Op 1 januari 2013 is een nieuwe wet ingegaan: de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Overheid en Semi Overheid (WNT). Hiermee is de Wet Openbaarmaking Uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) komen te vervallen. Deze nieuwe wet bepaalt dat topfunctionarissen niet meer mogen verdienen dan de vastgestelde norm. Jaarlijks wordt dit bedrag vastgesteld in een ministeriële regeling.

Topfunctionarissen moeten altijd openbaar maken wat zij verdienen, of dit nu meer of minder is dan de norm. Deze openbaarmaking geschied door aangifte bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en publicatie in het financieel verslaggevingsdocument van de organisatie.

De Gemeente Utrecht heeft dit jaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid die door de minister is geboden om nog niet te rapporteren over ingehuurd personeel. De Gemeente Utrecht heeft dan twee functionarissen waarvan het salaris openbaar gemaakt moet worden. Dat betreffen de griffiers (de heer A.A.H. Smits en mevrouw M. van Hall) en de gemeentesecretaris (de heer M.R. Schurink).

Functie

Griffier

Griffier

Gemeentesecretaris

Beloning

76.683

35.204

128.953

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding

0

0

0

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

10.076

5.378

15.646

Duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar

36 uur van 1 januari
t/m 31 augustus

36 uur van 15 augustus t/m
31 december

36 uur hele jaar

Beloning in het voorgaande jaar (niet-topfunctionarissen)

107.589

n.v.t.

127.799

Motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.