorg onderhouden en verstevigen

In 2015 is het netwerk eenmaal bijeen geweest. Er zijn nieuwe netwerken bijgekomen, waaronder Samen Noordoost.

ja

4.5

Onderhouden en versterken van netwerken rond kwetsbaren en ouderen

Samen Noordoost is gestart. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd en er wordt een digitale nieuwsbrief gemaakt. Met professionals vanuit verschillende organisaties is er afstemming rond ouderen en kwetsbaren in de wijk. Er is een begin gemaakt om het project huisbezoeken bij ouderen -die niet in beeld zijn bij huisartsen- op te zetten. Verder is er een huiskamer voor de wijk opgericht in Nieuw Bleyenburg. Buurtteam en Sociaal makelaars weten elkaar goed te vinden en te versterken als het gaat om kwetsbare mensen.

ja

4.6

In beeld brengen mogelijkheden geschikt wonen voor senioren

In 2015 zijn vraag en aanbod in beeld gebracht. In 2016 wordt het onderzoek verder afgerond.

ja

4.7

Aanpak jeugdgroepen

Er waren in 2015 in Noordoost geen jeugdgroepen, die op de shortlist staan. Wel zijn 20 meldingen over jeugdoverlast geregistreerd. Er is een bewonersbijeenkomst georganiseerd om de overlast te bespreken. Er zijn goede afspraken over gemaakt met THOR, politie, JoU, en er zijn fysieke maatregelen getroffen. In een tweede bijeenkomst in oktober zijn de ondernomen acties geëvalueerd met de bewoners.

ja

4.8

Aanpak woninginbraak

De aanpak was in 2015 gericht op specifieke doelgroepen/plekken waar woninginbraak veel voorkomt. Zo is naar aanleiding van het hoge aantal inbraken in Lauwerecht-Noord een (voorlichtings-)actie gehouden door THOR. Voor senioren zijn twee babbeltructrainingen georganiseerd. Verder zijn twee informatiemarkten veiligheid georganiseerd (winkelcentrum de Gaard en Draaiweg/Merelstraat), een tekstkar ingezet met inbraakwaarschuwingen en een wijkveiligheidskrant uitgebracht.

ja

Wijkambitie 3:
Openbare ruimte en duurzaamheid

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

5.1

Uitbreiding netwerk zelfbeheerders

In 2015 heeft Stadswerken 35 (nieuwe) plantvakken en geveltuinen aangelegd, die in zelfbeheer door bewoners worden onderhouden.

ja

5.2

Aantrekkelijker maken van het plein bij Hooghiemstra

Hooghiemstra heeft een aanvraag horecavoorziening gedaan voor lunchroom aan het plein. Voor de aanpassing van het plein is Hooghiemstra in gesprek met het ondernemersfonds.

ja

5.3

Visie Vechtoevers: herinrichting pleintje Draaiweg/Lauwerecht

In 2015 is het definitief ontwerp door middel van een wijkbericht gecommuniceerd naar de buurt. Uitvoering in 2016.

nee, vanwege beperkte capaciteit bij Stads Ingenieurs

5.4

Verbreding Zwarte Water

In 2015 heeft nader onderzoek plaatsgevonden of verbreding mogelijk en financieel haalbaar is. Technisch is het mogelijk om de watergang te verbreden. Uitvoering vraagt een periode van meerdere jaren. Er is vooralsnog geen noodzaak om dit uit te voeren.

nee

5.5

‘Makeover’ Gasthuismolenbrug

De gemeente ondersteunt bewoners in de lobby naar Prorail voor het opknappen van de Gasthuismolenbrug.

Ja

5.6

Programma Utrechtse Energie

Utrecht heeft in 2015 een nieuw uitvoeringsplan vastgesteld: de Utrechtse Energieagenda’s. De komende jaren wordt per wijk nauw samengewerkt met bewoners, energieleveranciers, vastgoedeigenaren, netbeheerders en kennisinstellingen. De Utrechtse energieagenda’s zijn de uitwerking van het energieplan, dat 165 Utrechters in het voorjaar bij de stadsgesprekken Energie opstelden.
Op 25 november vond wijkbijeenkomst Slim Wonen voor Noordoost plaats.

ja

Complexe projecten en trajecten

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

6.1

Masterplan Talmalaan

Planontwikkeling fase 2 Masterplan is in uitvoering.

ja

6.2

Woningbouw op voormalige terrein Gerrit Rietveldcollege

Ter voorbereiding van de sloop van het oude schoolgebouw is een begin gemaakt met de asbestsanering van het pand.

ja

6.3

Woningbouw Van Lieflandlaan

Tender gestart, waarbij de 1e fase (=voorselectie) is afgerond.

ja

6.4

Kwaliteitsverbetering winkelcentrum de Gaard

In juni heeft de gemeenteraad ingestemd met het aangepaste plan voor de herontwikkeling van het winkelcentrum De Gaard en omgeving. Als gevolg hiervan is de overeenkomst met onder andere uitvoeringsafspraken tussen gemeente en ontwikkelaar aangepast. Parallel hieraan heeft afstemming plaats gevonden over de start van de volgende fase.

ja

6.5

Herontwikkeling Kop van Tuindorp-Oost

Ontwerp voor stadspark De Groene Kop is in 2015 afgerond. Op 7 december heeft wijkwethouder Victor Everhardt het informatiebord onthuld voor de start werkzaamheden. Het SPvE voor de planontwikkeling zorgcentrum Tuindorp-Oost is vrijgegeven voor consultatie.

ja

6.6

Veemarktterrein

De uitvoering ligt op koers. Diverse woningen zijn opgeleverd, tender nieuwe bouwvelden is geslaagd en de inrichting openbare ruimte volgt de oplevering van het bouwtempo.

ja

6.7

Decentralisaties zorgdomein buurtteams

De decentralisaties van de volwassen- en jeugdzorg liepen volgens planning. De buurtteams bieden de inwoners van de wijk sociale basiszorg en Jeugdzorg, generalistisch en dichtbij. Bewoners weten de buurtteams goed te vinden en zijn over het algemeen tevreden over de geleverde ondersteuning. De vele samenwerkingspartners in de stad zijn in de loop van het jaar steeds positiever geworden over de samenwerking met de buurteams, zowel op stedelijk/buurtniveau als op het niveau van afstemming van individuele casussen.

ja