Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil

Jongerenwerk en veiligheid

Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief

2.180

3.180

-1000

Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid)

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling

1.100

1.100

0

Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid

71

75

-4

Hulpverlening bij ongevallen en rampen

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen

159

169

-10

Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op het Voorkomen van incidenten en verstoring van de openbare orde

159

169

-10

Totaal programma Veiligheid

3.510

4.524

-1.014

Bedragen zijn in duizenden euro’s.