Resultaten Wijkactieprogramma 2015 Zuidwest

In 2015 hebben de gemeente, partners, corporaties, bewoners en ondernemers gewerkt aan diverse projecten en activiteiten in de Utrechtse wijken. Onderstaand een korte weergave van de resultaten per project/activiteit uit het wijkactieprogramma 2015 van de wijk Zuidwest. Meer informatie over de projecten vindt u in het wijkactieprogramma 2015.

Wijkambitie 1: Vreedzame Kinderzone Kanaleneiland

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project/ de activiteit volgens planning?

3.1

Vreedzame Kinderzone Kanaleneiland

Uit dit themabudget (krachtwijk) is co-financiering verstrekt aan Magreb voor de verenigingsmanager en het project de Werkplaats, een technische broedplaats voor tieners in het oude ROC onder leiding van Doenja en buurtbewoners

Ja

3.2

Vreedzame Wijk 2.0

De Vreedzame Schoolmethodiek is verder uitgewerkt naar de Vreedzame Wijk. Er is regie gevoerd met bijbehorende acties op meer verbinding en samenhang.

Ja

3.3

Zomer van Kanaleneiland

De jaarlijkse activiteiten uit de regulier programma’s zijn in de zomerperiode gecoördineerd door het Cultuurhuis Kanaleneiland.

Ja

3.4

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Scholen zijn ondersteund bij het behalen van het gezonde schoolvignet en water drinken op school, er is een digitaal lesprogramma met FC Utrecht ontwikkeld en er zijn nieuwe watertappunten gerealiseerd (additioneel krachtwijkgeld). In samenwertking met Doenja zijn er voor verschillende leeftijden beweeg- spelkisten gerealiseerd en te leen en studenten HKU ontwikkelden creatieve materialen waarin goede voorbeelden van ouders uit de wijk zijn verwerkt.

Ja

3.5

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk is uitgevoerd op alle scholen in Zuidwest met extra inzet (krachtwijk), gezien de complexiteit, op hulpverlening en opvoedingsondersteuning bij scholen in Kanaleneiland

Ja

3.6

Ouderparticipatie

Projectmatige aanpak met extra krachtwijkmiddelen (niet besteed) is gestopt, activiteiten zijn opgenomen in de (bredere) reguliere inzet van jeugdgezondheidszorg

Nee

3.7

Vrijetijdsbesteding

De Verdien-Een-Tien activiteiten (via krachtwijkmiddelen) , gericht op het vergroten van ouderbetrokkenheid en het aanspreken van kinderen op gedrag via sport en spel, zijn uitgevoerd op vier locaties in Kanaleneiland.

Ja

3.8

Jongerenwerk

Bevorderen sociale veiligheid en welzijn en ontwikkeling van jongeren via verschillende activiteiten voor en door jongeren, en begeleiding van die jongeren is - met extra (krachtwijk)inzet op Kanaleneiland – uitgevoerd volgens contractafspraken met JoU.

Ja

3.9

Tiener Veilige Vindplaats

Inzet op samenwerkingsafspraken met partners op het gebied van participatie, zorg en dagbesteding is gerealiseerd, naast extra ureninzet (krachtwijk) voor de jeugd in Kanaleneiland.

Ja

3.10

Aanpak Woonoverlast

Er is regulier en extra (krachtwijk) ingezet op gezinnen die problemen ervaren en die problemen veroorzaken.

Ja

3.11

Cultuurhuis Kanaleneiland

Het wijkcultuurprogramma is volgens gemaakte meerjarenafspraken door het Cultuurhuis Kanaleneiland uitgevoerd.

Ja

3.12

Ucee Station

De productie van kinderradio, het bijhouden van de website en kinderpersactiviteiten (Mixkrant) zijn grotendeels niet gerealiseerd wegens faillissement uitvoerder

Nee

3.13

Alcohol- en drugsprogramma

Bij het Globe College is met intermediairs gesproken over vroeg signalering. Daarnaast heeft Victas op UniC 380 leerlingen bereikt met verschillende activiteiten. Voor acht bovenbouwgroepen op vijf basisscholen (waarvan één speciaal onderwijs) is een cursus weerbaarheid uitgevoerd inclusief een module over alcohol.

Ja

3.14

Programma seksuele gezondheid en relaties

Op basis van signalen is in samenwerking met JOU meerdere malen voorlichting gegeven aan een groep ‘risicomeiden’. Daarnaast ontwikkelde VG (vanuit Sense) in samenwerking met Victas en Pretty Woman een voorlichtingsprogramma voor het Globe College. Er is onderzoek gestart naar SOA consulten bij de huisartsen in KE (in relatie tot bezoekers van de SOA poli).

Ja

3.15

Gezonde ontwikkeling voor kinderen

Het reguliere werk van jeugdgezondheidszorg is conform planning verlopen. Extra inzet heeft plaatsgevonden op ‘gewoon opvoeden’ (versterken van eigen kracht van ouders via groepsgesprekken, inloopspreekuur JGZ in speeltuin Anansi, etcetera).

Ja

Wijkambitie 2: Leren, werken en wijkeconomie

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project/ de activiteit volgens planning?

4.1

Leren, werken en wijkeconomie

Uit dit themabudget (krachtwijk) is bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van het leerwerk-/stagetraject Terecht, en aan een kwalitatief onderzoek naar jeugd in relatie tot het verbeteren van mogelijkheden voor stage-, leer- en werkplekken

Ja

4.2

Keurmerk Veilig Ondernemen

De voorgenomen activiteiten (en hercertificeringen) voor het Groot Winkelcentrum Kanaleneiland, het Bedrijventerrein Kanaleneiland, de Woonboulevard en de winkelstrips Rijnbaan en Vasco da Gamalaan zijn gerealiseerd.

Ja

4.3

Werkgelegenheidsoffensief

4.4

Toeleiding naar werk

De jobcoach inzet (krachtwijk) van JoU heeft conform uitgangspunten plaatsgevonden op begeleiding en toeleiding naar werk voor jongeren uit de doelgroep 14-18 jaar en de groep18+

Ja

4.5

Gezonde wijkaanpak Kanaleneiland en Transwijk

Met de regiegroep Gezonde Wijk is de samenwerking tussen preventie, welzijn en zorg verder uitgebouwd aan de hand van twee actuele vraagstukken: beter bereik van de Turkse doelgroep en de relatie armoede en gezondheid. Verder is de blik verbreed naar gezondheid van de jeugd en thema’s als gezonde leefomgeving en wonen.

Ja

4.6

Gezond meedoen en gezonde leefstijl

Er zijn diverse fit & gezond-ontmoetingen georganiseerd in de wijk in samenwerking met professionele en vrijwillige wijkpartners, waaronder een dag in samenwerking met de Ibrahim moskee met meer dan 200 deelnemers. Daarnaast zijn vanuit VG met groepen mantelzorgers en groepen senioren gesprekken begeleid over ontspannen & omgaan met stress aan de hand van verhalen van de deelnemers. Twee VG-professionals vormen een schakel tussen de ‘leefwereld’ van onder andere oudere allochtone wijkbewoners die niet vanzelf hulp vinden en de ‘systeemwereld’, zoals de buurtteams.

Ja

Wijkambitie 3: Buurtaanpak Zuidwest (Rivierenwijk, Dichterswijk en Kanaleneiland Noord)

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project/ de activiteit volgens planning?

5.1

Rivierenwijk Centraal

Een met de buurt afgestemde gezamenlijke inzet, die de verbinding met de bewoners versterkt

5.1.1

Wij zijn de Wijk

Particulier initiatief waarbij leerlingen van het grafisch Lyceum diverse opdrachten van wijkpartijen uitvoerden

Niet van toepassing

5.1.2

ZZP-netwerk DIRK

Particulier initiatief gericht op onderlinge informatie-uitwisseling en ondersteuning, onder meer via periodieke wijklunches voor zzp-‘ers in Dichters- en Rivierenwijk

Niet van toepassing

5.1.3

Jongeren en Sport

Wijkbewoners organiseerden sportactiviteiten voor de jeugd in buurthuis de Jutter.

Ja

5.1.4

De Nieuwe Jutter

Buurthuis in zelfbeheer, waar activiteiten door en voor bewoners zijn georganiseerd.

Ja

5.2

Dichterswijk Verdicht

Vanuit perspectief bewoners en ondernemers, en in samenhang, kijken naar verschillende beoogde fysieke gebieds- en infrastructurele ontwikkelingen in en om Dichterswijk

5.2.1

Woningbouw Kruisvaart

Voor deze ASR-ontwikkeling is een startdocument opgesteld dat in 2016, samen met een aangepast stedenbouwkundig programma van Eisen, bestuurlijk wordt voorgelegd.

Ja

5.2.2

Rabobrug

Aanleg is in uitvoering.

Ja

5.2.3

Station Vaartscherijn

Het buurtstation is opgeleverd.

Ja

5.2.4

HOV Zuidradiaal

Bestemmingsplan deel HOV-Zuidradiaal is in procedure gebracht.

Ja

5.2.5

Ringpark Dichterswijk

Plan is nader uitgewerkt, uitvoeringsontwerpen voor deelgebieden worden voorbereid.

Nee

5.3

Kanaleneiland-Noord

Uitvoering van een samenhangende en buurtgerichte aanpak met een goede balans tussen fysieke en sociaaleconomische ontwikkelingen en beheer.

5.3.1

Buurtaanpak Kanaleneiland Noord

Vanuit het themabudget (Krachtwijk) is bijgedragen aan verkeersmaatregelen Adenauerlaan en herinrichting spelen, groen en verkeer in van de Van Kleffenslaan

Ja

5.3.2

Kanaleneiland-Noord Noord, Pearsonlaan

Groot onderhoud en renovatie, waaronder samenvoeging van de eerste verdieping en de begane grond, van de twee Mitrosflats aan de Pearsonlaan is uitgevoerd en het herinrichtingsontwerp van de openbare buitenruimte is gemaakt (uitvoering in 2016).

Ja

5.3.3

Kanaleneiland-Noord Noord, overig bezit Mitros

Groot onderhoud/verbetering en verkoop van Spaaklaan 13 tot en met 149 (blok 6) is voorbereid; groot onderhoud/verbetering van Spaaklaan 2 tot en met 128 (blok 7) wordt voorbereid. Uitvoering van blok 6 en 7 in 2016, en dan wordt ook een ontwerp voor herinrichting van de openbare buitenruimte Spaaklaan gemaakt.

Ja

5.3.4

Deelgebied 4 en 5 Centrumgebied (Kanaleneiland)

Renovatie flat Rooseveltlaan is in uitvoering, van de overige flats zijn de tijdelijke huurcontracten opgezegd en is besloten het merendeel ten behoeve van renovatie te verkopen aan een marktpartij, met uitzondering van de flats Monnetlaan even en Trumanlaan oneven, die worden eerst gerenoveerd volgens '0-op de meter' en daarna verkocht aan een belegger. Gemeente en toekomstige eigenaren bereidden de aanpak (nul op de meter) van de eerste eengezinskluswoningen in de Auriol-/Bernadottelaan voor. Er is een bestemmingsplan-procedure gestart voor de nieuwbouw van vier woontorens ter plaatse van de te slopen eengezinswoningen aan de Churchilllaan.

Ja

5.3.5

Ziekenhuis(terrein) Oudenrijn

De bouw van 37 eengezinshuurwoningen is in uitvoering (oplevering april 2016).
De nieuwbouw van de circa750 starters- en studentenwoningen (huur) is voorbereid en start in 2016 (gefaseerde oplevering tot 2018)

Ja

5.3.6

Eiland 8

Met het opzeggen van de tijdelijke huurcontracten is in de loop van het jaar een einde gekomen aan Eiland 8, waarover in december een tentoonstelling plaatsvond en waarvan een boekje met terugblik en resultaten van de afgelopen zeven jaar is gemaakt

Ja

5.3.7

3-Generatiecentrum

Programma en exploitatie van dit bewonerscentrum in zelfbeheer is uitgevoerd met een bijdrage van de gemeente (krachtwijk) en van verhuurder Mitros

Ja

Complexe projecten en trajecten

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project/de acticiteit volgens planning?

6.1

HOV Overste den Oudenlaan/ Kon. Wilhelminalaan (Busbaan Transwijk)

De uitvoering (gereed in 2019) is verder voorbereid. Er zijn informatie- en inspraak-bijeenkomsten in en voor de wijk georganiseerd over diverse onderdelen van het plan

Ja

6.2

Bewonersinitiatieven

Het Leefbaarheidsbudget is tot 1 juli toegekend aan 64 aanvragen, het resterende budget is per 1 juli Initiatievenfonds geworden, waaruit 24 toekenningen gedaan zijn. Het restantbudget Bewonersinitiatieven (krachtwijk) is eveneens toegekend

Ja

6.3

Kanaleneiland Schoon

De van gevel-tot-gevelaanpak (schoonhouden) van de openbare en corporatieruimte is uitgevoerd (met additioneel krachtwijkgeld) bij de complexen van Mitros en Portaal in Kanaleneiland Noord en Zuid.

Ja

6.4

Gebiedscommunicatie Kanaleneiland

Opdrachten aan U in de Wijk zijn verstrekt en uitgevoerd, evenals de krachtwijkgerelateerde communicatie-activiteiten

Ja

Gebiedsaanpak(ken)

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

7.1

Kanaleneiland Zuid

Uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsplan 'Vooruit met Kanaleneiland Zuid’ en het zuidelijk deel van het Centrum gebied.

7.1.1

Deelgebied 3 Centrumgebied (Kanaleneiland)

De 86 nieuwe huurwoningen (plus parkeren), bibliotheek, het centrum voor jeugd en gezin en wijkbureau zijn in gebruik genomen. De woontoren (Mitros, hoek Churchilllaan/ Beneluxlaan) met 71 vrije sector huurwoning, negen woonwerkunits en vijftien wooneenheden voor autisten is in aanbouw. In deelgebied 2 is voor het oude ROC (eigendom Mitros) door derden een plan voor circa 200 studentenunits en (werk)voor-zieningen ontwikkeld. De plannen zijn op een informatiebijeenkomst toegelicht. Uitvoering start in mei 2016in verband met tijdelijke huisvesting van asielzoekers in het pand

Ja

7.1.2

Rooseveltlaan (wonen)

Onderhoud aan drie 10-hoogflats van Mitros in de ARK-zone is uitgevoerd c.q. nog in uitvoering

Ja

7.1.3

Stanley- en Marco Pololaan

Hoogniveaurenovatie (96 flats) + aanleg liften is door Portaal uitgevoerd

Ja

7.1.4

Woonomgeving Stanleylaan Midden

Herinrichting van de openbare ruimte is uitgevoerd

Ja

7.1.5

Woonomgeving Magelhaenlaan-Noord en Zuid

Herinrichting van de openbare ruimten is uitgevoerd

Ja

7.2

Merwedekanaalzone/Woonboulevard

Realisatie visie Merwedekanaalzone en revitalisering Woonboulevard.

7.2.1

Het Startblok

De 260 starterswoningen (Twogether = nieuwe naam) zijn in aanbouw genomen en er is een plan voor de woonomgeving en de invoering van betaald parkeren voorbereid.

Ja

7.2.2

Kanaalweg 59 “Wilhelminawerf”

De bouw van 162 koopappartementen en de aanleg van een haventje + horeca is verder voorbereid, waaronder het in procedure brengen van het bestemmingsplan

Ja

7.2.3

Winthontlaan 4-6 (hotel)

De bouw van een hotel is gaande

Ja

7.2.4

Woonboulevard (openbare ruimte)

Investeringsimpuls openbare ruimte: met betrokkenen is overleg gevoerd, uitvoeringsplan wordt gemaakt

Ja