Op verschillende programma's zijn de gerealiseerde lasten en baten hoger dan in de actuele begroting, zonder dat dit gevolgen heeft voor het resultaat. Dit is bijvoorbeeld het geval als een niet begrote rijksbijdrage ontvangen is, die vervolgens ook uitgegeven is. Het saldo van de lasten en baten is dan nul, maar de kosten en opbrengsten waren wel hoger dan geraamd. In deze paragraaf besteden we aandacht aan dergelijke verschillen. Naast rijksuitgaven kunnen deze ook hun oorzaak hebben in afrekeningen oude jaren dan wel omzetverhogende of -verlagende posten.

Bewoners en Bestuur
Niet van toepassing.

Stedelijke Ontwikkeling

Leidsche Rijn
Niet van toepassing

Stationsgebied
Niet van toepassing

Binnen Stedelijk

  • lasten van 26,5 miljoen euro als onderdeel van de conversie van de resterende erfpachtrechten van de woningbouwvereniging BO-EX'91 bestaande uit de investeringsbijdragen uit de Bouwen aan de Stad (BAS) afspraken. Hiertegenover staan de afkoopsommen uit de conversie;
  • Een aantal projecten (Stationsgebied Overvecht, Fruitbuurt Noord, Bomenbuurt, Startblok en Max) heeft een langere planvorming dan verwacht, waardoor de uitvoering doorschuift naar 2016 en de lasten en baten tot een bedrag van 3,7 miljoen euro lager zijn dan begroot.
  • In 2015 zijn meer intentie- en anterieure overeenkomsten met ontwikkelende partijen in de stad afgesloten dan verwacht. Tegenover de hogere baten van 1,2 miljoen euro staan eveneens hogere lasten. Daarnaast zijn er middelen overgeheveld naar het programma Stationsgebied voor de aansluiting van de westzijde van het Stationsgebied op het Croeselaangebied in het kader van de ontwikkeling van het RABO-bank hoofdkantoor.
  • Niet begrote rentebaten en – lasten van respectievelijk 1,3 en 1,4 miljoen euro over de startersleningen en de hierbij behorende bestemmingsreserve.
  • Binnen erfgoed is het Europees project Portico: voor 1 miljoen euro afgerond.

Duurzaamheid
niet van toepassing

Bereikbaarheid
De baten zijn 25,2 miljoen euro lager doordat de bijdragen vanuit het Rijk en derden voor de projecten en maatregelen fiets (2 miljoen euro), projecten en maatregelen Openbaar Vervoer (12,3 miljoen euro) en projecten en maatregelen autogebruik (10,9 miljoen euro) nog niet volledig zijn ontvangen doordat de projecten nog niet volledig zijn uitgevoerd. Hierdoor zijn de lasten ook 25,2 miljoen euro lager dan begroot.

Openbare Ruimte en Groen
Hogere lasten in de doelstelling 'achterstallig onderhoud wegwerken' van 1,463 miljoen euro waar ook hogere baten tegenover staan zoals bijdragen op uitgevoerde vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte en opbrengsten uit 'talonwerkzaamheden' door kabelbedrijven in verhardingen waar aan de lastenkant meerkosten tegenover staan voor hetzelfde bedrag.

Werk en Inkomen
De baten op programma Re-integratie zijn 0,142 miljoen euro hoger dan begroot door de bijdrage van UWV voor de pilot Wajong van de Utrechtse Werktafel. De baten en lasten van ESF subsidie zijn 0,229 miljoen euro hoger dan begroot.

Onderwijs
De baten en de lasten zijn 3,815 miljoen hoger dan begroot vanwege de fasering van de uitvoering van het Onderwijsachterstandenbeleid dat uit rijksmiddelen wordt bekostigd. Niet bestede middelen uit 2014 zijn in 2015 ingezet.

Maatschappelijke Ondersteuning
De baten en lasten zijn 0,769 miljoen euro hoger door inzet van de rijksmiddelen voor laaggeletterdheid die niet in de begroting waren opgenomen. Daarnaast leidt de inzet van een subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie tot hogere lasten en baten van 0,200 miljoen euro.

Jeugd
Niet van toepassing.

Volksgezondheid
De baten en de lasten zijn voor 0,4 miljoen euro hoger mede vanwege opdrachten derden voor epidemiologisch onderzoek en seksuele gezondheid.

Veiligheid
De uitgegeven concessie voor het cameratoezicht op bedrijventerreinen en winkelcentra aan het Diensten Centrum Utrecht (DCU) is per 1 januari 2015 beëindigd. De gemeente Utrecht heeft het toezicht daarna nog een halfjaar voortgezet. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten van Veilig Ondernemen 0,3 miljoen euro hoger dan geraamd.

In het kader van de lokale aanpak van polarisatie en radicalisering hebben wij kosten gemaakt voor het ontwikkelen van een sleutelnetwerk, totaal 0,127 miljoen euro. Eind 2015 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie hiervoor een subsidie verstrekt van 0,111 miljoen euro. Deze lasten en baten zijn niet begroot, waardoor zowel de gerealiseerde lasten als de gerealiseerde baten hoger zijn dan geraamd.

Cultuur
Niet van toepassing.

Sport
Bij de zwembaden zijn de lasten en baten 0,624 miljoen euro hoger doordat de verrekening van de bijdrage voor het schoolzwemmen (0,542 miljoen euro) van Maatschappelijke Ontwikkeling in de baten zijn verantwoord daar waar het in voorafgaande jaren via de lasten is verrekend. Daarnaast is er meer omzet (0,082 miljoen euro) behaald. Hier staan hogere lasten tegenover. Bij de binnen- en buitenaccommodaties is meer omzet (0,266 miljoen euro) behaald. Hier staan hogere lasten tegenover.

Vastgoed
Bij de doelstelling 'facilitair beheer voor de MFA's' zijn de baten lager omdat er minder service is afgenomen door de gebruikers. Hierdoor zijn ook de lasten lager omdat er minder service ingekocht hoefde te worden.

Algemene Middelen en Onvoorzien
Niet van toepassing.

Algemene Ondersteuning
Niet van toepassing