Resultaten wijkactieprogramma 2015

In 2015 is door de gemeente, partners, bewoners en ondernemers gewerkt aan diverse projecten in de Utrechtse wijken. In onderstaande tabel staat een selectie van alle projecten die in 2015 werden uitgevoerd in West. Het is een selectie op basis van de belangrijke thema’s in West. We geven een korte weergave van de resultaten per project. Meer informatie over de projecten vindt u in het wijkactieprogramma 2015.

Wijkambitie 1: Versterken van de civil society en betrokken burgerschap

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

3.1

Verbeteren afstemming beschikbare ruimten en ruimtezoekers

In de welzijnsvoorzieningen met sociaal beheer loopt de afstemming van beschikbare ruimte nog vaak via de sociaal beheerder. Maar steeds meer mensen weten het digitale verhuurloket van de gemeente te vinden. Dit verhuursysteem wordt echter niet als klantvriendelijk ervaren.
In 2015 hebben we een onderzoek gedaan naar de voorzieningen in de wijk die (deels) beschikbaar zijn voor bewonersactiviteiten. Daaruit blijkt dat een deel van de voorzieningen en de programmering van activiteiten niet goed aansluit bij de behoefte van de doelgroep. Dit onderzoek gebruiken we om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Ja

3.2

Versterken samenwerking en verfijnen sociale kaart

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor een groot deel van de zorg en ondersteuning aan volwassenen. In de stad Utrecht brengen we met buurtteams de basiszorg dichter bij huis.
In 2015 hebben we de stedelijke sociale kaart in beeld gebracht op www.welkomewijken.nl. Op deze site staan per wijk alle voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en sport. Per voorziening kan men doorklikken naar meer informatie en naar de eigen website. De onderwijsvoorzieningen voegen we in 2016 toe.
Daarnaast is met steun uit het Initiatievenfonds de website Wijkconnect Utrecht West gestart, die (actieve) bewoners uit de wijk helpt om elkaar te vinden via onder meer een wijkagenda, een overzicht van actieve organisaties en samenwerkingsverbanden, een prikbord en een wijketalage voor lokale ondernemers.

Ja

3.3.

Faciliteren inzet van ZZP’ers in de wijk / experimenteren met maatschappelijk aanbesteden

In 2015 hebben we het leefbaarheidsbudget omgezet in het initiatievenfonds. Daarmee zijn de mogelijkheden voor inzet van ZZP’ers voor de wijk verruimd.
Medio 2015 heeft Wishing Well West een plan ingediend om het sociaal makelaarschap in Complex 507 in Lombok uit te gaan voeren. Zij voerden vanaf 2013 al een deel van deze taken uit in onderaannemer-schap van Me’kaar. In afstemming met Stichting Me’kaar, die het sociaal makelaarschap in de hele wijk West uitvoert, is besloten om per 2016 het budget voor Complex 507 over te dragen aan Wishing Well West. Dit initiatief van Wishing Well West is benoemd als proef challenge in het kader van Right to Challenge, en zal vanuit die invalshoek ook gemonitord worden.
In 2015 is gestart met het project buurtbudgetten in Lombok. Dit gebeurt onder begeleiding van het Centrum voor Budgetmonitoring. Een groep bewoners heeft zich verdiept in de gemeentelijke begroting en keuzes gemaakt in de onderwerpen waarover zij willen meedenken om de inzet van de budgetten beter aan te laten sluiten op de behoeftes in de buurt.

Ja

3.4

Podium West

In 2015 hebben we weer een druk bezocht Podium West georganiseerd, met dit keer de focus op het belang van digitale netwerken tussen wijkbewoners en de mogelijkheden die Wijkconnect te bieden heeft op dit vlak.

Ja

Wijkambitie 2: Aansluiting met de binnenstad verbeteren en het Westplein organisch ontwikkelen

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

4.1

Kader voor tijdelijke ontplooiing van initiatieven

Na bespreking van eerste concepten is besloten dat een dergelijk kader te weinig toegevoegde waarde heeft voor de ontplooiing van initiatieven.

Nee, er is voor gekozen om geen kader vast te stellen

4.2

Faciliteren van nieuwe initiatieven en ruimte geven aan organische gebiedsontwikkeling

Verschillende initiatieven zijn gerealiseerd, zoals stadslandbouw, alternatieve tuinen en invulling van vrijvallende asfaltstroken. We noemen hier ook de beeldententoonstelling in het kader van de Tour de France. Op het Bouwfondsterrein aan het Westplein zijn verscheidene buurtactiviteiten georganiseerd.

Ja.

Wijkambitie 3: Versterken Kanaalstraat en Damstraat en omgeving

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

5.1

Bedrijvigheid versterken

Samen met partijen heeft regelmatig overleg plaats gevonden met betrekking tot de invulling van de Kop van Lombok en het Groenewegmiddenterrein. De Invulling van de Kop van Lombok is in een eindstadium, de invulling van de tweede fase van het Groenewegmiddenterrein blijkt lastiger

Ja, zij het dat voor de volledige invulling van het Groenewegmiddenterrein nog inzet in 2016 nodig is.

5.2

Rustiger maken verkeersbeeld

In 2015 hebben we samen met bewoners en winkeliers een plan ontwikkeld om de snelheid van het verkeer in de Kanaalstraat en de Laan van Nieuw Guinea te beperken. Door aanleg van snelheid remmende drempels en fietsstroken in rood asfalt zal de verkeerssituatie in 2016 helderder worden. We blijven monitoren of er meer maatregelen gewenst en mogelijk zijn.

Ja

5.3

Aanpakken bedrijfsafval en vervuiling

In nov-dec 2015 zijn bij circa 70 bedrijven in de Kanaalstraat/Damstraat inventariserende controles uitgevoerd. Daarbij hebben we geïnventariseerd of deze bedrijven wel of geen afvalcontract hebben voor het aanbieden van hun bedrijfsafval, welke inzamelmiddelen men gebruikt en of het bedrijfsafval binnen dan wel buiten het bedrijf wordt opgeslagen. Daardoor kunnen we goed beoordelen of en in welke mate we hierop moeten handhaven.

Ja

5.4

Voorwaarden voor handhaving verbeteren

Voor een 70-tal inventariserende controles om een beeld te krijgen van de manieren waarop bedrijven omgaan met hun afval (zie 5.3).

Ja

5.5

Veiligheid versterken

We hebben diverse maatregelen genomen om de overlast te bestrijden. Deze zijn opgenomen in een projectplan. We hebben een klankbordgroep met bewoners opgestart waar we frequent mee spreken en die ons helpt om over oplossingen na te denken. Ook hebben we het toezicht door politie en VTH geïntensiveerd. Deze inzet wordt bepaald in een maandelijks operationeel overleg waar de verschillende meldingen en plekken van aandacht besproken worden.

Ja

Complexe projecten en trajecten

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning??

6.1

Stadsboulevard en doorgaand verkeer

In 2015 heeft de inspraakprocedure en de bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden
De uitwerking zal in 2016 gebeuren.

Ja

6.2

Snelheid remmende maatregelen Kanaalstraat en Laan van Nieuw Guinea

Inspraak en participatie zijn in 2015 succesvol afgerond. De uitvoering van de maatregelen (snelheid remmende drempels en fietsstroken in rood asfalt) zal plaatsvinden in voorjaar 2016

Ja

6.3.

Doorgaande fietsroutes

In 2015 is de fietsstraat Leidseweg grotendeels gerealiseerd. Afronding in 2016. De voorbereiding voor de fietsstraat Cremerstraat is in volle gang. Lastig is daarbij de samenloop met de spoorverdubbeling van ProRail en de vernieuwing van de warmteleidingen van Eneco. (inmiddels uitgesteld).

Ja

6.4.

Fiets parkeren

Ook in 2015 zijn weer veel fietsenrekken geplaatst in de woonwijken. Echter blijft er nog steeds een groot tekort aan fietsparkeerplaatsen, vooral in straten waar weinig ruimte is om extra fietsenrekken te plaatsen.

Ja

Gebieds- en buurtaanpakken

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning??

7.1

Buurtaanpak Halve Maan Noord

Mitros is druk bezig met het aanpakken van al zijn woningen in Halve Maan Noord. Door deze renovatie worden de problemen rond vocht, tocht en kou grotendeels weggenomen. We hebben voorbereidingen getroffen voor een verbetering van het aanzien van de winkelstrip op het Herderplein. Er ligt nog een opgave ten aanzien van het tegengaan van sluipverkeer door de buurt, en het tegengaan van te snel rijdende auto’s.
Verder hebben we onderzoek gedaan naar de gezondheidssituatie van de bewoners van Halve Maan Noord. Dit onderzoek laat zien dat hier extra aandacht aan besteed moet worden.

Ja

7.2

Buurtaanpak Lombok en ‘Verdomhoekje’

We hebben inzet gepleegd om een buurtaanpak Lombok van de grond te krijgen. Het is echter gebleken dat niet alle partijen het belang er van inzagen om alles wat gaande is in Lombok onder één paraplu te brengen. Daarom hebben we er voor gekozen om eerst (in 2016) te gaan werken aan een gezamenlijk gedragen streefbeeld voor de Kanaalstraat en de Damstraat en omgeving. Dat streefbeeld zal tevens richtinggevend moeten zijn voor verschillende concrete maatregelen in de openbare ruimte die binnen een paar jaar genomen zullen moeten worden (zoals plaatsing ondergrondse huisvuilcontainers, aanpak riolering en vervanging bomen).

We hebben een start gemaakt met een buurtaanpak voor het Verdomhoekje. Daarbij werken we samen met Me’kaar en Mitros. Daarnaast werken we aan een betere situatie op het Wolff en Dekenplein. Hier hebben we onder meer bemiddelingsgesprekken gevoerd met ondernemers en bewoners.

Nee, in Lombok is geen integrale buurtaanpak opgestart, wel hebben we voortgang geboekt op deelprojecten, zoals verkeersveiligheid en sociale veiligheid.

Ja