Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil

Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie

Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming

738

794

-56

Alcohol en drugs, signalering, advies, ondersteuning en toeleiding

Het vroegtijdig signaleren van problematisch middelengebruik en toeleiden naar passende zorg. Bijvoorbeeld door het trainen van intermediairs, het organiseren van (crisis)interventies, themabijeenkomsten en het leggen van contact met de doelgroep

998

907

91

WMO collectieve GGZ preventie

Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht

179

231

-52

Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding

Opsporing, vroegsignalering en toeleiding met als doel om zeer sociaal kwetsbaren/ OGGZ zo snel mogelijk toe te leiden naar het juiste aanbod

401

228

173

Heroineverstrekking en spuitomruil

Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen

1.062

1.086

-24

Prostitutie

Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie

1.024

896

128

Totaal Prestatiedoelstelling 1.3.1 Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie, zorg en herstel

2.487

2.210

277

Totaal programma Volksgezondheid

4.402

4.142

260

Bedragen zijn in duizenden euro’s.