Omschrijving

boekwaarde
31-12-2014

boekwaarde
31-12-2015

Vooruit ontvangen bedragen

54.478

38.374

Nog te betalen bedragen

53.550

51.893

Geldstromen onderweg

805

1.034

Overige overlopende passiva

16.837

16.811

Totaal vooruit ontvangen bedragen

125.670

108.112

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Dit betreft een groot aantal posten zoals investeringsbijdragen, subsidies etcetera.

Omschrijving

Bedrag

Vooruitontvangen andere overheden

31.773

Parkeergelden

1.670

Overig

4.931

Totaal

38.374

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Vooruitontvangen andere overheden

Saldo
31-12-2014

Stortingen

Onttrek-kingen

Saldo
31-12-2015

Bodemsanering Nedereindse Plas

166

0

166

0

Woningbouwprojecten Senter Novem

1.469

0

534

935

RAP/SFBW subsidies

3.199

0

2.644

555

Afrit A2 Papendorp

56

0

56

0

FES Fietsroutes LR

0

3.049

0

3.049

FES LRC fietsroute

0

373

0

373

FES 4

26.033

521

16.100

10.454

Food Smart Cities

0

56

16

40

Geluid Lessinglaan

0

122

25

97

ISV-subsidie

0

618

45

573

Erfgoedparels

0

630

17

613

Faunapassage Biltse rading

0

300

271

29

Ondiep

379

0

302

77

Rijksgeld VUO BZK

55

0

55

0

Vleermuiskasten

15

0

0

15

KPWBS Centrumgebied Kanaleneiland

64

0

64

0

Utrechts Techniek talent

38

0

38

0

Zachte Landingsgelden Pieken

1.191

0

0

1.191

Norbruislaan LMW

0

41

0

41

Subsidie 2016 Klimaatkamer H. Wynia

0

6

0

6

Bonus Begeleid Werken

83

0

0

83

Huishoudelijke Hulp Toelage

0

2.524

0

2.524

FES ten behoeve van Knips

1.618

0

1.618

0

Bijdrage Kwaliteit Fietsroutes

0

83

0

83

Aanpak woninginbraken

96

0

96

0

DOR 2016

0

60

0

60

Kwalificatieplicht achttien jarigen

450

66

450

66

Bestuursakkoord OAB–VVE/ Verlengde Leertijd

5.203

1.386

5.203

1.386

Subsidie Rups II

100

80

160

20

Jam Today (EU project)

0

11

10

1

ASG (SENSE/SOA)

0

76

0

76

Proof of Concept (POC)

14

899

124

789

Uithof Dichtersbaan (bus)

7.682

5.000

4.471

8.211

Rijksmiddelen 2015 Laaggeletterdheid

0

426

0

426

Totaal

47.911

16.327

32.465

31.773

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Nog te betalen bedragen
Een specificatie is opgenomen in onderstaande tabel. Het betreft in 2015 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen en al uitgevoerde werken waarvan de factuur op balansdatum nog niet was ontvangen.

Omschrijving

Bedrag

Overlopende rente

13.453

Investeringen ( drie scholen en stadsschouwburg)

5.675

Loonheffing en premies Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2.605

Nog te betalen dienstverlening aanbieders jeugdzorg

3.192

Nog te betalen dienstverlening hulp bij huishouden en huishoudelijke hulp toelage

1.964

Overige

25.004

Totaal

51.893

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Overige overlopende passiva
Deze posten worden na de balansdatum afgewikkeld. Onderstaand treft u een specificatie aan.

Omschrijving

Bedrag

Afdracht premies ABP en zorgverzekeringswet

2.731

Afdracht loonheffing

12.176

Overige

1.904

Totaal

16.811

Bedragen zijn in duizenden euro's.