Algemene Ondersteuning

Wat heeft dat gekost?

Nominale begroting 2015

Actuele begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil actueel / realisatie

Baten

Overhead organisaties

1.983

1.721

2.544

824

HRM, Facilitair

170

1.514

2.690

1.176

Advies en ondersteuning

40

40

606

566

IPM

0

771

1.053

282

F&C, JZ, Inkoop

0

63

889

826

Ten behoeve van Raad

0

0

2

2

Baten totaal

2.193

4.109

7.783

3.675

Lasten

Overhead organisaties

2.267

1.259

2.082

-824

Advies en ondersteuning

11.792

10.548

13.774

-3.226

IPM

36.203

40.465

45.237

-4.772

F&C, JZ, Inkoop

11.162

10.496

12.267

-1.771

HRM, Facilitair

40.533

40.365

42.015

-1.650

Ten behoeve van Raad

0

0

2

-2

Lasten totaal

101.957

103.133

115.378

-12.244

Saldo baten en lasten

-99.764

-99.025

-107.594

-8.570

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

2.422

2.422

0

Ontrekkingen reserves

284

1.480

3.165

1.685

Saldo na mutaties reserves

-99.480

-99.967

-106.852

-6.885

Bedragen zijn in duizenden euro's

Financiële toelichting
Hierna lichten wij per onderdeel de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe.

Overhead organisaties
Dit betreft een administratieve toerekening van de lasten en baten van de overhead van de verschillende organisatieonderdelen aan de gemeentelijke programma’s. Per saldo is dit nul.

HRM, Facilitaire Zaken

De baten van het onderdeel HRM en Facilitaire Zaken zijn 1,463 miljoen euro hoger dan begroot en de lasten zijn 1,650 miljoen euro hoger. Deze saldi zijn als volgt opgebouwd:

Het voordeel op de baten is toe te schrijven aan een verschuiving in de realisatie tussen de baten en lasten van 0,681 miljoen euro. Dit betreffen inkomsten uit dienstverlening die in de begroting niet op de baten zijn verantwoord, maar als aftrek op de lasten zijn verwerkt. Verder waren er niet begrote inkomsten uit verhuur (facilitair) voor een bedrag van 0,494 miljoen euro.

Het nadelige resultaat op de lasten wordt veroorzaakt door bovengenoemde verschuiving tussen de baten en lasten in de realisatie van 0,681 miljoen euro en verder door de hogere lasten vanwege overplaatsbare medewerkers van 0,182 miljoen euro en door niet begrote kapitaalslasten voor kantoormeubilair van externe huurders. Deze bedroegen in afgelopen jaar 0,144 miljoen euro. Hier staan niet geraamde baten van de huurders tegenover. Tenslotte was er een overschrijding op de personeelslasten van 0,659 miljoen euro, waarvan 0,347 miljoen euro kan worden toegerekend aan voormalig personeel. Het resterende verschil op de lasten van 0,016 miljoen euro is toe te schrijven aan incidentele voordelen.

Advies en Ondersteuning
De baten van het onderdeel Advies en Ondersteuning zijn 0,566 miljoen euro hoger dan begroot en de lasten zijn 3,226 miljoen euro hoger. Deze saldi zijn als volgt opgebouwd:

Extra inkomsten uit externe dienstverlening leverden 0,344 miljoen euro op. Verder betaalde het Europese subsidieprogramma Kansen voor West 0,222 miljoen euro aan subsidies uit ter dekking van een deel van de niet begrote programmakosten van 0,469 miljoen euro. De resterende kosten betreffen de cofinanciering ad 0,248 miljoen euro. We stellen voor om dit bedrag te onttrekken aan de desbetreffende bestemmingsreserve.

Onvoorziene kosten in verband met het afronden van het programma Bedrijfsvoering, in verband met het oplossen van instabiele systemen bij Burgerzaken en in verband met de onvoorziene Bedrijfsvoeringskosten bedroegen in totaal 0,355 miljoen euro. Niet verwerkte administratieve verrekeningen tussen organisatieonderdelen binnen Interne Bedrijven leidden tot een overschrijding van 0,582 miljoen euro.

Het digitaliseren, standaardiseren en delegeren van de werkzaamheden ter ondersteuning van het college van B en W duurde langer dan voorzien. De taakstelling bij de bestuursadviseurs is vanwege de organische afbouw (niet via reorganisatie, maar via actieve matchmaking op een nieuwe functie) en ziekte nog niet volledig ingevuld. Dit heeft een nadeel opgeleverd van 0,389 miljoen euro. En er was bij de bestuursassistenten extra capaciteit nodig om de zieken te vervangen en de hoge werkdruk te verlichten (nadeel van 0,300 miljoen euro).

Overige nadelen op het personeelsbudget zijn voor 0,25 miljoen euro toe te schrijven aan de salariskosten van boven formatieve medewerkers. De personele groei bij het Projectmanagement Bureau in het kader van de flexibilisering leidde tot een extra kostenpost van 0,703 miljoen euro. Hiervan is een deel gedekt door extra inkomsten. De inhuur van personeel in verband met de grotere vraag naar ondersteuning bij gemeentebrede projecten kostte 0,178 miljoen euro.

Informatie- en procesmanagement
De baten van het onderdeel Informatie- en procesmanagement zijn 0,29 miljoen euro hoger dan begroot en de lasten zijn 4,772 miljoen euro hoger. Deze saldi zijn als volgt opgebouwd:

Het voordeel op de baten van 0,290 miljoen euro is veroorzaakt door extra inkomsten uit externe dienstverlening en detachering.

In de voorjaarsnota 2014 zijn meerjarig middelen beschikbaar gesteld voor Datagedreven Sturing (in de jaren 2015 tot en met 2018 een budget van 2 miljoen euro per jaar). In jaarsnede 2015 is 0,110 miljoen euro van de beschikbare gestelde middelen nog niet uitgegeven. Deze middelen zijn reeds toegewezen aan doorlopende projecten.

Niet begrote kosten met een omvang van 3,232 miljoen euro zijn toe te schrijven aan het ICT Investeringsprogramma. Een bedrag van 1,685 miljoen euro aan afschrijvingskosten van reeds afgeronde investeringen werd gedekt uit een onttrekking aan de Vaste Activa Reserve van het ICT Investeringsprogramma. Deze dekking was niet opgenomen in de begroting omdat de omvang vooraf nog niet bekend was. We stellen voor om het resterende nadelig saldo van 1,547 miljoen euro te onttrekken aan de daarvoor bestemde reserve ICT Investeringen.

De overschrijding van 1,651 miljoen euro op het personeelsbudget wordt voornamelijk veroorzaakt door de salariskosten van overplaatsbare medewerkers.

Financiën & Control, Juridische Zaken en Inkoop
De baten van het onderdeel F&C, Juridische Zaken en Inkoop zijn 0,826 miljoen euro hoger dan begroot en de lasten zijn 1,771 miljoen euro hoger. Deze saldi zijn als volgt opgebouwd:

Het voordeel op de baten is toe te schrijven aan een verschuiving in de realisatie tussen de baten en lasten ad 0,747 miljoen euro. Dit betreffen inkomsten uit externe dienstverlening die in de begroting niet op de baten zijn verantwoord, maar als aftrek op de lasten zijn verwerkt. Verder waren er niet begrote inkomsten uit het leveren van juridische ondersteuning in de regio voor een bedrag van 0,112 miljoen euro. Het resterende verschil op de baten van 0,035 miljoen euro is toe te schrijven aan incidentele nadelen.

Het nadelige resultaat op de lasten wordt veroorzaakt door bovengenoemde verschuiving tussen de baten en lasten in de realisatie van 0,747 miljoen euro, door hogere lasten in verband met extra inzet op juridische ondersteuning van 0,110 miljoen euro en door het eigen risico van de brandverzekering van 0,126 miljoen

Verder zijn er in de Voorjaarsnota 2014 zijn meerjarig middelen beschikbaar gesteld voor de Business Case Inkoop Professionalisering. Het uitgavenpatroon loopt echter niet synchroon met de jaarschijven van de toegekende budgetten. Voor een bedrag van 0,783 miljoen euro is het budget pas volgend jaar beschikbaar. We stellen daarom voor om deze kosten door te schuiven naar 2016.

Het resterende verschil op de lasten van 0,029 miljoen euro is toe te schrijven aan incidentele voordelen.