Onderhoudsprogramma

Onderhoudslasten zijn uitgaven bedoeld om de kwaliteit van de kapitaalgoederen op peil te houden. Het betreft dagelijks- en kort cyclisch onderhoud. Onderhoudslasten maken deel uit van de exploitatie. Per programma hebben wij het afgelopen jaar de volgende onderhoudsuitgaven gedaan:

Onderhoudslasten

(totalen per programma)

Programma-begroting
2015

Actuele begroting 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo
2015

Bereikbaarheid (onderdeel Parkeren)

280

280

284

-4

Openbare Ruimte en Groen

19.810

19.810

19.766

44

Openbare Ruimte en Groen – Rioleringen

9.909

10.409

10.339

70

Onderwijs

428

428

265

163

Maatschappelijke ondersteuning

250

250

250

0

Sport

3.490

3.490

2.755

735

Vastgoed

8.091

8.799

8.145

654

Totaal onderhoudsprogramma’s

42.258

43.466

41.804

1.662

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Hierna volgen toelichtingen bij de realisatie van bovengenoemde onderhoudsprogramma’s

Bereikbaarheid

Onderhoudslasten

Programma-begroting
2015

Actuele begroting 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo
2015

Bereikbaarheid (onderdeel Parkeren)

280

280

284

-4

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Hierna volgt een toelichting bij de realisatie van bovengenoemd onderhoudsprogramma

De onderhoudskosten van fietsstallingen, fietsklemmen en parkeergarages bedragen in 2015 0,284 miljoen euro en overschrijden slechts licht de begroting.

Openbare Ruimte en Groen

Goed onderhoud van de openbare ruimte is belangrijk omdat het de publieke ruimte betreft die directe invloed heeft op het gebruik, de aantrekkelijkheid, de bereikbaarheid en de veiligheid van het woon-, leef- en werkklimaat van de stad. Het bedrag dat de kapitaalgoederen vertegenwoordigen, loopt in de
miljarden euro’s. Beheer en onderhoud van deze kapitaalgoederen is daarom zowel vanuit het oogpunt van de gebruikers als vanuit financieel perspectief essentieel.

Openbare ruimte en Groen exclusief rioleringen

Onderhoudslasten

Programma-begroting
2015

Actuele begroting 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo
2015

Openbare ruimte en groen exclusief rioleringen

19.810

19.766

44

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Hierna volgt een toelichting bij de realisatie van bovengenoemd onderhoudsprogramma

Ook in 2015 merken we dat de wijken Overvecht en Kanaleneiland, aangelegd eind jaren vijftig van de vorige eeuw, steeds meer kort cyclisch onderhoud nodig hebben aan de verhardingen. Dit is een voorbode van het grootschalig vervangingsonderhoud dat over enkele jaren moet plaats vinden.

Openbare ruimte en groen - onderdeel rioleringen

Onderhoudslasten

Programma-begroting
2015

Actuele begroting 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo
2015

Rioleringen

9.909

10.409

10.339

70

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Conform het gemeentelijk beleid zetten we in op continu verbeteren op basis van beschikbare data. Om de gewenste effecten te realiseren moeten we meldingen, verstoppingen en storingen zo registreren en analyseren dat we daar de goede conclusies uit trekken. De afgelopen planperiode hebben we fors geïnvesteerd in een nieuw gemalenbesturingssysteem, zodat we nu centraal informatie beschikbaar hebben over het aantal en type storingen. Een ander voorbeeld van wat we succesvol hebben aangepakt is het binnen dringen van rioolvreemd water in de rioolbuizen. Op basis van metingen is nagegaan waar zich dit voordeed. In 2011 zijn bij 50 riooloverstorten maatregelen genomen om de hoeveelheid instromend oppervlaktewater terug te dringen. Deze maatregelen zijn succesvol, want sindsdien wordt er op jaarbasis gemiddeld 25% minder rioolwater afgevoerd naar de rioolwaterzuivering aan het Zandpad. Het gaat hier om een reductie van bijna acht miljard liter per jaar. Dit levert de gemeente en het Hoogheemraadschap een structurele besparing op van circa 0,400miljoen euro per jaar aan energie- en zuiveringskosten. Voor- en nadelen op energie- en zuiveringskosten worden verwerkt in het tarief van de rioolheffing. We hebben ons baggerprogramma uitgevoerd door in Amelisweerd en het Julianapark de watergangen op diepte te brengen.

Onderwijs

Onderhoudslasten

Programma-begroting
2015

Actuele begroting 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo
2015

Onderwijs

428

428

265

163

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Met ingang van 1 januari 2015 is het onderhoudsbudget voor schoolgebouwen overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. Het is geen gemeentelijke taak meer voor schoolgebouwen die in eigendom zijn van schoolbesturen. Voor het onderhoud aan schoolgebouwen waar de gemeente zelf eigenaar van is wordt voor de lange termijn jaarlijks een budget van 0,3 miljoen euro geraamd. Voor het jaar 2015 is de raming 0,1 miljoen euro. Overigens betreft dit niet de Multifunctionele Accommodaties, deze worden in programma Vastgoed verantwoord. Hiernaast is er een onderhoudsbudget van 0,140 miljoen euro voor onderhoud aan VVE en ouderlokalen, en 0,188 miljoen euro voor verhuurde voormalige schoolgebouwen. Van de geraamde bedragen is in 2015 een bedrag gerealiseerd van totaal 0,265 miljoen euro.

Maatschappelijke Ondersteuning

Onderhoudslasten

Programma-begroting
2015

Actuele begroting 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo
2015

Maatschappelijke ondersteuning

250

250

250

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Het onderhoudsbudget is ingezet voor onderhoud van gehuurde ruimten voor de jeugdgezondheidszorg en voor het bevorderen van de functionaliteit van de welzijnspanden in de sociale infrastructuur.

Sport

Onderhoudslasten

Programma-begroting
2015

Actuele begroting 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo
2015

Sport

3.490

3.490

2.755

735

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Hierna volgt een toelichting bij de realisatie van bovengenoemd onderhoudsprogramma.

Dit betreft de onderhoudslasten die in de reguliere exploitatie van het programma Sport zijn opgenomen voor binnen- en buitenaccommodaties, zwembaden, speel- en volkstuinen. In de meerjarennota Kapitaalgoederen 2011-2014 is vastgesteld dat we vanaf 2011 werken met een onderhoudsreserve om de schommelingen van de onderhoudsuitgaven over de jaren heen op te vangen. In de zwembaden is 0,546 miljoen euro meer aan groot onderhoud uitgegeven dan begroot. Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn er op alle baden de roest vast stalen ophangingssystemen en de meetregeltechniek van de installaties vervangen. Ook de toegang van de bufferkelders en glijtoren van zwembad De Kwakel zijn gerenoveerd. In Fletiomare zijn delen van de tegelvloer van het bad vervangen. Op de binnen- en buitenaccommodaties is 1,281 miljoen euro minder uitgegeven aan groot onderhoud. De onderhoudskosten zijn lager door vertraging in het aanbesteden van de raamcontracten in 2014 en het effectueren hiervan in 2015.

Vastgoed

Onderhoudslasten

Programma-begroting
2015

Actuele begroting 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo
2015

Vastgoed

8.091

8.799

8.145

654

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Vastgoed

In 2015 is minder onderhoud gerealiseerd dan gepland door late contractering van de raamcontracten. Tevens is er planmatig onderhoud doorgeschoven naar 2016 om een efficiency voordeel te behalen door deze samen met groot onderhoud uit te voeren.