Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2014

Boekwaarde
31-12-2015

Risicovoorzieningen

82.211

47.622

Egalisatievoorzieningen

7.625

7.475

Van derden ontvangen bestemmingsbedragen

2.141

162

Totaal

91.977

55.259

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Voor een toelichting per voorziening verwijzen wij u naar de financiële bijlagen.

Risicovoorzieningen
Risicovoorzieningen hebben betrekking op gekwantificeerde risico's, niet zijnde de risico's over de apparaatskosten. De grootste voorzieningen per 31 december 2015 betreffen de Grondexploitaties, zie hiervoor onderstaande tabel:

Voorzieningen Grondexploitaties

Op grond van waardebepaling per 31-12-2015

Waardecorrectie op Onderhanden Werk
31-12-2015

Niet benut op peildatum
31-12-2015

Stationsgebied

79.442

52.612

26.830

Leidsche Rijn

15.632

15.632

0

Binnenstedelijk

33.762

24.641

9.121

Totaal

128.836

92.885

35.951

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Egalisatievoorzieningen
Onder deze noemer worden de voorzieningen verantwoord die zijn ingesteld om de lasten aan een aantal opeenvolgende jaren te kunnen toerekenen. Enkele grote egalisatievoorzieningen zijn:

  • Grondbank 1,9 miljoen euro
  • Wethouderspensioenen: 3,9 miljoen euro.

Van derden ontvangen bestemmingsbedragen
Dit zijn gelden die nog niet zijn besteed maar die onder strikte voorwaarden zijn verkregen van derden, zoals rijks- of provinciale overheid. Deze gelden zijn in 2015 met 2,0 miljoen euro afgenomen vanwege opname restant FES-gelden.