Vorderingen op openbare lichamen
Dit betreft met name de met de fiscus en het BTW-compensatiefonds te verrekenen BTW voor een bedrag van 49 miljoen euro en vorderingen op de Provincie Utrecht (18,6 miljoen euro). Bij de controle van de jaarrekening 2015 is vastgesteld dat een aantal vorderingen op openbare lichamen abusievelijk als 'overige debiteuren' zijn verantwoord. Daarom zijn ook de bedragen van de beginbalans voor beide posten aangepast. Het gaat hier om een bedrag van 12,8 miljoen euro. Dit betrof vorderingen op de provincie Utrecht (10,5 miljoen euro) en de BGHU (2,3 miljoen euro)

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Bij de controle van de jaarrekening 2015 is vastgesteld dat een aantal vorderingen op openbare lichamen abusievelijk als 'overige debiteuren' zijn verantwoord. Daarom zijn ook de bedragen van de beginbalans voor beide posten aangepast. Het gaat hier om een bedrag van 12,8 miljoen euro. Dit betrof vorderingen op de provincie Utrecht (10,5 miljoen euro) en de BGHU (2,3 miljoen euro).

Dit betreft het openstaande debiteurensaldo.

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2014

Boekwaarde
31-12-2015

Bijstandsdebiteuren

35.226

35.332

Voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren

-26.176

-26.242

Overige debiteuren

84.108

95.161

Voorziening dubieuze overige debiteuren

-11.848

-11.738

Totaal

81.310

92.513

Bedragen zijn in duizenden euro's.