Resultaten wijkactieprogramma 2015

In 2015 is door de gemeente, partners, bewoners en ondernemers gewerkt aan diverse projecten in de Utrechtse wijken. In onderstaande tabel staat een selectie van alle projecten die in 2015 werden uitgevoerd in Vleuten-De Meern. Het is een selectie op basis van de belangrijke thema’s in Vleuten-De Meern. We geven een korte weergave van de resultaten per project. Meer informatie over de projecten vindt u in het wijkactieprogramma 2015.

Wijkambitie 1: Optimaliseren van bereikbaarheid en terugdringen van verkeersoverlast.

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

3.1

Realiseren 30 kilometer per uur maatregelen in diverse straten in Vleuten

Maatregelen gerealiseerd in Odenveltlaan, Burg. Van der Heidelaan en Schoolstraat.

Conform planning

3.2

Onderzoek inpassing en kosten rotonde Schoolstraat - Thematerweg

Onderzoeken bedoeld onder 3.2 en 3.3 zijn samengevoegd. In 2015 heeft het college van B en W besloten tot aanleg van de rotonde en het nemen van vervolgstappen indien de verkeersintensiteit op de Schoolstraat onvoldoende afneemt. Onderzoek naar de inpassing van de maatregelen is in 2015 gestart

Conform planning

3.3.

Onderzoek alternatieve maatregelen voor knip Maarssenseweg

Zie 3.2

Conform planning

3.4

Onderzoek gevolgen van het gebruik Sparrendaal

In 2014 is er gestart met een onderzoek naar de verbetering van de verkeersveiligheid op en rond de busbaan ter hoogte van het winkelcentrum Vleuterweide (tussen de Landschapsbaan en de Parkstrook). De aansluiting van de Sparrendaal ligt binnen het onderzoeksgebied van de studie naar de busbaan. In 2015 is in samenwerking met een klankbordgroep de voorkeursvariant gedefinieerd en rond de zomer van 2015 vrijgegeven voor inspraak

Gedeeltelijk. Het Voorlopig Ontwerp (VO) is in september 2015 in de inspraak gebracht.

3.5

Haalbaarheidsonderzoek varianten verkeersstromen centrum Vleuterweide

Zie 3.4

Zie 3.4

3.6

Onderzoek noodzaak vrij liggend fietspad Ockhuizerweg

Onderzoek is afgerond. Bewonersorganisatie Hoor de Haar is van het resultaat in kennis gesteld.

Nee

3.7

Onderzoek doorstroming rondweg Vleuten

Een van de verkeersveiligheidsprojecten is het verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruising Stroomrugbaan – Sporesingel. Inmiddels is hiervoor een ontwerp opgesteld. Het gevolg is dat de verkeerslichten aangepast worden en dat daarmee mogelijkheden ontstaan voor een verbetering van de doorstroming.

Nee

Wijkambitie 2: Investeren in voldoende voorzieningen voor alle bewoners in de wijk anticiperend op de groei van de bevolking van de wijk.

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

4.1

Locatieonderzoek Huiskamerprojecten De Meern en Veldhuizen

De HKP Veldhuizen is gerealiseerd in de speeltuin De Balije. De HKP wordt langer gedoogd op de huidige locatie. Onderzocht wordt of de HKP definitief op deze plek is te realiseren

HKP Veldhuizen is gerealiseerd. Planning HKP De Meern in onderzoek

4.2

Onderzoek toekomst Azotod

Het onderzoek naar de toekomst van Azotod is afgerond. Het college van B en W heeft het besluit genomen om Azotod toe te staan het vastgoed te vervreemden

Conform planning.

4.3

Extra inzet jongerenwerk De Meern en Veldhuizen

In 2015 extra inzet jongerenwerk uitgevoerd.

Conform planning.

4.4

Meer voorzieningen voor de jeugd

In 2015 is er in Azotod, een aantal feesten georganiseerd voor de doelgroep van 16+. De opkomst was veel lager dan ingeschat. Cultuur19/Klub 19 heeft diverse activiteiten georganiseerd voor de doelgroep 12+

Er zijn minder feesten georganiseerd voor de doelgroep 16+

4.5

Gezondheidscentrum Vleuten

Gemeente en ontwikkelaar/zorgaanbieders hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over ontwikkeling en realisatie van een gezondheidscentrum gecombineerd met woningen naast het Wijkservicecentrum. Partijen beraden zich over de ontstane situatie.

In onderzoek

4.6

Begraafplaats Hamlaan

Er vinden gesprekken plaats met een initiatiefnemer. Dit heeft nog niet tot een definitieve ‘go’ voor het project geleid.

In voorbereiding

4.7

Parkbos

Gestart met uitvoering.

Conform planning

4.8

Aanleg fietspad door gebied ‘De Rivier

Bewoners hebben geparticipeerd op het ontwerp van het fietspad. Reacties zijn verwerkt en er is gestart met het maken van het bestek.

In voorbereiding

4.9

Vmbo-school De Erven in Vleuterweide

Er is een programma van Eisen opgesteld voor het ontwerpen van een school met twee gymzalen voor maximaal 800 leerlingen. Er is een start gemaakt met de architectenselectie.

In voorbereiding

Wijkambitie 3: Het verhogen van de tolerantie van bewoners onderling bij het meervoudig gebruik van de openbare ruimte

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

5.1

Vreedzame wijk

Vreedzame wijk bevindt zich momenteel in fase 3-4 en speelt zich af rondom de Weide Wereld in Vleuterweide. Aandachtspunt is het versterken van Vreedzame wijk in Vleuterweide en uitbreiden van Vreedzame wijk naar andere buurten.

Het project heeft geen einddatum en wordt ook in 2016 voortgezet.

5.2

Versterken buurtnetwerken

Bestaande en nieuwe buurtnetwerken zijn versterkt. Sociaal makelaars en -beheerders zijn zichtbaar, aanwezig en toegankelijk. Realisatie digitaal platform Wijkconnect; individuele diensten, buren voor buren.
Versterkt(e) buurtnetwerk(en) van onder andere bewoners, winkeliers en woningcorporatie ten behoeve van het organiseren wijkactiviteiten/- festiviteiten zowel binnen als buiten de buurtcentra en speeltuinen.

Conform planning en voortzetting in 2016.

5.3

Versterken netwerken rond kwetsbaren en ouderen

Netwerken rondom kwetsbaren en ouderen zijn versterkt. Diverse partners zijn hiervoor samenwerkingen aangegaan.

Conform planning en voortzetting in 2016

5.4

Versterken ondernemend sociaal (zelf)beheer

Levendige en veilige buurtcentra en speeltuinen. Buurtnetwerken zijn versterkt en participatie van bewoners is vergroot, verzelfstandiging van speeltuinen, ondersteuning van de Schakelraad in de verdere uitwerking van het proces richting zelfbeheer. Naast het versterken van (zelf)beheer op locaties is ook verzelfstandiging van activiteiten gerealiseerd.

Conform planning en voortzetting in 2016

5.5

Versterken participatie van kinderen, ouders en opvoeders

Diverse initiatieven zijn ondersteund. Het gaat om (jeugd) activiteiten en programma’s die elkaar aanvullen en versterken om uiteindelijk de talentontwikkeling van kinderen te stimuleren en hun ontwikkelingskansen te vergroten. Ook zijn ouders, opvoeders en jeugd doorverwezen en geleid naar passend aanbod.

Conform planning en voortzetting in 2016

5.6

Vreedzame kinderraad

In 2015 is de ondersteuning van de Kinderraad Brede School Weide Wereld voortgezet. De Kinderraad had een rol in de plannen rondom het in 2015 te realiseren Gezonde Schoolplein. Begin 2015 deelname Stedelijke Kinderraad

Conform planning

5.7

Wijkgroenplan Vleuten De Meern

In 2015 heeft het college van B en W het wijkgroenplan Vleuten- De Meern vastgesteld. De vastgestelde projecten worden de komende drie jaar uitgevoerd.

In uitvoering

5.8

Stadslandbouw Milan de Viscontipark

Er vindt stadslandbouw plaats.

Conform planning

Complexe projecten en trajecten

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

6.1

Woningbouw Haarzicht

In 2015 is vooral onderhandeld over de anterieure overeenkomst. Eind van dit jaar is er een principe akkoord bereikt dat komende tijd verder uitgewerkt moet worden in een anterieure overeenkomst. Ook is het Stedenbouwkundig Plan ambtelijk beoordeeld en is een eerste opzet van een bestemmingsplan gemaakt.

Nee, de uitwerking van alle details en juridische aspecten bleek te complex om volgens planning vooruitgang te kunnen boeken bij de totstandkoming van de anterieure overeenkomst. Door de onderlinge afhankelijkheid van SP, anterieure overeenkomst en Bestemmingsplan had vertraging in het een, gevolgen voor de planning en inhoud van het ander.

6.2.1

Herontwikkeling winkelcentrum Mereveldplein en herinrichting openbare ruimte

Het winkelcentrum is vernieuwd en is in september 2015 heropend. De openbare ruimte is heringericht en op enkele punten na gereed.

Conform planning

6.2.2

Aanpak aansluiting A12 – De Meern

De rotonde Letschertweg is uitgevoerd

Conform planning.

6.2.3

Herinrichting Meerndijk

De oversteek Oranjellan en de rotonde bij de Laan 1954 zijn gerealiseerd. Als laatste deelproject voor de herinrichting van de Meerndijk zijn voor het noordelijk deel herinrichtingsvoorstellen gepresenteerd aan de wijk. Een keuze over het definiteive herinrichtingsvoorstel moet nog worden gemaakt.

In onderzoek

6.2.4

Herinrichting Meernbrug

De herinrichting van de Meernbrug is gerealiseerd

Conform planning

6.2.5

Stedenbouwkundig programma van eisen Hart van de Meern

Voor het Hart van de Meern noord is het functioneel ontwerp van het nieuwe dorpsplein De Meern en de verblijfsplek aan de Leidsche Rijn is klaar. Nu ligt de algemene inrichting van het plein vast. Het plein rond de Marekerk wordt een ontmoetingsplek. Bewoners hebben input gegeven via een internetpeiling en tijdens een bewonersavond.
In maart 2015 is het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het Hart van De Meern zuid door de gemeenteraad vastgesteld. Voor het Noordwestkwadrant is een bestemmingsplan in voorbereiding. Voor Rhenomare in het Noordoostkwadrant zijn nieuwbouwplannen gepresenteerd.

In voorbereiding

6.2.6

(Tijdelijke) inrichting openbare ruimte

In 2015 zijn geen nieuwe initiatieven in de openbare ruimte uitgevoerd.

Niet van toepassing

6.3

Project Nix Vleuten- De Meern

Het project is uitgevoerd.

Conform planning

Gebieds-en buurtaanpak(ken)

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

7.1.1

Integraal beheerplan Maximapark

In april 2015 is de bestuursopdracht Van participatie naar Samenwerking Maximapark vastgesteld. Gedurende 2015 is gewerkt aan de vormgeving van deze samenwerking. Deze is al geïntensiveerd. De rapportage op de bestuursopdracht wordt voorzien in de eerste helft van 2016. Hier is de raadscommissie per brief over geïnformeerd.

In uitvoering. Oplevering eerste helft 2016.

7.1.2

Castellum Hoge Woerd

In augustus 2015 is Castellum Hoge Woerd geopend.

Conform planning

7.1.3

Jeremiebrug

In juli 2015 is de Jeremiebrug in gebruik gesteld voor verkeer.

Uitgevoerd

7.1.4

Sportpaviljoen Fletiomare Oost

Inmiddels is gestart met de realisatie van de tijdelijke huisvesting, het tweede deel wordt in februari 2016 hiervan opgeleverd.

De start bouw is in april 2016 en gereed in september van 2017 (inclusief buitenterrein een aanpassing van een veld).

7.1.5

Alendorperweg Zuid

De gemeente heeft drie profielen voor de Alendorperweg uitgewerkt. Bewoners hebben in december 2015 de gelegenheid gekregen hun stem uit te brengen op één van de drie profielen.

Vertraagd. Voor eerder gedane voorstellen bleek onvoldoende draagvlak.

7.1.6

Nieuwbouw kerk Alendorperweg

De kerken hebben het bouwplan met het stedenbouwkundig plan ter visie gelegd. Na de verwerking van de inspraakreacties is het gepreciseerde stedenbouwkundig plan vastgesteld en heeft de kerk de omgevingsvergunning aangevraagd. Inmiddels is deze onherroepelijk.

Vertraagd. De kerken zijn nu bezig met de selectie van de aannemer voor start bouw in 2016.

7.1.9

Nieuwbouw Islamitisch Centrum Hoge Woerd

De bouw is al zo ver gevorderd dat in 2015 voor het eerst de ramadan gevierd kon worden in dit nieuwe centrum. Nu wordt het interieur afgewerkt.

Conform planning. Eerste helft 2016 wordt het buitenterrein definitief ingericht en volgt de officiële opening.

7.1.10

Nieuwbouw tempel Hoge Woerd

De stichting heeft het bouwplan afgerond en de omgevingsvergunning aangevraagd waar geen bezwaren tegen zijn ingediend.

Vertraagd. De bouw start in 2016.

7.2.1

Recreatieve functies Strandzone Haarrijn

De strandzone is uitgebreid en in gebruik.

Uitgevoerd

7.2.2a

Toetsingskader Haarrijnse Plas

Toetsingskader is afgerond en wordt als intern toetsingsdocument gebruikt voor beoordeling nieuwe aanvragen

Conform planning