Activa

Stand per
31-12-2014

Stand per
31-12-2015

Vaste activa

1.586.912

1.596.280

Materiële vaste activa

1.449.765

1.454.235

 • Investeringen met economisch nut overige

1.391.847

1.404.078

 • Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven

57.918

50.157

Financiële vaste activa

137.147

142.045

 • Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

6.225

6.231

 • Leningen aan woningcorporaties

4.123[1]

45

 • Leningen aan overige verbonden partijen

0

0

 • Overige langlopende leningen

67.422[2]

76.119

 • Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

50.208

50.202

 • Bijdrage aan activa van derden

9.169

9.448

Vlottende activa

334.689

346.023

Voorraden

21.309

16.183

 • Grond- en hulpstoffen

809

595

 • Onderhanden werk

20.396

15.474

 • Gereed product en handelsgoederen

104

114

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

146.274

161.877

 • Vorderingen op openbare lichamen

64.964[3]

69.364

 • Verstrekte kasgeldleningen

0

0

 • Overige vorderingen

81.310[4]

92.513

 • Overige uitzettingen

0

0

Liquide middelen

4.853

1.696

 • Kas

36

31

 • Bank en Giro

4.817

1.665

Overlopende activa

162.253

166.267

Totaal activa

1.921.601

1.942.303

Bedragen zijn in duizenden euro's.

[1] Bij de controle van de jaarrekening bleken enkele posten niet juist gerubriceerd te zijn. In de toelichting op de balans is dit toegelicht.
[2] Zie voetnoot hierboven
[3] Zie voetnoot hierboven
[4] Zie voetnoot hierboven

Passiva

Stand per
31-12-2014

Stand per
31-12-2015

Vaste passiva

1.628.200

1.619.271

Eigen vermogen

642.760

625.842

 • Algemene reserve

51.133

59.593

 • Overige bestemmingsreserves

531.714

528.764

 • Saldo van de rekening van baten en lasten

59.913

37.485

Voorzieningen

91.977

55.259

 • Risicovoorziening

82.211

47.622

 • Egalisatievoorziening

7.625

7.475

 • Van derden ontvangen bestemmingsbedragen

2.141

162

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

893.463

938.170

 • Onderhandse leningen van openbare lichamen

20.000[1]

20.000

 • Onderhandse leningen van binnenlandse banken

552.159

908.136

 • Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven

16

16

 • Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

313.277[2]

2.283

 • Voor derden belegde gelden

2.141

792

 • Waarborgsommen

5.870

6.943

Vlottende passiva

293.401

323.032

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

167.731

214.920

 • Bank en giro

0

0

 • Kasgeldleningen

103.500

143.500

 • Overige kortlopende schulden

64.231

71.420

Overlopende passiva

125.670

108.112

Totaal passiva

1.921.601

1.942.303

Borgstellingen en garantstellingen

2.059.948

2.042.407

Bedragen zijn in duizenden euro's.

[1] Bij de controle van de jaarrekening bleken enkele posten niet juist gerubriceerd te zijn. In de toelichting op de balans is dit toegelicht.
[2] Zie hierboven