Onderhanden werk
Het saldo onderhanden werk betreft de saldi van de lopende grondexploitaties, de gronden en panden die op korte termijn worden opgenomen in een grondexploitatie en de door derden gefinancierde investeringsprojecten. Jaarlijks wordt het verschil tussen de lasten en baten aan deze posten toegevoegd of onttrokken. Bij de afsluiting van de grondexploitatie of het project wordt het saldo als resultaat genomen. Met ingang van 2007 worden, conform de voorschriften BBV, de getroffen risicovoorzieningen, voor zover noodzakelijk, in mindering gebracht op het saldo van de betreffende grondexploitatie.

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2014

Boekwaarde
31-12-2015

Grondexploitatie Leidsche Rijn

41.188

23.340

Grondexploitatie Stationsgebied

19.903

52.612

Grondexploitaties binnenstedelijk

23.850

32.436

Strategische verwerving / voorraadfunctie

43

0

Projecten overig

397

-29

Voorziening grondexploitatie Leidsche Rijn

-20.950

-15.632

Voorziening grondexploitatie Stationsgebied

-19.903

-52.612

Voorziening grondexploitatie binnenstedelijk

-24.132

-24.641

Totaal

20.396

15.474

Bedragen zijn in duizenden euro's.

De geactiveerde uitgaven met betrekking tot de grondexploitaties Leidsche Rijn, Stationsgebied en binnenstedelijke complexen.

Grondexploitaties

Boekwaarde
31-12-2014

Investe-ringen

Inkom-sten

Boekwaarde
31-12-2015

Voorzieningen verlies latend complex

Vrouwjuttenstraat Zuidzijde

-31

8

0

-23

0

Veemarkt (Ontwikkeling Voordorp Zuid)

10.312

2.715

6.280

6.747

0

Van Lieflandlaan

1.264

111

0

1.375

0

Duurstedelaan

576

75

0

651

0

Gerrit Rietveldcollege

1.944

922

182

2.684

0

Schermerhornstraat

-304

535

0

231

0

Victor Hugoplantsoen

-3.894

456

496

-3.934

0

Dichterswijk West (inclusief winstneming)

-2.860

2.860

0

0

0

Isothopenweg (Transferium Lage Weide)

63

10

0

73

0

Cereol

18

17

0

35

0

Kop van Lombok

-4.139

2.457

0

-1.682

0

Uitbreiding bedrijventerrein Overvecht

-2.412

1.917

0

-495

0

Floridadreef

210

23

0

233

0

Wim Sonneveldschool

-1.098

1.098

0

0

0

Oudenrijn West

-4.004

2.190

0

-1.814

0

Centrum Kwadrant Overvecht

11.007

708

900

10.815

-9.453

Camposdreef

235

39

0

274

-164

Rijnhuizenlaan

301

77

0

378

-86

BEFU-terrein

1.878

153

0

2.031

-2.031

Opaalweg / Amethistweg

239

105

0

344

-81

Ikea

-2.196

417

61

-1.840

0

Kanaleneiland Centrum (As van Kanaleneiland)

7.950

1.307

2.538

6.719

-3.908

GVU terrein Europalaan (GVU)

81

10

91

0

0

Hiëronymuserf (DELA terrein)

3.822

288

0

4.110

-2.106

Groenewegterrein Zuid

736

54

790

0

0

Van Heukelomlob

49

121

64

106

-106

Centrumplan Vleuten (Kern Vleuten)

5.401

507

0

5.908

-5.908

Hart van De Meern (Centrumplan De Meern)

2.362

924

1.399

1.887

-798

Gemeentewerf Vleuten

162

16

3

175

0

Het Nieuwe Zandpad

597

477

0

1.074

0

Merwedekanaalzone Deelgebied 4

-2.064

356

4

-1.712

0

Overige

-2.355

775

334

-1.914

0

Totaal binnenstedelijk

23.850

21.728

13.142

32.436

-24.641

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Grondexploitaties

Nog te maken kosten

Nog te verwachten opbrengsten

Verwacht exploitatieresultaat

Leidsche Rijn

706.410

879.803

-33.007

Stationsgebied

658.291

655.616

-2.675

Binnenstedelijk

94.480

131.683

29.408

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Gronden niet in exploitatie

Boek-waarde
31-12-2014

Inves-teringen

Desinves-teringen

Naar gronden in exploitatie

Boekwaarde 31-12-2015

Totaal strategische verwervingen

43

686

729

0

0

Totaal voorraadfunctie

0

195

195

0

0

Totaal anticiperende verwervingen

0

0

0

0

0

Totaal OHW niet grondexploitatie

397

3.740

4.166

0

-29

Totaal gronden niet in exploitatie

440

4.621

5.090

0

-29

Bedragen zijn in duizenden euro's.