Resultaten wijkactieprogramma 2015 Leidsche Rijn

In 2015 is door de gemeente, partners, bewoners en ondernemers gewerkt aan diverse projecten in de Utrechtse wijken. In onderstaande tabel staat een selectie van alle projecten die in 2015 werden uitgevoerd in Leidsche Rijn. Het is een selectie op basis van de belangrijke thema’s in Leidsche Rijn. We geven een korte weergave van de resultaten per project. Meer informatie over de projecten vindt u in het wijkactieprogramma 2015.

Wijkambitie 1: Verbetering van voorzieningen en activiteiten in de wijk

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

3.1

Betere informatie over de culturele en sportactiviteiten in de wijk

Verenigingen en instellingen zorgen zelf voor hun informatie aan bewoners. Drie bewonersinitiatieven zorgen al enkele jaren voor informatie over het vrije tijdsaanbod in de wijk: papieren In&Uitladder en digitale RegioLR en LiefsLeidsche Rijn. De In&Uitladder is vijf keer uitgekomen, met gemiddeld 200 activiteiten per editie. De ladder wordt goed gelezen, gebruikt en gewaardeerd (sommige edities zijn huis aan huis bezorgd). Op bijeenkomsten voor nieuwe bewoners wordt informatie gegeven over culturele en sportaanbod.

ja

3.2

Tour de France

Vanaf 100 dagen voor de Tour zijn er diverse culturele, sportieve en kennis activiteiten geweest. In Leidsche Rijn onder andere scholenprogramma’s, Grote Leidsche Rijn Fietstocht, Leidsche Rijn Festival, Utrechts Tijdrit Kampioenschap, Para Cycling Weekend, Grand Depart jubileumlezing, de Fietsrepubliek (Tour & Architectuur) en natuurlijk de 2e Touretappe Utrecht – Neeltje Jans op 5 juli.

Ja

3.3

Aanpak wachtlijsten voor sport

De F-competitie voetbal op zondag is verder gegroeid. HC Rijnvliet is opgericht waardoor begin 2016 kinderen, die nu nog op de wachtlijst staan, kunnen hockeyen.

Ja

3.4

Intensiever gebruik sportpark Rijnvliet

De aanleg van hockeyvelden op sportpark Rijnvliet is gestart en bewoners uit de wijk hebben een nieuwe hockeyvereniging - HC Rijnvliet opgericht.

ja

3.5

Voorzieningen voor jeugd

Azotod en KLUB19 (samenwerkingsverband tussen Vrijstaat, Doenja, Cultuur19, Azotod) hebben extra jongerenactiviteiten georganiseerd. Azotod heeft minder feesten voor deze groep georganiseerd, minder jongeren betrokken bij de organisatie ervan en minder jongeren op de feesten gehad, dan gepland.

De activiteiten van Azotod niet helemaal, van KLUB19 wel.

3.6

Bioscoop

In september 2015 opende Cinemec haar bioscoop de Sterrenkijker in Leidsche Rijn Centrum.

Ja.

3.7

Markt Leidsche Rijn

Het onderzoek naar behoud van een markt in Leidsche Rijn is in 2014 afgerond en de markt is verplaatst van Terwijde naar winkelcentrum Parkwijk.

Ja.

Wijkambitie 2: Verbetering van de sociale samenhang en leefbaarheid

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

4.1

Bevordering gezonde leefstijl en preventie overgewicht bij kinderen

Het thema is in het professionals netwerk Gezonde Wijk Leidsche Rijn/Vleuten de Meern opgepakt, onder andere met aandacht voor een gezonde avondvierdaagse, verkenning met scholen, een watercampagne en de voorbereiding van een aanpak voor ketensamenwerking binnen het netwerk.

ja

4.2

Uitvoering wijkgroenplan en wijkwaterplan

Diverse projecten van het wijkgroenplan zijn klaar, zoals de vergroening van de Heinrich Berthestraat en beplanting langs de Musicalkade, de Vuurvlindersingel en de Van Eesterenstraat. Het proces van het Amaliapark en de Mea Vota tuin loopt nog. De resterende projecten starten in 2016, zie ook www.utrecht.nl/wijkgroenplannen. De bewonerswensen voor het wijkwaterplan Leidsche Rijn zijn opgehaald. Het Waterschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente hebben om diverse redenen het maken en uitvoering van het wijkwaterplan doorgeschoven naar 2016. Wel is gemeten de zwemwaterkwaliteit bij de Kersentuin, dit is één bewonerswens.

Wijkgroenplan wel.
Wijkwaterplan is uitgesteld naar 2016.

4.3

Jaarplan Vreedzame wijk Terwijde 2015

De vijftien convenant-partners realiseerden diverse projecten om Vreedzame wijk Terwijde een stap verder te krijgen. De basisscholen in deze buurt hebben de ambitie om het verkeersgedrag van de ouders rondom het halen en brengen van de leerlingen Vreedzamer te maken.

ja

4.4

Meer ontmoetingsplekken voor jongeren

Op basis van het besluit voor een compacter centrum (Jumbo Foodmarkt) wordt op een zestal thema’s verder gesproken met bewoners onder andere over het gebruik van de pleinen in Leidsche Rijn Centrum en de tijdelijke invulling van lege plekken. Een hoofdthema hierbinnen is ontmoeten. In 2016 wordt hier een vervolg aangegeven.

Ja

4.5

Aanpak jongerenoverlast

De overlast concentreerde zich vooral in Terwijde en in Parkwijk. Met diverse maatregelen – vaak in combinatie - is hiertegen opgetreden: zoals extra verlichting, handhaving en het inzetten van ambulant jongerenwerk.

ja

4.6

Vervolg van wijkbijeenkomst van Programma Utrechtse Energie

Met het project zonnig 030 promootte Energie_U (Utrechtse vrijwilligers) flink zonnepanelen in de wijk. En Samen Solar Leidsche Rijn, project van twee wijkbewoners, startte een collectief inkoop van zonnepanelen voor diverse huishoudens inclusief gratis zonnepanelen voor twee basisscholen.

Ja

4.7

Platform Ecotransferium bedrijventerrein De Wetering

Veel aandacht voor stimuleren van fietsgebruik en vier geslaagde mobiliteitsmeetings om alle bedrijven op de Wetering kennis te laten maken met verschillende mobiliteitsinitiatieven op de Wetering.
www.ecotransferium.nl

ja

4.8

Initiatieven voor Stadslandbouw

Enkele initiatieven voor stadslandbouw zijn weer een jaar voortgezet. Initiatief 'De Halte' in Terwijde gaat verhuizen naar een nieuwe tijdelijke locatie in 2016. Verder is een samenwerking gestart met de kinderen van basisschool De Oase voor schooltuintjes naast de atelierwoningen.

Ja

4.9

Winkelaanbod afgestemd op de behoefte

Op basis van het besluit voor een compacter centrum (Jumbo Foodmarkt) wordt op een zestal thema’s overleggroepen met wijkbewoners gestart en één daarvan is lokaal ondernemerschap. In 2016 wordt dit vervolgd.

Ja

4.10

Nieuwe woningen meer afgestemd op behoefte

In de tenders voor de woningbouw heeft de keuzevrijheid van toekomstige bewoners voor de indeling en uitstraling een belangrijke plek gekregen in de selectiecriteria. Hierdoor worden de woningen beter op de wensen van de bewoners afgestemd.

Ja

Wijkambitie 3: Verbetering van bereikbaarheid, verkeer en parkeren

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

5.1

Fietsbrug Oog in Al

De bouw van de fiets- en wandelbrug is gestart in 2015. De brug gaat de Dafne Schippersbrug heten.

ja

5.2

Inrichting Rijnkennemerlaan

Ter hoogte van Het Zand, de Veiling en basisschool De Oase, is de Rijnkennemerlaan definitief ingericht.

Ja

5.3

Stadsbaantunnel

Op 1 december 2015 is de Stadsbaantunnel geopend. De tunnel van 490 meter ligt onder Leidsche Rijn Centrum naast de A2 tunnel. De tunnel biedt de wijk een snelle verbinding met de A2 en maakt het centrumgebied verkeersluw. Het parkeren en ook de bevoorrading van de winkels en voorzieningen in het centrum gaan via deze tunnel ondergronds.

Ja

5.4

langzaamverkeersroute

Nieuwe routes door Leidsche Rijn Centrum (over het opgeleverde Berlijnplein) en door park Leeuwesteyn. Beiden worden intensief benut. In 2016 wordt het netwerk in Leidsche Rijn Centrum verder uitgebreid.

Ja

Complexe projecten en trajecten

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

6.1

Ontwikkeling Muziekplein Terwijde

Gedurende 2015 onderzochten de gemeente en potentiële initiatiefnemers in een coproductie de mogelijkheden voor het gebruik van het tijdelijke AH gebouw en de openbare ruimte op het Muziekplein. Dit proces startte met een brede uitvraag. Inmiddels is duidelijk dat gebruik van het tijdelijke gebouw niet haalbaar is. Het gebouw wordt verwijderd. Het proces voor de inrichting van de openbare ruimte loopt wel door met als doel een inrichtingsplan te maken. Ook met de potentiële gebruikers van het gebouw blijven we in gesprek en zoeken we een belegger die een gebouw wil exploiteren.

ja

6.2

Bouwlocatie bij Tijgerpagelaan Parkwijk

Er is een ontwerp voor een appartementengebouw voor senioren met daarnaast een religieuze voorziening.

Nee het project loopt enige vertraging op, omdat de verkoop van de ‘oude” kerk in binnenstad vertraging oploopt.