Staat van voorzieningen

Omschrijving

Stand
31-12-14

Toevoegingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand
31-12-15

Programma Stedelijke Ontwikkeling

69.036

2.675

35.761

35.950

Programma Bereikbaarheid

0

101

0

101

Programma Openbare Ruimte en Groen

4.750

2.287

1.804

5.233

Programma Werk en Inkomen

1.695

250

454

1.491

Algemene Ondersteuning

6.730

0

1.883

4.847

Totaal risicovoorziening

82.211

5.313

39.902

47.622

Programma Bewoners en Bestuur

3.330

789

48

4.071

Programma Bereikbaarheid

177

0

10

167

Programma Openbare Ruimte en Groen

2.442

75

300

2.217

Programma Volksgezondheid

1.352

400

1.009

742

Algemene Ondersteuning

325

0

47

278

Totaal egalisatievoorzieningen

7.625

1.264

1.414

7.475

Programma Duurzaamheid

161

1

0

162

Programma Bereikbaarheid

1.980

40

2.020

0

Programma Openbare Ruimte en Groen

0

16.818

16.818

0

Totaal van derden ontvangen bestemmingsbedragen

2.141

16.859

18.838

162

Totaal voorzieningen

91.977

23.436

60.154

55.259

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Omschrijving

Stand
31-12-2014

Stand
31-12-2015

Totaal staat voorzieningen (netto BBV)

91.977

55.259

Voorzieningen in mindering op activa:

Onderhanden werk ten behoeve van grondexploitatie

64.985

92.885

Overige vorderingen, voorziening dubieuze debiteuren

38.024

37.980

Voorzieningen bruto

194.986

186.124

Bedragen zijn in duizenden euro’s.