Investeringen

Vervangingsinvesteringen totaal

Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van de kapitaalgoederenvoorraad op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie, levensduurverlengend groot onderhoud en herbouw.

Vervangingsinvesteringen (totalen per programma)

Geautori-
seerd
t/m 2015

Programma-begroting
2015

Actuele begroting
t/m 2015

Realisatie
t/m 2105

Restant ultimo
2015

Bereikbaarheid (onderdeel Parkeren)

1.950

325

2.275

1.717

558

Openbare Ruimte en Groen (exclusief Rioleringen)

35.600

18.800

54.400

40.624

13.776

Openbare ruime: rioleringen

0

13.861

13.361

9.772

3.589

Onderwijs

60.825

1.550

62.375

41.232

21.143

Maatschappelijke ondersteuning

4.447

4.447

4.447

1.974

2.473

Cultuur

3.027

3.027

0

0

0

Sport

3.615

0

3.615

1.164

2.451

Vastgoed

29.371

192

29.563

21.293

8.270

Totaal vervangingsinvesteringen

138.835

42.202

170.036

117.776

52.260

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Hierna geven we per programma de realisaties weer met betrekking tot de vervangingsinvesteringen.

Uitbreidingsinvesteringen

Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van de investering het volume of de kwaliteit van de kapitaalgoederenvoorraad toeneemt.

Vervangingsinvesteringen
(totalen per programma)

Geautori-
seerd
t/m 2015

Programma-begroting
2015

Actuele begroting
t/m 2015

Realisatie
t/m 2105

Restant ultimo
2015

Stedelijk ontwikkeling - Stationsgebied

390.283

500

390.783

331.571

59.212

Bereikbaarheid

582.748

25.674

608.422

406.936

201.486

Onderwijs

29.583

0

29.583

2.699

25.884

Maatschappelijke ondersteuning

825

825

825

0

825

Cultuur

9.211

9.211

7.806

7.806

0

Sport

5.457

2.698

8.155

2.041

6.114

Vastgoed

16.980

2.800

19.780

14.855

4.925

Totaal uitbreidingsinvesteringen

1.035.087

41.708

1.065.354

765.908

298.446

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Hierna geven we per programma de realisaties weer met betrekking tot de uitbreidingsinvesteringen.

Stedelijke Ontwikkeling

Het programma Stedelijke Ontwikkeling omvat de investeringen in:

  • Stationsgebied
  • Leidsche Rijn

Stationsgebied

Algemene informatie
Doelstelling: Samen met partners het plangebied ontwikkelen tot een vernieuwd centrumgebied
Beleidskader: Masterplan Stationsgebied
Inhoud: Hiervoor verwijzen wij naar het programma Stationsgebied
Soort investeringen: Investeringen met een economische nut.

Vervangingsinvesteringen
niet van toepassing

Uitbreidingsinvesteringen

Projecten

Geautori-seerd
t/m 2015

Programma-begroting
2015

Actuele begroting t/m 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo
2015

Stadskantoor Stenen en Middelen

126.600

0

126.600

115.872

10.728

Aankoop Stadskantoor

213.700

0

213.700

212.206

1.494

Restantkrediet bouw TivoliVredenburg

833

500

1.333

1.211

122

Parkeergarage Jaarbeursplein

49.150

0

49.150

2.282

46.868

Totaal uitbreidingsinvesteringen

390.283

500

390.783

331.571

59.212

Bedragen z\ijn in duizenden euro's.

Toelichting uitbreidingsinvesteringen

Stadskantoor krediet Stenen en middelen
Het beschikbare krediet van 126,6 miljoen euro bestaat uit 100,1 miljoen euro voor structurele lasten en 26,5 miljoen euro voor incidentele lasten. Voor het structurele deel is tot en met 2015 een bedrag van 115,9 miljoen euro gerealiseerd. Het krediet Stenen en Middelen Stadskantoor sluiten wij af bij deze verantwoording. Zie verder het einde van deze paragraaf, onderdeel af te sluiten investeringsprojecten.

Aankoop stadskantoor
Dit betreft het krediet voor de aankoop van het stadskantoor. Het krediet van 213,7 miljoen euro bestaat uit 203 miljoen euro voor het gebouw en de parkeerplaatsen en 10,7 miljoen euro voor bijkomende kosten. Van het totale krediet is tot en met 2015 een bedrag van 212,2 miljoen euro uitgegeven. Het krediet aankoop Stadskantoor sluiten wij af bij deze verantwoording. Zie verder het einde van deze paragraaf, onderdeel af te sluiten investeringsprojecten.

Restantkrediet bouw TivoliVredenburg
Van het krediet van 1,3 miljoen euro is tot en met 2015 een bedrag van 1,2 miljoen euro uitgegeven. Het restantkrediet TivoliVredenburg sluiten wij af bij deze verantwoording. Zie verder het einde van deze paragraaf, onderdeel af te sluiten investeringsprojecten.

Parkeergarage Jaarbeursplein
Op 29 januari 2015 heeft de gemeenteraad een krediet van 49,2 miljoen euro voor de realisatie van de ondergrondse parkeergarage Jaarbeursplein vrijgegeven. Tot en met 2015 is 2,3 miljoen euro uitgegeven aan voorbereidingskosten.

Leidsche Rijn

Algemene informatie stedelijke ontwikkeling Leidsche Rijn
Doelstelling: De voorzieningen afstemmen op de huidige en toekomstige bewoners van Leidsche Rijn.
Beleidskader: Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn
Inhoud: In het Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn zijn het ruimtebeslag, de investeringskosten en de hierbij behorende taakstellende budgetten voor de permanente voorzieningen in Leidsche Rijn vastgelegd.

De in uitvoering zijnde investeringsprojecten in Leidsche Rijn zijn opgenomen bij de betreffende beleidsprogramma's. Voor de cluster Leeuwenstein-Noord (basisschool, gymzaal en VVE) wordt verwezen naar het programma Onderwijs.

Bereikbaarheid

Algemene informatie
Doelstelling: Betreft alle doelstellingen binnen het programma Bereikbaarheid.
Beleidskader: ‘Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2014’.
Inhoud: Hiervoor verwijzen we naar het programma Bereikbaarheid.
Soort investeringen: Investeringen met een maatschappelijk en/ of economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2015

Programma-begroting 2015

Actuele begroting t/m 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo 2015

1.Handhaafapparatuur handholds THOR

350

0

350

202

148

2.Onderhoud parkeerexploitatie

278

0

278

247

31

3.Groot onderhoud P+R Westraven/ Kruisstraat

1.322

325

1.647

1.268

379

Totaal vervangingsinvesteringen

1.950

325

2.275

1.717

558

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen

  1. De aanschaf van de handhaafapparatuur is voordeliger in verband met een gunstig aanbestedingstraject en lagere automatiseringskosten.
  2. Het meerjarenonderhoud parkeerexploitatie loopt door in 2016.
  3. Het groot onderhoud P+R Westraven zal in 2016 gereed komen. Het groot onderhoud Kruisstraat is eind 2015 gerealiseerd.

Uitbreidingsinvesteringen

Projecten

Geautori-seerd
t/m 2015

Gewijzigd in
2015

Actuele begroting t/m 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo
2015

Hoofdfietsroutes, inclusief filevrij aanvullend

25.759

-1.313

24.446

19.951

4.495

Doorfietsroute (Amendement A 83)

1.000

0

1.000

308

692

Fietsverbinding Uithof-Nieuwegein (tussen de rails)

7.000

-2.000

5.000

4.437

563

Herenroute Fietsroute

2.170

-70

2.100

2.006

94

Salvador Allendeplein

3.500

-3.500

0

3

-3

Fietsbrug Amsterdamrijnkanaal

23.271

0

23.271

11.797

11.474

Spinozabrug Fietstunnel

3.670

0

3.670

2.464

1.206

Fietsroute Leidsche Rijn- Papendorp

2.100

0

2.100

1.950

150

Moreelsebrug

6.500

6.500

5.500

1.000

Fietsvoorzieningen OV knooppunten

905

0

905

573

332

Reservering fietsvoorziening OV knooppunt

525

-525

0

0

0

Amendement 30 Fietspad Langs het Spoor

1.000

650

1.650

650

1.000

Invoering leenfietsen

4.300

-189

4.111

355

3.756

Fietsparkeren binnenstad

8.097

0

8.097

2.612

5.485

FietsReizigers Informatie Systeem (MNBB69)

1.000

0

1.000

1.158

-158

Tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld

4.300

0

4.300

1.301

2.999

Fietsparkeren business case OVT

16.183

0

16.183

13.883

2.300

Fietsparkeren business case OVT pilot

1.200

0

1.200

944

256

Verbeteren as van Berlage fietspaden op Egmondkade en van Hoornekade

0

3.833

3.833

893

2.940

Projecten Stationsgebied en Leidsche Rijn

0

7.000

7.000

6.993

7

Brommers naar de rijbaan

0

400

400

54

346

Doorfietsroute Oosterspoorbaan

0

1.500

1.500

363

1.137

Doorfietsroute Vechtroute fase 1 en 2

0

1.000

1.000

88

912

Doorfietsroute om de binnenstad Noord en Overvecht USP

0

1.459

1.459

0

1.459

Kwaliteit Fietsroutes Station

2.500

0

2.500

1.455

1.045

Fietsimpuls

0

262

262

0

262

E-bike

0

175

175

0

175

Actieplan voetgangers

0

1.000

1.000

0

1.000

Verplichte bijdrage projectmanagement Beter Benutten Vervolg

0

600

600

68

532

Hoofdfietsroutes 2002

4.008

0

4.008

3.109

899

Subtotaal Fiets

118.988

10.282

129.270

82.915

46.355

HOV Leidsche Rijn

82.946

0

82.946

64.042

18.904

HOV bestaande stad Dichterswijk Z90

14.009

0

14.009

6.476

7.533

Randstadspoor

11.356

0

11.356

8.620

2.736

OV Overvecht, inclusief Jacobsstraat

3.000

0

3.000

2.763

237

Lucasbrug: verbeteren doorstroming OV en fiets

5.000

-5.000

0

264

-264

HOV bestaande stad Transwijk Z80

2.900

0

2.900

2.284

616

De Uithoflijn tram (onderbouw, randvoorwaardelijke projecten, Cranenborgh)

139.061

0

139.061

112.368

26.693

Dichtersbaan (Busbaan Kruisvaart)

18.000

0

18.000

8.447

9.553

Westtangent, inclusief Tangentlijn 10

18.000

0

18.000

8.111

9.889

Valeriusbaan

2.170

0

2.170

548

1.622

Studiekosten OV MIRT

0

85

85

20

65

Verkennen en benutten OV alternatieven USP en UC

0

700

700

45

655

Directe fietsverbinding tussen Station Leidsche Rijn Centrum en Industrieterrein Lage Weide

0

350

350

9

341

Fietsparkeervoorzieningen station Overvecht aan de kant van Tuindorp

0

100

100

0

100

Fiets- (sternet) en voetgangersvoorzieningen en kiss and ride strook (OV knooppunt) station Zuilen

0

500

500

0

500

Fiets- (sternet) en voetgangersvoorzieningen (OV knooppunt) station Lunetten

0

500

500

0

500

Verbeteren fietsenstalling bij station Terwijde

0

100

100

0

100

Verbeteren bereikbaarheid fiets en voetgangers station Vleuten onder andere (fietspad Vleuterweide – station Vleuten)

0

800

800

0

800

Voorzieningen station Overvecht

0

830

830

0

830

Integrale aanpak Vondellaan

800

0

800

0

800

Bereikbaarheid station via Oosterkade en Westerkade (25%)

0

1.000

1.000

15

985

Toegang trap/lift station Leidsche Rijn vanuit het busstation

0

870

870

0

870

Handhaving taxikeurmerk

0

250

250

23

227

Investeringen taxistandplaatsen

0

100

100

2

98

Subtotaal Openbaar Vervoer

297.242

1.185

298.427

216.734

81.693

Bereikbaarheid Stationsgebied

20.020

0

20.020

6.041

13.979

24 oktoberplein

30.190

0

30.190

28.942

1.248

Gronddepot NOUW 2

1.391

-600

791

233

558

Inpassing Nouw Leidsche Rijn Centrum

8.036

-610

7.426

772

6.654

Risico Nadeelcompensatie en planschade

500

0

500

137

363

Korte termijn maatregelen doorstroming

760

-699

61

1

60

Invoering Parkeer Reizigers Informatiesysteem

1.840

0

1.840

767

1.073

Wegnummer- en informatiesysteem

1.500

0

1.500

24

1.476

Groene golf verdeelring

370

-290

80

71

9

Knips / maatregelen Monicabrug

5.800

1.680

7.480

7.480

0

Integrale aanpak NRU

4.000

1.100

5.100

3.902

1.198

Nadeelcompensatie AC restaurant

1.200

-500

700

697

3

Aansluiting A12 De Meern (MNBB42b)

724

0

724

527

197

Afrit A2 Papendorp

504

0

504

273

231

Herinrichting 't Goylaan

0

6.129

6.129

717

5.412

Planstudie ring Utrecht 2015 en 2016 (voorlopige raming)

0

678

678

355

323

Maatregelen alternatief knip Maarssenseweg

0

375

375

13

362

Slimme kruisingen

0

600

600

0

600

Subtotaal Auto

76.835

7.863

84.698

50.952

33.746

P&R De Erven

211

0

211

0

211

Voorbereiding P&R Leidsche Rijn Centrum

150

300

450

235

214

P&R Hooggelegen

1.700

0

1.700

1.683

17

Voorbereiding P&R Noord Oost

50

-50

0

191

-191

Subtotaal P+R

2.111

250

2.361

2.110

251

Slimme Routes Slimme Regelingen (doseren aan de randen van de stad)

400

0

400

179

221

Actieplan goederenvervoer

5.040

-787

4.253

2.176

2.077

Stadsdistributie Stop & Drop

0

663

663

44

619

Laad- en losplaatsgebruik

0

68

68

0

68

Logistiek Ontkoppelpunt

0

620

620

0

620

Truckspotting

0

273

273

0

273

Convenant U15/ Rij 2 op 5

545

-545

0

0

0

Actieplan schoon vervoer

6.493

0

6.493

5.844

649

Schone bussen

0

2.000

2.000

0

2.000

Milieuzones en subsidies

14.365

-5.000

9.365

5.999

3.366

Verschonen eigen wagenpark

1.178

0

1.178

67

1.111

Stimuleren deelgebruik auto's

2.000

0

2.000

199

1.801

Stimuleren schoon vrachtverkeer Euro VI

302

0

302

0

302

Milieuzonering vracht (Milieuzonering en stedelijk gebied)

1.590

0

1.590

1.500

90

Actieplan De gebruiker centraal (van het Mobiliteitsmanagement, Communicatie en gedragscampagne)

5.051

1.069

6.120

4.030

2.090

Publiekstrekkers en evenementen

0

150

150

0

150

Pak het moment

0

70

70

0

70

Ontwikkeling reisadvies

0

166

166

0

166

banden op spanning P&R locaties

100

0

100

69

31

Luchtmaatregelen groene buffer

1.700

-1.158

542

185

357

Meetnet Luchtkwaliteit

600

450

1.050

506

544

Afstemming RWS (schermen) en BRU (bussen)

250

0

250

0

250

Vervangen dieselaggregaten door aansluitpunten

0

750

750

0

750

Gevoelige bestemmingen scholen

0

1.952

1.952

0

1.952

Historische kosten

0

2.236

2.236

2.236

0

Programmakosten en organisatiekosten NSL

1.293

0

1.293

1.083

210

Monitoring en onderzoekskosten

8.750

0

8.750

6.009

2.741

Subtotaal Duurzaam vervoer

49.657

2.977

52.634

30.066

22.568

Aankoop Vaartsche Rijn en inrichting garage

14.300

0

14.300

12.499

1.801

Parkeerplaats Mariaplaats

507

0

507

30

477

Uitbreiding betaald parkeren 2015

1.200

0

1.200

0

1.200

Uitbreiding fietsdepot kanaalweg

1.100

0

1.100

379

721

Buurtfietsenstallingen 2015

100

0

100

28

72

Subtotaal Parkeren

17.207

0

17.207

12.936

4.271

Actieplan Verkeersveiligheid

0

1.250

1.250

0

1.250

Aanpak knelpunten verkeersveiligheid

4.918

0

4.918

3.676

1.242

Maatregelen verkeersveiligheid busbaan Vleuterweide

0

275

275

0

275

verkeersveiligheid Vleuterweide

3.117

0

3.117

2.692

425

Maatregelen Kapteynlaan

0

700

700

172

528

Onderhouden Utrechts Veiligheids Label (inclusief A37 behoud verkeerstuinen)

350

0

350

110

240

As van Berlage

1.283

-1.283

0

0

0

Hinderplanning 2012 en 2013

290

0

290

184

106

Amendement A40 Optimaliseren VRI's

750

0

750

532

218

Aanpak VRI' inclusief kleine fysieke maatregelen

0

1.000

1.000

45

955

Economisch investeringsfonds

10.000

0

10.000

2.912

7.088

Verbreden de Meernbrug/ Meerndijk

0

1.175

1.175

900

275

Subtotaal Vervoersveiligheid

20.708

3.117

23.825

11.224

12.601

Totaal uitbreidingsinvesteringen

582.748

25.674

608.422

406.936

201.486

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Toelichting uitbreidingsinvesteringen
Het investeringsprogramma Bereikbaarheid betreft een meerjarenprogramma, dat jaarlijks gelijktijdig met de voorjaarsnota wordt aangeboden. In eerdere jaren heeft u voor diverse meerjarige projecten binnen de
deelprogramma's fiets, Openbaar vervoer, auto, P+R, parkeren en duurzaam vervoer budgetten
vrijgegeven. Autorisatie vragen wij niet op jaarlijkse basis, maar voor de voorbereiding en de uitvoering in hun geheel. Zo kan voorbereiding en uitvoering van projecten meerdere jaren bestrijken. Hierbij geldt dat voorafgaand aan de gunning de autorisatie van het gehele bedrag wordt gevraagd. Bij de realisatie zal er daarom sprake zijn van afwijkingen op de jaarschijf in de actuele begroting. Deze lichten we toe in het jaarverslag bij het programma Bereikbaarheid. In de eerste bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van grote projecten. De financiële voortgang van alle geautoriseerde en lopende projecten treft u aan in de investeringsstaat die als bijlage in de jaarstukken is toegevoegd.

Projecten en maatregelen fiets

In 2015 zijn we voortvarend verder gegaan met het uitvoeren van de projecten en maatregelen fiets. In 2015 is voor een aantal projecten een autorisatie gevraagd, dit betreft onder andere de fietspaden bij de As van Berlage, fietspaden in het stationsgebied en Leidsche Rijn en voor ontwikkeling van doorfietsroutes.
Met de uitvoering van alle genoemde projecten is in 2015 gestart, met uitzondering van de doorfietsroute om de binnenstad en Overvecht. Daarnaast zijn een aantal projecten afgerond in 2015, dit betreft onder andere de fietstunnel onder de Spinozabrug , de fietsroute Leidsche Rijn-Papendorp en het fietsreizigersinformatiesysteem.

Er is in 2015 een bedrag van 23,738 miljoen euro uitgegeven, het totaal bedrag dat tot en met 2015 is uitgegeven bedraagt 82,815 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 129,27 miljoen euro nog een bedrag van 46,355 miljoen euro.

Projecten Openbaar Vervoer
In 2015 hebben gestaag verder gewerkt aan de ontwikkeling van de projecten en maatregelen openbaar vervoer. Daarnaast is voor een aantal projecten autorisatie aangevraagd voor de ontwikkeling van het Randstadspoor. Hier zijn in 2015 nog geen uitgaven voor gedaan, wij verwachten hier met name komende jaren uitgaven te gaan doen voor realisatie in 2010. Een aantal projecten kunnen we in 2015 afsluiten, het betreft hier onder andere de HOV Leidsche Rijn.

Er is in 2015 een bedrag van 15,629 miljoen euro uitgegeven, het totaal bedrag dat tot en met 2015 is uitgegeven bedraagt 214,037 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 298,427 miljoen euro nog een bedrag van 84,39 miljoen euro.

Projecten Auto
In 2015 hebben we verder gewerkt aan de projecten om het autogebruik te reguleren en bereikbaarheid te verbeteren. Met name de werkzaamheden rondom het stationsgebied, het 24 oktoberplein en de werkzaamheden bij de Monicabrug bevinden zich in een afrondende fase of zijn afgerond.

Er is in 2015 een bedrag van 6,1 miljoen euro uitgegeven, het totaal bedrag dat tot en met 2015 is uitgegeven bedraagt 50,952 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 84,968 miljoen euro nog een bedrag van 33,746 miljoen euro.

Projecten P+R
In 2015 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor werkzaamheden voor P+R de Erven en Leidsche Rijn Centrum. De projecten P+R Hooggelegen en Voorbereidingen P+R Noord Oost sluiten we af bij de jaarrekening. Het totaal bedrag dat tot en met 2015 is uitgegeven bedraagt 2,11 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 2,36 miljoen euro nog een bedrag van 0,251 miljoen euro.

Projecten Duurzaam vervoer

In 2015 hebben we de Actieplannen Schoon Vervoer, Goederenvervoer, de Gebruiker Centraal uitgevoerd. Daarnaast hebben we subsidies verleend in het kader van de milieuzone. Ook in 2016 werken we hier verder aan. Een aantal projecten wordt verder uitgevoerd in 2016; dit betreft onder andere schone bussen, verschonen eigen wagenpark, stimuleren deelgebruik auto’s en gevoelige bestemmingen scholen.
Er is in 2015 een bedrag van 10,6 miljoen euro uitgegeven, het totaal bedrag dat tot en met 2015 is uitgegeven bedraagt 30,066 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 298,427 miljoen euro nog een bedrag van 22,568 miljoen euro.

Projecten Parkeren

De werkzaamheden aan de parkeergarage Vaartsche Rijn zijn in 2015 afgerond. De werkzaamheden met betrekking tot uitbreiding van het betaald parkeren, buurfietsenstallingen en het fietsendepot worden in 2016 voortgezet. Het totaalbedrag dat tot en met 2015 is uitgegeven bedraagt 12,936 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 17,207 miljoen euro nog een bedrag van 4,271 miljoen euro.

Projecten Vervoersveiligheid

In 2015 zijn we gestart met de werkzaamheden om de knelpunten verkeersveiligheid in onder andere Vleuterweide en Kapteynlaan te verbeteren en zijn we gestart met werkzaamheden aan de Meernbrug/Meerndijk. Deze werkzaamheden worden in 2016 voortgezet. Daarnaast hebben we werkzaamheden uitgevoerd die vanuit het Economisch investeringsfonds zijn gefinancierd. Er is in 2015 een bedrag van 4,194 miljoen euro uitgegeven, het totaal bedrag dat tot en met 2015 is uitgegeven bedraagt 11,224 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 23,825 miljoen euro nog een bedrag van 12,601 miljoen euro.

Openbare ruimte en Groen

Algemene informatie
Doelstelling: De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel.
Beleidskader: Meerjarennota Onderhoud kapitaalgoederen Openbare Ruimte Buiten Gewoon op Orde 2016 - 2019.
Inhoud: We willen de technische staat van de openbare ruimte op orde houden om de functionaliteit te waarborgen, en tegelijkertijd een inrichtingskwaliteit leveren die past bij Utrecht. Dit willen wij bereiken door de technische staat en functionaliteit optimaal te waarborgen.
Soort investeringen: Het betreft vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut, exclusief begraafplaatsen.

In de nieuwe nota worden de bestaande beleidsvoornemens bij het groot onderhoud van de openbare ruimte bevestigd als zijnde de gewenste aanpak. In het kort komt dat neer op het streven naar economisch rationeel beheer, binnen de beperking opgelegd door de financiële middelen. In de uitvoering zijn een aantal wijzigingen aangebracht. De eerste is de introductie van PRIOR, het systeem om de investeringen te rangschikken op een volgorde van uitvoering. Daarnaast wordt de jaarplanning vervangen door een vierjarige planning. Dit geeft enerzijds meer flexibiliteit in de uitvoering, anderzijds biedt het de ontwikkelorganisaties inzicht in aanstaande veranderingen in de openbare ruimte waar rekening mee gehouden moet worden.

Openbare ruimte en Groen exclusief rioleringen

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2015

Programma-begroting 2015

Actuele begroting t/m 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo 2015

Vervangingsinvesteringen

0

18.800

18.800

20.614

-1.814

Wal- en Kluismuren

35.600

0

35.600

20.010

15.590

Totaal uitbreidingsinvesteringen

35.600

18.800

54.400

40.624

13.776

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen
In de prioritering van de projecten voor 2015 hebben de doorgaande wegen (met 14 uit te voeren projecten) en de civiele constructies (beschoeiingen en bruggen, 22 projecten) een hoge prioriteit gekregen. Alle projecten zijn afgestemd met de gebieden en met de ontwikkelorganisaties. Zo werden in het groot onderhoud aan de Europaweg de wijkwensen meegenomen als openbare verlichting en groeiplaatsverbetering van bomen. In de wijkprojecten zijn de werkzaamheden onderhoud en comfortverbetering fietspaden, verbetering groeiplaatsen van bomen en saneren van slechte bomen, verbetering leefomgeving afgestemd met de wijken en diensten. Een aantal bruggen was aan het eind van de levensduur gekomen waarbij het beton en bewapening was aangetast of de steunpunten van het landhoofd constructief onvoldoende waren. Vervanging van onderdelen van bruggen is dan ook in het programma opgenomen. Kosten voor stabilisatie van damwanden aan de Nieuwe Gracht bedragen in 2015 1,576 miljoen euro. Verder is er vanwege het zachte winterweer een beetje vooruit gewerkt op de programmering van 2016. Het jaar van oplevering van de Wal- en Kluismuren is verschoven naar 2019. Ieder jaar wordt het in dat jaar benodigde budget onttrokken aan de projectreserve Wal- en Kluismuren. Indien er in enig jaar budget niet besteed wordt, vloeit dit terug naar de projectreserve.

Uitbreidingsinvesteringen
Niet van toepassing in 2015

Openbare ruimte en Groen - onderdeel rioleringen

Algemene informatie
Doelstelling: Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.
Beleidskader: Plan gemeentelijke watertaken Utrecht 2016-2019
Inhoud: Ten opzichte van het vorige plan zijn er een aantal beleidswijzigingen. Het gaat om:

  1. We dragen bij aan het vergroenen van de stad door het verbreden van de afkoppeldoelstelling. We zetten het budget niet alleen in voor het ontvlechten van afvalwater en hemelwatersystemen, maar ook voor het vervangen van niet functionele verharding door groen en/of oppervlaktewater. Hiermee bereik je hetzelfde effect (minder regenwater in het riool), het kost minder en de maatregel draagt tevens bij aan vermindering van hittestress in de stad en een aantrekkelijkere openbare ruimte.
  2. We richten samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een waterbank op. Deze bank biedt gemeente en Hoogheemraadschap de mogelijkheid om watercompensatie te realiseren daar waar het effect en de bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit het grootst is.
  3. Nieuw beleid voor het omgaan met lozingen uit de riolering op het oppervlaktewater. We gaan naar meer effectgericht beleid. Hiermee bereiken we hetzelfde effect, maar dan tegen lagere kosten. We nemen alleen nog maatregelen bij lozingen uit de riolering als deze leiden tot een zichtbare verbetering van het watersysteem of een aantoonbare vermindering van risico’s voor de volksgezondheid of voor planten en dieren.
  4. We zetten de financiële middelen voor verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit daar in waar we de grootste effecten kunnen realiseren. We investeren vooral in maatregelen als zichtbare waterkwaliteitsproblemen zich voordoen, zoals overmatig kroos en algen, vissterfte, botulisme, blauwalg en overmatig zwerfvuil.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2015

Programma-begroting 2015

Actuele begroting t/m 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo 2015

Vervangingen riolering

0

13.861

13.361

9.772

3.589

Totaal uitbreidingsinvesteringen

0

13.861

13.361

9.772

3.589

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen
In 2015 hebben we in de volgende projecten regenwater afgekoppeld en wateroverlast verholpen. Piet Heinstraat, Dr. Arierslaan, Karel Doormanstraat, Admiraal Helfrichstraat, Rosweydelaan, Zeilmakerslaan, Stoelenmakerslaan, Zonnedauw, Nirrewortel. Verder de Patrimoniumstraat, Smeenkstraat, Talmastraat, C van Maasdijkstraat, Plesmanlaan, Mariaplaats + Boterstraat (gedeeltelijk.) in combinatie met herinrichting van deze straten, Abstederdijk (gedeeltelijk), Albert Schweitzerlaan, St-Jacobsstraat in combinatie met herinrichting, Magelhaenlaan vernieuwen aansluitleidingen en afkoppelen. Ook troffen we maatregelen om de wateroverlast te voorkomen. Hiervoor wordt de bergingscapaciteit van het rioolstelsel vergroot. Zo zijn twee bergbezinkbassins gerealiseerd aan de Belo Horizontedreef en Colombiadreef. De herinrichting van de Singel in Overvecht is gerealiseerd en er is een duiker aangebracht bij het Cereolterrein. Projecten die niet opgenomen in de programmabegroting 2015, maar wel zijn uitgevoerd: Vervanging duiker Lunettenbaan (doorgeschoven vanuit programma 2014), Vervanging duiker door bruggetje in het Jaagpad Amelisweerd en de vervanging van twee stuwen door een nieuwe stuw in park De Koppel. Het restant is conform het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan aangewend voor versnelde afschrijving van in 2011, 2012 en 2013 geactiveerde investeringen. De begrote kosten van baggeren (0,5 miljoen euro) zijn in de loop van 2015 structureel overgeheveld naar groot onderhoud conform Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

Uitbreidingsinvesteringen
Niet van toepassing

Onderwijs

Algemene informatie
Doelstelling: Versterken educatieve infrastructuur
Beleidskader: Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed 2013 / Masterplan Primair Onderwijs / Masterplan Voortgezet Onderwijs.

Inhoud: Voorzien in adequate huisvesting voor het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs door middel van onderhoud, renovatie, vervangende nieuwbouw of uitbreiding.
Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2015

Programma-begroting 2015

Actuele begroting t/m 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo 2015

Onderwijsprojecten

60.825

1.550

62.375

41.232

21.143

Totaal vervangingsinvesteringen

60.825

1.550

62.375

41.232

21.143

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen
Voor een specificatie van de onderliggende projecten wordt verwezen naar de Investeringsstaat Onderwijs in de bijlage bij deze jaarstukken.

Van het totaal geautoriseerde budget voor vervangingsinvesteringen van 62,4 miljoen euro is inmiddels 41,2 miljoen euro uitgegeven. In dit bedrag is begrepen het opleveren en administratief afsluiten van projecten eind 2015 voor in totaal 20,9 miljoen euro. De afgeronde projecten betreffen: Wijzer aan de Vecht, Jan van Ransdorpstraat 32; VSO Het Rotsoord, Slotlaan 37; Marco Polo, Afrikalaan; Rooms Katholieke Basisschool Joannes XXIII, Neckardreef 115; OBO Watertoren, Wezerdreef 3; renovatie Al Hambra, Australiëlaan 1 en realisatie extra verdieping X11, Vondellaan 178. Het restant budget van 21,1 miljoen euro betreft budgetten voor projecten uit het Masterplan Primair Onderwijs (MPO).Een aantal projecten zijn (voor wat betreft het laatste uitvoeringskrediet) doorgeschoven naar 2016. Het gaat om projecten zoals Teun de Jager, Gagel Noord, Ibisdreef en het Auriscollege.

Uitbreidingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2015

Programma-begroting
2015

Actuele begroting t/m 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo
2015

Onderwijsprojecten

29.583

0

29.583

3.699

25.884

Totaal uitbreidingsinvesteringen

29.583

0

29.583

3.699

25.884

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Toelichting uitbreidingsinvesteringen
Voor een specificatie van de onderliggende projecten wordt verwezen naar de Investeringsstaat Onderwijs in de bijlage bij deze jaarstukken.

Van het totaal geautoriseerde budget voor uitbreidingsinvesteringen van 29,6 miljoen euro is inmiddels 3,7 miljoen euro uitgegeven. In dit bedrag is begrepen het opleveren en administratief afsluiten van het project renovatie Waalstraat 25, Gertrudisschool voor een bedrag van 1,3 miljoen euro. Van het restant budget van 25,9 miljoen euro heeft een bedrag van 10,5 miljoen euro betrekking op lopende projecten Primair Onderwijs waaronder de Mytylschool A. de Ranitz, uitbreiding OBS Het Zand Pauwoogvlinder, Leidsche Rijn Centrum/Eben Haezer, en van het restant budget heeft een bedrag 15,4 miljoen euro betrekking op lopende projecten Voorgezet Onderwijs als VMBO Vleuterweide, OPDC, Internationale school en Binnenklimaat bestaande gebouwen.

Maatschappelijke Ondersteuning

Algemene informatie
Doelstelling: Visie is om te zorgen voor goede, toegankelijke en aantrekkelijke accommodaties als randvoorwaarde voor het Vernieuwend Welzijn.
Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2015 -2018 Maatschappelijk vastgoed en Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2015.
Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie sober en doelmatig voor de welzijnsaccommodaties, deze moeten voorts voldoen aan de uitgangspunten voor toegankelijkheid (Agenda 22).
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2015

Programma-begroting 2015

Actuele begroting t/m 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo 2015

Totaal vervangingsinvesteringen

4.447

4.447

4.447

1.974

2.473

Totaal vervangingsinvesteringen

4.447

4.447

4.447

1.974

2.473

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen
Voor een specificatie van de onderliggende projecten wordt verwezen naar de Investeringsstaat Maatschappelijke Ondersteuning in de bijlage bij deze jaarstukken. Verplaatsing heroïnekliniek naar het Stadskantoor en inrichting Hart van Hoograven zijn gerealiseerd. De overige projecten zijn in uitvoering of in voorbereiding.

Uitbreidingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2015

Programma-begroting
2015

Actuele begroting t/m 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo
2015

Activiteitencentrum De Hoge Weide

164

164

164

0

164

Activiteitencentrum Leidsche Rijn Centrum

254

254

254

0

254

Jongerenhuiskamer Hoge Weide, Rijnvliet en Veldhuizen

157

157

157

0

157

Activiteitencentrum VDM Haarzicht

250

250

250

0

250

Totaal uitbreidingsinvesteringen

825

825

825

0

825

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Toelichting uitbreidingsinvesteringen
Projecten zijn in voorbereiding, betreft aanvullende bedragen op Leidsche Rijn middelen.

Volksgezondheid

Algemene informatie
Doelstelling: Visie is om te zorgen voor goede, toegankelijke en aantrekkelijke accommodaties.
Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2015 -2018 Maatschappelijk vastgoed en Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2014.
Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie sober en doelmatig, deze moeten voorts voldoen aan de uitgangspunten voor toegankelijkheid (Agenda 22).
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen
niet van toepassing

Uitbreidingsinvesteringen
niet van toepassing

Cultuur

Algemene informatie
Doelstelling: Productie/broedplaatsen en werkruimten.
Beleidskader: Nota Kapitaalgoederen 2011-2014 maatschappelijk vastgoed.
Inhoud: Het faciliteren van permanente werkruimten voor Utrechtse makers.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2015

Programma-begroting 2015

Actuele begroting t/m 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo 2015

Herhuisvesting BAK

1.827

1.827

0

0

0

Ruimtelijke en functionele aanpassingen accommodaties

200

200

0

0

0

Centraal Museum, achterstallig onderhoud kunstwerken

1.000

1.000

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen

3.027

3.027

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen
Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten om het investeringsbudget van het programma Cultuur onder te brengen in het subsidiebudget bij de subdoelstelling internationalisering. Voor de initiatieven die we in dit kader ondersteunen verwijzen we u daarom naar het programma Cultuur in deze jaarstukken 2015.

Uitbreidingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2015

Programma-begroting
2015

Actuele begroting t/m 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo
2015

Podium Hoge Woerd

6.661

6.661

6.661

6.661

0

Podium Hoge Woerd -
theatertechniek

1.000

1.000

1.000

1.000

0

Broedplaatsen

350

350

145

145

0

Spelcomputermuseum

500

500

0

0

0

Gemeenschappelijke huisvesting SCU en TU

500

500

0

0

0

Villa Sculptura, realisering en uitgifte

200

200

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen

9.211

9.211

7.806

7.806

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Toelichting uitbreidingsinvesteringen

Podium Hoge Woerd
Het Podium Hoge Woerd is onderdeel van het Castellum Hoge Woerd dat medio 2015 zijn deuren heeft geopend. De realisatie van Castellum Hoge Woerd is in zijn geheel uitgevoerd onder regie van de Utrechtse vastgoedorganisatie.

Podium Hoge Woerd - Theatertechniek:
In 2015 is er een investeringssubsidie verleend aan Theater Kikker van 1,00 miljoen euro ter realisatie van de theatertechniek in Podium Hoge Woerd.

Broedplaatsen
In 2014 is er een investeringssubsidie verleend van 0,145 miljoen euro aan stichting Werkruimte Kunstenaars voor de verduurzaming van het pand aan de Plompetorengracht 4.

Overige investeringen
Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten om het investeringsbudget van het programma Cultuur onder te brengen in het subsidiebudget bij de subdoelstelling internationalisering. Voor de initiatieven die we in dit kader ondersteunen verwijzen we u daarom naar het programma Cultuur in deze jaarstukken 2015.

Sport

Algemene informatie
Doelstelling: Sportaccommodaties zijn goed bereikbaar voor de inwoners en het accommodatiebeleid is gericht op het terugdringen van wachtlijsten bij sportverenigingen. In Utrecht staat jouw talent centraal!
Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2011 -2014 Maatschappelijk vastgoed.
Inhoud: Vaststellen van de noodzaak van investeren in onderhoud, vervangen en uitbreiden van sportaccommodaties.
Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2015

Programma-begroting 2015

Actuele begroting t/m 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo 2015

Vervanging toplaag kunstgrasveld

955

0

955

0

955

Sporttechnische inrichting

440

0

440

440

0

Vervanging kleedkamers

180

0

180

0

180

Vervangingen en maatregelen zwembaden Den Hommel

765

0

765

315

450

Herstructurering buitenterrein

300

0

300

115

185

Sportieve openbare ruimte

181

0

181

138

43

Krommerijn toiletgebouw

75

0

75

0

75

Kleedkamers sporthal Hoograven

250

0

250

0

250

Sportpark Lunetten honk en kleedkamers

205

0

205

0

205

Atletiek Overvecht

150

0

150

156

-6

Herstructurering sportparken

114

0

114

0

114

Totaal vervangingingsinvesteringen

3.615

0

3.615

1.164

2.451

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen
Voor de sportieve openbare ruimten is op polderpark Ruigenhoek het MBX/Skateborad- en skeelerpark aangepast aan de wensen van de gebruikers en zijn op de tuincomplexen aanpassingen uitgevoerd ten behoeve van het creatieve medegebruik. In zwembad Krommerijn zijn de ruimten aangepast voor verhuur. De sporttechnische inrichting wordt jaarlijks geïnspecteerd en zo nodig vervangen. De komende jaren vindt planmatig de vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden plaats. Het knelpunt dat was ontstaan doordat in het verleden kunstgrasvelden met eenmalig geld zijn aangelegd waarbij geen budget voor vervanging beschikbaar was, is bij de voorjaarsnota 2013 opgelost. Daarmee zijn de vervangingen van het huidig areaal aan kunstgrasvelden tot 2020 veilig gesteld. De vervanging van installaties, herinrichting en aanpassingen aan de norm van de zwembad Den Hommel zijn gepland in 2016. De vervangingen kunnen alleen tijdens zomersluiting plaats vinden.

Uitbreidingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2015

Programma-begroting
2015

Actuele begroting t/m 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo
2015

Sportpark Fletiomare Oost

5.007

0

5.007

1.374

3.633

Sportpark Rijnvliet 2e fase

0

2.698

2.698

667

2.031

Kleedkamers sportpark Maarschalkerweerd

450

0

450

0

450

Totaal uitbreidingsinvesteringen

5.457

2.698

8.155

2.041

6.114

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Toelichting uitbreidingsinvesteringen
In 2015 is gestart met de 2e fase van sportpark Rijnvliet met de aanleg van hockey kunstgrasvelden. Op sportpark Fletiomare Oost wordt nog een sportpaviljoen gerealiseerd. De realisatie van de kleedkamers op sportpark Maarschalkerweerd valt samen met de bouw van het totale sportpaviljoen.

Vastgoed

Algemene informatie
Doelstelling: Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.
Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2015 -2018 Maatschappelijk vastgoed en Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2014.
Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie redelijk (conform NEN 2767) voor het gemeentelijk vastgoed.
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2015

Programma-begroting 2015

Actuele begroting t/m 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo 2015

Vastgoedproject

29.321

192

29.513

21.293

8.220

Totaal vervangingsinvesteringen

29.371

192

29.563

21.293

8.270

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen
Voor een specificatie van de onderliggende projecten wordt verwezen naar de Investeringsstaat Vastgoed in de bijlage bij deze jaarstukken.

Van het totaal geautoriseerde budget voor vervangingsinvesteringen van 29,5 miljoen euro is inmiddels 21,3 miljoen euro uitgegeven. Inbegrepen in het geautoriseerde budget is het opleveren en administratief afsluiten van projecten eind 2015 voor in totaal 17,6 miljoen euro. De afgeronde projecten betreffen: Stadsschouwburg en restauratie Fort Lunet IV. Het resterende budget van 11,9 miljoen euro is bestemd voor projecten zoals Renovatie Centraal Museum, UCK 2 Domplein en Energiebesparende maatregelen.

Uitbreidingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2015

Programma-begroting 2015

Actuele begroting t/m 2015

Realisatie
t/m
2015

Restant ultimo 2015

Castellum Hoge Woerd (Leidsche Rijn)

8.202

0

8.202

6.881

1.321

Museum Oud Amelisweerd

2.243

0

2.243

1.662

581

Wijkservicecentrum Kanaleneiland

5.535

0

5.535

5.562

-27

Nazorgfase Stadskantoor

1.000

0

1.000

21

979

Nazorgfase Muziekpaleis

0

2.800

2.800

729

2.071

Totaal uitbreidingsinvesteringen

16.980

2.800

19.780

14.855

4.925

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting uitbreidingsinvesteringen
Van het totaal geautoriseerde budget voor uitbreidingsinvesteringen van 19,8 miljoen euro is inmiddels 14,9 miljoen euro uitgegeven. Inbegrepen in het geautoriseerde budget is het opleveren en administratief afsluiten van projecten eind 2015 voor in totaal 16 miljoen euro. De afgeronde projecten betreffen: Castellum Hoge Woerd, Oud Amelisweerd Landhuis en Koetshuis en Wijkservicecentrum Kanaleneiland. Het resterende budget van in totaal 3,8 miljoen euro is bestemd voor de nazorgfase van Stadskantoor en TivoliVredenburg.