In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten vanuit de realisatie 2015 gespecificeerd.

Uitgangspunten die bij het samenstellen van dit overzicht zijn gehanteerd zijn:

  • alleen posten van materiële betekenis zijn opgenomen (minimaal 0,5 miljoen euro);
  • posten als incidenteel worden aangemerkt indien sprake is van eenmalige baten en lasten;
  • de resultaten van de lang(er)durende programma's niet als incidenteel zijn aangemerkt, zoals het programma Bereikbaarheid en de grondexploitaties (waaronder Stationsgebied en Leidsche Rijn).

De incidentele baten en lasten zijn verantwoord en verder toegelicht op de programma's. Via de bestedings- en dekkingsvoorstellen worden (onder andere) de incidentele baten en lasten verwerkt bij resultaatbestemming.

Programma

Omschrijving

Lasten

Baten

Projectbudget Intensivering PDV (van 2015-2018 jaarlijks budget van 1 miljoen euro)

0,918

Uitbetaling op basis van liquidatieplan Bestuur Regio Utrecht

2,022

Het Utrechts Archief: Verrekening met het BTW-compensatiefonds over 2010 - 2014.

0,545

Conversies en bestemmingswijzigingen erfpachten

20,0

Uitgiftes gemeentelijke eigendommen

3,8

Stimuleringsfonds woningbouwproductie

0,5

Suppletiesubsidie voor Stichting Utrecht Natuurlijk

0,828

Wsw: Voor de transitie van UW is een transitiebudget van 3,35 miljoen euro beschikbaar gesteld, verdeeld over 2014 (1,1 miljoen euro) en 2015 (2,25 miljoen euro)

2,250

Utrechtse werktafel: Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2015 is voor zowel 2015 als 2016 500.000 euro bestemd voor het regionaal werkbedrijf oftewel de Utrechtse Werktafel. Voor het totale bedrag van 1 miljoen euro is een bestedingsplan opgesteld dat in 2015 en 2016 wordt uitgevoerd. In 2015 is 0,574 miljoen euro uitgegeven

0,574

Armoedebestrijding: Overheveling van het overschot op het programma van 2014, conform besluitvorming voorjaarsnota 2013.

1,575

Armoedebestrijding: Toevoegen aan de reserve van een deel van het overschot uit 2014, dit zal in 2016 tot en met 2018 worden onttrokken (0,331 miljoen euro per jaar) en worden toegevoegd aan de begroting Armoedebestrijding

0,993

Re-integratie: In 2015 hebben we voorschot ontvangen van de ESF actie J2. In 2014 hebben we deze ontvangst geraamd op 833 (aan de hand van het voorlopig rapport van bevindingen van het Agentschap SZW)

1,110

Re-integratie: Raming ESF ontvangst Actieve Inclusie.

0,665

Huisvestingsprogramma’s tot en met 2014

0,938

Afboeking grond project Gerrit Rietveld College. Het gebouw en grond zijn in erfpacht uitgegeven aan Mitros. Op basis van de regelgeving rondom erfpacht hebben wij de grond afgewaardeerd naar registerwaarde.

1,958

Erfpachtcanon voor het project Gerrit Rietveld. De bijdrage is bestemd voor de gerealiseerde nieuwbouw.

4,475

Extra incidentele subsidie verleend aan het UCK voor het oplossen van een financieel knelpunt ontstaan door de reorganisatie.

-0,590

Lagere lasten op subsidies door terugvorderingen op subsidies uit voorgaande jaren.

0,680

Bijdrage aan de tijdelijke huisvesting onderwijs voor vluchtelingen.

-0,500

Lagere lasten op Utrechtse Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie. Regeling kwam medio 2015 beschikbaar, waardoor het merendeel van de aanvragen betrekking had op 2016.

0,600

Regeling Zorgtoeslag 2015

0,818

Niet van toepassing

Werkzaamheden stabilisatie damwanden Nieuwe Gracht

1,578

Saneringskosten Vechtoevers

0,817

Circa 2.000 meer kwijtscheldingen op afvalstoffenheffing dan begroot

0,405

Meeropbrengsten rioolheffing

1,700

Minder baten ontwikkelen van een aantrekkelijke en groene leefomgeving

-1,015

Derving reclameopbrengsten openbare ruimte en groen

0,548

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Uitgaven Grand Départ Tour de France

0,975

Tijdelijke huisvesting Stadsschouwburg

0,625

Lagere lasten: onderbesteding onderhoud

-0,650

Dividenden concessieuitkering 2015 Vitens

1,25

Gemeentefondsbaten
(2,4 Bed, Bad, Brood + 0,7 herstructurering WSW bedrijven + 1,3 nagekomen over 2013 - 2014)

4,400

Onroerende-zaakbelasting
(verschil debiteurenstand als nadeel opgenomen in 2015)

1,171

Niet van toepassing

Totaal

14,388

41,575

Bedragen zijn in miljoenen euro's.