Resultaten wijkactieprogramma 2015 Noordwest

In 2015 is door de gemeente, partners, bewoners en ondernemers gewerkt aan diverse projecten in de Utrechtse wijken. In onderstaande tabel staat een selectie van alle projecten die in 2015 werden uitgevoerd in Noordwest. Het is een selectie op basis van de belangrijke thema’s in Noordwest. We geven een korte weergave van de resultaten per project. Meer informatie over de projecten vindt u in het wijkactieprogramma 2015.

Wijkambitie 1:
Extra inzet Jeugd en Veiligheid

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

3.1

Wijkveiligheidsprogramma Noordwest, onderdeel gericht op jeugd

Het aantal groepen met een intensieve aanpak is beperkt gebleven tot twee groepen. De overlast meldingen over de twee groepen zijn verder afgenomen.

Ja

3.2

Extra jongerenactiviteiten, coaching en Veilige Vindplaats

Verschillende activiteiten zijn voor en door jongeren uitgevoerd. Er zijn specifieke activiteiten voor meiden georganiseerd.

Ja

3.3

Extra inzet aanpak jeugdgroepen

Preventieve en repressieve maatregelen zijn op elkaar afgestemd. Individuele jongeren zijn goed in beeld en krijgen een passend aanbod.

Ja

3.4

Jobmatch

Jongeren zijn begeleid naar een bijbaan of stageplek. Hierbij is de nieuwe methodiek geïmplementeerd en geborgd.

ja

3.5

Handhavingsprogramma 2015, onderdeel gericht op jeugd

Bij nieuwe overlastlocaties en / of – groepen hebben politie en jongerenwerk de overlast gevers in kaart gebracht, een gezamenlijke aanpak afgestemd en jongeren aangesproken op gedrag.

ja

Wijkambitie 2: Integrale aanpak van de Amsterdamsestraatweg

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

4.1

Uitwerking Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg

Het ontwerp bestemmingsplan wordt opgesteld. Hiervoor is een voorbereidingsbesluit genomen.
Tevens zijn er 'ruimtelijke basisprincipes' opgesteld.
Er zijn drie 'opruim wandelingen' gemaakt met bewoners om overbodig straatmeubilair te stickeren.
Er zijn, mede dankzij de inzet van de winkelstraatmanager, enkele nieuwe ondernemers naar de Amsterdamsestraatweg gekomen.
Een aantal panden is omgezet van winkel naar wonen.
Bewonersinitiatieven voor het Daalsepark en de verfraaiing van het viaduct zijn verder uitgewerkt en met betrokken partijen besproken.

ja

4.2

Proces- en communicatiekosten Integrale toekomstvisie Amsterdamsestraatweg

De gemeente heeft samen met de ondernemers en bewoners het DNA van de Amsterdamsestraatweg vastgesteld. Dit is vertaald in de Straatmakerscampagne met een herkenbare huisstijl en logo.
Er zijn expedities voor diverse groepen georganiseerd om de diversiteit van de Amsterdamsestraatweg te laten zien.

Ja

4.3

Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht, maatregelen ter verbetering van de Amsterdamsestraatweg

Er is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de oversteek Boorstraat – Bethlehempark.

Nee, vanwege de urgente problematiek op andere delen van de Amsterdamsestraatweg, is er minder tijd en aandacht naar de genoemde locatie gegaan.

4.4

Wijkveiligheidsprogramma 2015 Noordwest, onderdeel Amsterdamsestraatweg

De inzet van VTH, politie en andere partijen heeft geleid tot een aantal tijdelijke sluitingen van overlast gevende panden. Er is een besluit genomen over cameratoezicht.

Ja

4.5

Ontwikkeling Stationsgebied

Aanleg nieuwe inrichting dubbele t-splitsing Paardenveld
De entree van de Amsterdamsestraatweg is heringericht. Het plein voor de Pijlstaartschool is op initiatief van bewoners, kinderen en de school verfraaid met mozaïekbankjes.
De herinrichting van de Weerdsingel is afgerond.

ja

4.6

Dagelijks beheer Wijkonderhoud en service

Er is minder oponthoud is voor verkeer omdat schoonmaaktijdstip is gewijzigd. Dagelijks handmatige inzet om de Amsterdamsestraatweg schoon te houden.

ja

Wijkambitie 3: Verbetering openbare ruimte, groen en verkeer

Welke resultaten zijn bereikt in 2014?

Verliep het project volgens planning?

5.1

Stedelijk programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, onderdeel Oudenoord

Diverse particuliere initiatiefnemers hebben plannen conform de visie verder gebracht. Het bestemmingsplan voor een locatie aan de Kaatstraat is vastgesteld.

Ja

5.2

Programma Stedelijk beheer, onderdeel groen

Opknappen Norbruislaan, verbeteren aanzicht entree en planten van 115 bomen, vergroenen van diverse pleinen, herinrichten van Royaards van den Hamkade, herinrichting Lessepstraat.

Ja

5.3

Actieplan Luchtkwaliteit: “knijpen” Monicabrug

De omgeving van de Monicabrug is heringericht. Elders in de stad is bebording aangepast. Daarnaast zijn er in het woongebied van Pijlsweerd knips aangebracht om sluipverkeer tegen te gaan. De start van de evaluatie is ingezet.

Ja

5.4

Programma Jeugd, onderdeel wijkspeelruimteplan

Het vijfpleinenplan / speelplek Plesmanlaan is opgeleverd, inclusief watertappunt, moestuinen en de oprichting van een moestuinenvereniging.

5.5

Dagelijks beheer Wijkonderhoud en service

Versterking van integrale aanpak waardoor er beter kan worden ingespeeld op (seizoensgebonden) actualiteiten, bijvoorbeeld vervuiling in de zomer, blaadjes opruimen in de herfst. Daarnaast zijn er actieve bijdragen aan initiatieven op wijkniveau en het versterken van zelfbeheer.

Ja

5.6

Flexibele straat- en herstelploeg

De straten in Noordwest zijn snel hersteld bij schade.

Ja

Complexe projecten en trajecten

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

6.1

Pedagogisch klimaat

Door het verbinden van gezinnen en partners die gezamenlijk een rol hebben bij de opvoeding van kinderen heeft de JGZ in 2015 gewerkt aan een pedagogische civil society en vanuit Vreedzaam aan een gezond pedagogisch klimaat

Ja

6.1.1

Onderwijs: activiteiten brede school en ouderparticipatie

De geprogrammeerde aanpak van 2015 zou gedeeltelijk kunnen doorschuiven naar 2016 omdat de uitvoerende organisaties (scholen) met “schooljaren” i.p.v. “kalender jaren” programmeert.

Ja

6.1.2

Extra activiteiten brede school en ouderparticipatie

Op verschillende scholen in de wijk zijn activiteiten in de ouderlokalen georganiseerd.

Ja

6.1.3

Buurtteams

De buurtteams zijn bekend in het netwerk van de wijk en bij bewoners. Bewoners weten goed de weg naar het buurtteam te vinden.

Ja

6.1.4

Homestart: opvoedondersteuning door vrijwilligers

Homestart is geïntegreerd binnen het aanbod van Buurtteam Jeugd & Gezin, waardoor gezinnen worden bereikt.

Ja

6.1.5

Opvoedcursus voor vaders

Dit is onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden van Volksgezondheid en wordt breder ingezet.

Ja

6.1.6

Intensiveren schoolmaatschappelijk werk

De inzet van SMW is in 2015 geïntegreerd binnen het aanbod van Buurtteam Jeugd & Gezin.

ja

6.1.7

Gezinsondersteuning multiprobleem gezinnen

De inzet van hulpverlening in 2015 is geïntegreerd binnen het aanbod van Buurtteam Sociaal, daardoor gezinnen worden bereikt.

ja

6.1.8

Opvoedondersteuning

Gestopt. Als gevolg van verandering van een aanbodgerichte organisatie naar een vraaggerichte organisatie.

Nee

6.1.9

Meedoen op straat

Op diverse pleinen in Noordwest zijn activiteiten georganiseerd voor kinderen en ouders geactiveerd om zelf activiteiten te organiseren.

Ka

6.1.10

Jeugdopbouwwerk

De inzet in speeltuinen leidt tot meer activiteiten in de speeltuinen en eerste richting stap richting zelfbeheer

Ja

6.1.11

Ontwikkeling culturele focus van bewoners in Zuilen-oost en Ondiep

ER zijn diverse festivals georganiseerd voor en door bewoners. Bewoners hebben zelf diverse culturele initiatieven gerealiseerd.

Ja

6.2

Gezondheid: integrale gebiedsaanpak van gezondheidsachterstanden

In 2015 hebben we de beweging doorgezet om de regie op samenwerking, te verschuiven naar de partijen zelf. Volksgezondheid heeft hierbij gefaciliteerd en gestimuleerd dat partijen zelf kansen oppakken en benutten.
Dit leidt er steeds meer toe dat wijkpartners zelf verantwoordelijkheid nemen in het werken aan een gezonde wijk. De Beweegweek Noordwest is daar een goed voorbeeld van.

Ja

6.2.1

Jeugdgezondheidszorg

De JGZ heeft gezinnen (met een klein netwerk) betrokken bij groepsactiviteiten, zoals Opvoedkoffies, om deze ouders in contact te brengen met andere ouders, en indien nodig opvoedondersteuning geboden aan ouders. Ook zijn ouders toegeleid naar maatjesprojecten en Homestart en Al Amal. De samenwerking met de Buurtteams Jeugd en Gezin en sociaal makelaars is verstevigd. Ook op het gebied van taal zijn er meer coalities ontstaan met onder andere Taal doet Meer voor taallessen. Dit wordt nog verder uitgebouwd naar andere partners als de Voorleesexpres.
In het bereiken van ouders van pubers en het versterken van de netwerken van deze ouders en gezinnen is een start gemaakt in de samenwerking met de jongerenwerkers van JOU.

Ja

6.2.2

Gezonde wijkaanpak

Een netwerk van partners weet elkaar goed te vinden en ontplooit nieuwe activiteiten. Hierbij valt te denken aan creëren van meer watertappunten.

Ja

6.2.3

Jongeren op gezond gewicht

Het aantal scholen dat waterdrinken in de ochtendpauze heeft geïmplementeerd is verdubbeld. De verbinding tussen wijkpartijen is versterkt met als resultaat een gezond schoolvoetbaltoernooi.

Ja

6.2.4

Extra inzet van beweegmakelaar voor de jeugd

De extra inzet resulteert diverse sportactiviteiten en een grote deelname van jeugd aan de Beweegweek.

Ja

6.2.5

Programma en gebiedscommunicatie Ondiep en Zuilen-oost

Oprichting Noordwester: wijkkrant voor en door bewoners van Pijlsweerd en Ondiep.
Realisatie van filmpjes over initiatieven door U in de Wijk. Ondersteuning van de website Zo is Zuilen

Ja

6.2.6

Bewonersinitiatieven

Diverse sociale activiteiten in speeltuinen, ondersteuning het Museum van Zuilen, Buren voor Buren, de weggeefwinkel

Ja

6.2.7

Extra interne ondersteuning

Deze is naar behoren verricht.

Ja

6.2.8

Initiatieven sociaal ondernemers in Ondiep en Zuilen-oost

Stichting Move, Buurtpastoraat, ondersteuning nieuwe bus Voedselbank, Echt Waar

Ja

Gebieds- buurtaanpakken

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

7.1

Programma Ruimtelijk en Economische Ontwikkeling: Zijdebalenterrein

De locaties binnen de programma zijn een stap verder in ontwikkeling.

Ja

7.2

Programma Ruimtelijk en Economische Ontwikkeling: Spoorzone / 2e Daalsedijk

De Ontwikkelvisie is door de gemeenteraad vastgesteld.

ja

7.3

Casemanager bomenbuurt en Fruitbuurt

Het groot-onderhoudsproject Bomenbuurt is afgerond. Het groot-onderhoudsproject in deelgebied 2/3B van Fruitbuurt-Noord is nagenoeg afgerond. Alle huurders van deelgebieden 1 en 3A/3C zijn inmiddels uitgeplaatst in het kader van de sloop/nieuwbouw. Het casemanagement wordt dus afgebouwd.

Het project Bomenbuurt verliep in 2015 volgens planning. Bij Fruitbuurt-Noord was sprake van een lichte vertraging.

7.4

Activering Ondiep

Mitros maakt onder meer gebruik van de diensten van de Vriendendienst bij de groot-onderhoudsprojecten Bomenbuurt, deelgebied 2/3B van Fruitbuurt-Noord en De Rode Driehoek (Zuilen).

Ja

7.5

Buurtaanpak diverse buurten

Mitros is trekker van de buurtaanpakken Queeckhovenplein en Ondiep. In Queeckhovenplein is de belangrijkste opgave het schoon, heel en veilig houden van de plek. Daarnaast is ook het sloop/nieuwbouw besluit genomen. De sloop is gestart en de eerste paal wordt geslagen in december 2015.
In Ondiep is de buurtaanpak van een gebiedsgerichte aanpak conform afspraken gewijzigd naar een thematische aanpak. Dit is het thema armoede geworden.
Buurtaanpak Zwanevechtplein is conform afspraken het accent verlegd naar de bewonersparticipatie.

Ja