Resultaten wijkactieprogramma 2015 Binnenstad

In 2015 is door de gemeente, partners, bewoners en ondernemers gewerkt aan diverse projecten in de Utrechtse wijken. In onderstaande tabel staat een selectie van alle projecten die in 2015 werden uitgevoerd in de wijk Binnenstad. Het is een selectie op basis van de belangrijke thema’s in de binnenstad. We geven een korte weergave van de resultaten per project. Meer informatie over de projecten vindt u in het wijkactieprogramma 2015.situaties

Wijkambitie 1:
Investeer in een kwalitatief hoogwaardige, gastvrije openbare ruimte van de binnenstad

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

3.1

Herinrichting Mariaplaats

De herinrichting is in 2015 uitgevoerd en afgerond. Een groot deel van de werkzaamheden is voor de grand départ afgerond, en na de zomer is het overige deel uitgevoerd. Op 11 oktober 2015 heeft wethouder van Hooijdonk de heringerichte Mariaplaats ‘geopend’. In 2016 wordt het openbare toilet nog verplaatst naar een locatie bij het Moreelsepark.

Ja.

3.2

Herinrichting St. Jacobsstraat

Het straatwerk is afgerond in juni 2015, het groenwerk in november 2015. Daarmee is de herinrichting van de St. Jacobsstraat afgerond, met uitzondering van het deel rondom de traverse van de Bijenkorf. Dat deel kan pas worden uitgevoerd wanneer de traverse door Bijenkorf is verwijderd.

Ja.

3.3

Herinrichting Twijnstraat/Nicolaasstraat

Het Integraal Program van Eisen en het Functioneel Ontwerp zijn vastgesteld, het ontwerp is afgerond, de aannemer is geselecteerd, de ondergrondse voorbereiding (onderzoeken, kabels en leidingen verlegd) is afgerond.

Ja; oorspronkelijke planning was: start uitvoering 2e helft 2015. In okt/november is de ondergrondse voorbereiding afgerond, eind januari 2016 starten de werkzaamheden voor de herinrichting zelf.

3.4

Herinrichting Lange Nieuwstraat

Op verzoek van de samenwerkende partijen in de Lange Nieuwstraat (het Catharijneconvent, het Universiteitsmuseum, het Bewonersoverleg Nieuwstraat, de Ondernemersvereniging Nieuwstraat, de Salvatorparochie, CASCO, FOTODOK en BAK) heeft het college van B en W besloten hierbij aan te sluiten. Samen met de musea is gewerkt aan het ontwerpen van de herinrichting van de Lange Nieuwstraat.

Ja.

3.5

Visie Wester- en Oosterkade

Startdocument voor aanpak herinrichting Ooster-/Westerkade is vastgesteld. Eerste contacten met partijen in het gebied zijn gelegd; Begin 2016 volgt bijeenkomst om hele buurt te betrekken.

Ja.

3.6

Herinrichting Oudkerkhof

In aanloop naar de Tour de France zijn in overleg met de ondernemers overtollige objecten op het Oudkerkhof aangewezen en verwijderd. Het college van b en W heeft besloten om de startnotitie verder uit te werken door een functioneel ontwerp te maken, in samenwerking met de ondernemers.

Ja.

3.7

Verbetering noordzijde Domplein

Ontwerp voor de herinrichting is uitgevoerd aan de noordzijde. Over herinrichting noordwestzijde wordt overleg gevoerd met de ondernemers.

Ja.

3.8

Uitvoering wijkgroenplan en wijkwaterplan

 1. Bomen Speeltuin de Kleine Dom - In verband met beperkingen door speeltoestellen én plannen om een kinderdagverblijf met buitenruimte in de speeltuin te situeren is het nog onzeker of dit deelproject kan worden gerealiseerd. Om de vertraging te compenseren is er in 2015 een moestuinproject voor de kinderen geweest.
 2. Wolvenstraat - Plantenbak gerenoveerd en met bewoners beplant. Zelfbeheerproject geworden
 3. Vrouwe Justitiaplein, extra plantvakken gecreëerd bij Rechthuys
 4. Beplanting Karmelietenhof – het project is gedeeltelijk uitgevoerd: verbeteren beplanting in borders, plaatsen speelelementen, verticuteren gazon.
 5. Vergroenen pastoor van Nuenenstraat – dit deelproject is vervallen omdat er vanuit de wijkopzichter al een ander initiatief gaande was.
 6. Vervangen bloembakken Willemstraat – in overleg met de aanvrager is gekozen voor het coaten van de bestaande bakken. In het voorjaar van 2016 zal de nieuwe beplanting worden aangebracht
 7. Herinrichting buurttuin wijk C – In 2015 is het ontwerp gemaakt en er is een saneringsplan opgesteld. Realisatie volgt in 2016
 8. Abraham Dolehof - Plantvak opgeknapt en extra plantwerkzaamheden in binnenterrein
 9. Eligenhof - Aanwezige plantvakken opknappen
 10. Eligenhof/Vrouwjuttenhof - Bamboe splitsen/verplanten
 11. vervangen plantenbakken Reguliersteeg – met de bewoners is een plan gemaakt voor het vervangen van de bakken door kleine boompjes. Er wordt gewerkt aan de realisatie van dit plan, uitvoering in 2016.
 12. Boom in Domstraat - is gecombineerd met project herinrichting Domstraat
 13. Talud Wittevrouwenkade - Talud opgeknapt door heesters te rooien en kruidachtigen in te zaaien. Geslaagde bollenplantactie met bewoners is geweest in najaar.
 14. Lucasbolwerk - Aanplant van twee extra linden en aanplant bloembollen
 15. Eligenhof herinrichten - In 2015 is het ontwerp gemaakt en er is een saneringsplan opgesteld. Realisatie volgt in 2016

16 en 17. Geurende struiken en notenbomen: Aanplant in de Binnenstad
waar mogelijk
18. Wijkwaterplan: Vergroening stadsbuitengracht: Visie en ontwerp
gereed, vergunningaanvraag loopt, realisatie vanaf 2e kwartaal 2016.

1. nee.

2. ja.

3. ja.
4. Ja.

5. Niet van toepassing – project is vervallen

6. ja.

7. ja.

8. ja, met uitzondering van watervoorziening.
9. vooralsnog niet; overleg loopt.
10. ja.
11. ja.

12. ja.
13. ja.

14. ja.
15. ja.

16/17. ja, maar met beperkingen.
18. ja.

3.9

Nieuwe functie Tivoli-complex (Oudegracht 245)

Ter voorbereiding op de tender heeft het college van B en W het startdocument vastgesteld voor het opstellen van een bestemmingsplan voor voormalig Tivoli.

Ja.

3.10

Herontwikkeling oude postkantoor Neude

ASR werkt aan de voorbereidingen voor het aanvragen van de omgevingsvergunning en onderbouwing voor wijziging bestemmingsplan. Er is medewerking verleend aan een tijdelijk gebruik voor tentoonstellingen.

Ja.

3.11

Vernieuwing en nieuwbouw pand Bijenkorf

Is in uitvoering.

Is vertraagd.

3.12

Herontwikkeling Woudagebouw (Lange Nieuwstraat 89)

Omgevingsvergunning voor transformatie van het Woudagebouw naar woningen is ingediend. Er zijn verschillende inloopavonden geweest voor de buurt. Naar aanleiding van de reacties zijn de plannen aangepast.

Ja, aanvraag is ingediend.

3.13

Binnenstad Schoon en heel

De kwaliteit van schoon in de Binnenstad is op hetzelfde niveau als vorig jaar. Het succes van het werken in ploegendiensten is hiermee gecontinueerd.

Ja.

3.14

Zakken van de straat: andere vormen van vuil inzamelen

In Wijk C en Hooch Boulandt zijn ondergrondse inzamelpunten aangelegd. De inzameling op die manier is eind 2015 gestart. De uitwerking van het onderzoek naar alternatieven voor zakken in de andere buurten van de Binnenstad wordt in 2016 afgerond. Daarbij wordt ook onderzocht of inzameling per boot via de Oudegracht een mogelijkheid is.

Deels, invoering in Hooch Boulandt en Wijk C volgens planning; het onderzoek in de andere buurten duurt langer; wordt in 2016 afgerond.

3.15

Restauratie wal- en kluismuren

Het herstellen van de walmuren van de Oudegracht Tolsteegzijde (tussen lange Smeestraat en Bijlhouwerstraat) is volop in uitvoering. Deels zijn rakdelen in 2015 gereed gekomen en deels nog in uitvoering. In de rakken die gereed zijn, zijn de aanwezige rioolhuisaansluitingen van kelders vernieuwd en zijn de werven aansluitend geheel herstraat.
Rak 3 tussen Viestraat en Zakkendragersteeg is eveneens in uitvoering. Afspraak met ondernemers is dat de uitvoering van dit deel zich beperkt tussen 1 november 2015 en 1 april 2016.
Aan de Nieuwegracht zijn in november de werkzaamheden weer opgestart. Dit heeft als reden dat in de zomermaanden de watergang niet afgesloten mag worden. Vanwege de beperkte doorvaartbreedte is het afsluiten van de watergang noodzakelijk. Dit herstel van de walmuren vindt plaats tussen de ABC straat en de Agnietenstraat.
Bij alle rakdelen die in uitvoering zijn en komen worden bewoners en ondernemers uitgebreid geïnformeerd.
Voor actuele informatie: kijk op: www.utrecht.nl/werven

De werkzaamheden aan de Oudegracht-Tolsteegzijde en de Nieuwegracht lopen conform planning. Rak 3 van de Oudegracht-Weerdzijde heeft vertraging opgelopen door onverwachte uitvoeringsproblemen. Tevens blijken de werkzaamheden in rak 3 forse problemen te geven in de gewenste doorvaart onder de Viebrug. Door de hoeveelheid materieel dat voor een veilige uitvoering noodzakelijk is, is doorvaart onder de Viebrug zeer beperkt. Ook dit komt de voortgang niet ten goede.

3.16

Herinrichting Zadelstraat

In overleg met de ondernemersvereniging en het buurtcomité zijn in aanloop naar de Tour de France al obstakels uit de straat opgeruimd. Functioneel programma van Eisen voor herinrichting is opgesteld.

Ja.

3.17

Toiletvoorziening Lepelenburg

Bij de Voorjaarsnota komt een aanvraag voor budget voor uitvoering toiletten in parkenten behoeve van besluit college van B en W.

Ja.

3.18

Nieuwe invulling Staffhorstpand (Vredenburg 40)

Pand wordt tijdelijk verhuurd.

Niet van toepassing

3.19

Tussenevaluatie van het Ontwikkelingskader Horeca

In november is een Stadgesprek horeca geweest.

Ja.

3.20

Vredenburgknoop

Bruggen zijn gebouwd en constructief opgeleverd.

Werkzaamheden zijn volgens planning verlopen. Laatste werkzaamheden vinden plaats in januari/februari 2016 (inrichting zuidelijke brug).

3.21

Renovatie Hoog Catharijne inclusief Entreegebouw en Catharijneknoop

Werkzaamheden zijn in uitvoering. Garage heeft diepste punt bereikt en gestart is met bouw Catharijneknoop.

Verloopt volgens planning.

3.22

Catharijnesingel noord plus Paardenveld

Singel is gerealiseerd inclusief herinrichting Paardenveld.

Is volgens planning verlopen. Oplevering singel 18/12/2015. Deel voor TivoliVredenburg wordt mei/juni 2016 opgeleverd (ook volgens planning).

3.23

Stationsplein Oost (noordelijk deel) plus onderliggende fietsenstalling

Werkzaamheden zijn in uitvoering. Lichte vertraging met deel HOV-baan maar dit heeft geen effect op de totaalplanning.

Verloopt volgens planning.

3.24

HOV nieuwe Stationsstraat

Zie bij 3.23

Verloopt volgens planning.

3.25

OV-terminal

Werkzaamheden zijn in uitvoering en groot deel van de hal is zomer 2015 opengesteld.

Verloopt volgens planning.

3.26

Rabo-brug (inmiddels: Moreelsebrug)

Brugliggers worden gebouwd in werkplaats en eind van het jaar zijn de eerste delen op het werk aangevoerd en geplaatst.

Verloopt volgens planning.

3.27

Herinrichting Croeselaan

Tijdelijke aanpassingen zijn volgens planning uitgevoerd. Herinrichting staat gepland voor 2018.

Tijdelijke aanpassingen zijn volgens planning uitgevoerd. Herinrichting staat gepland voor 2018.

3.28

Jaarbeursplein inclusief parkeergarage en Jaarbeurspleingebouw

Bouwterrein is bijna geheel functievrij gemaakt.

Verloopt volgens planning.

3.29

HOV-viaduct Westplein en Van Sijpesteijnkade

Viaduct is in december in gebruik genomen.

Is volgens planning verlopen. Viaduct is op 13/12/2015 in gebruik genomen.

3.30

Bioscoop Jaarbeursterrein

Bouwterrein is bijna geheel functievrij gemaakt.

Verloopt volgens planning.

Wijkambitie 2:
Zet de veiligheidsaanpak voort in de Binnenstad

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

4.1

Aanpak overlast Breedstraatbuurt

Uit een 3-meting in 2014 bleek al dat overlast ten opzichet van eerdere metingen aanzienlijk was gedaald. Politie, VTH en Victas melden dat dit beeld in 2015 is geconsolideerd.
Het aanwijzingsbesluit voor het toepassen van verblijfsontzeggingen (VBO) is met drie jaar verlengd.

Ja.

4.2

Terugdringen overlast drugsverslaafden

De drugsoverlast is twen opzichte van eerdere jaren aanzienlijk afgenomen.

Ja.

4.3

Aanpak autokraak parkeergarages

Het aantal autokraken is in 2015 ten opzichte van 2014 licht gedaald. Tussen politie en parkeergaragebeheerders is een samenwerkingsovereenkomst gesloten over het delen van foto’s van personen die een ontzegging hebben gekregen.

Ja.

4.4

Uitvoering Toezichtarrangement Stationsgebied

De samenwerking tussen de partners verloopt uitstekend. Er zijn geen knelpunten op het gebied van Veiligheid.
Door alle partijen is er een onderzoeksopdracht geformuleerd over de evaluatie en mogelijke verlenging van het Toezichtarrangement Stationsgebied. Verwachting is dat er in het voorjaar van 2016 een nieuw Toezichtarrangement wordt ondertekend.

Ja.

4.5

Veilig Uitgaan

Er is een veiligheidsbelevingsonderzoek uitgevoerd. Zowel binnen horecagelegenheden als buiten op straat voelden de meesten zich nooit onveilig. Het convenant wordt begin 2016 verlengd.

Ja.

4.6

Terugdringen overlast rond zorgvoorzieningen zuidelijke Binnenstad

Het aantal overlastmeldingen neemt af. Verder weten de vier maatschappelijke organisaties in het gebied elkaar beter te vinden.

Ja.

4.7

Versterken Veilig Ondernemen

Er zijn een zevental trainingen aan het MKB uit de binnenstad gegeven. De preventietrainingen bestonden uit hoe te handelen bij een overval of winkeldiefstal met vormen van agressie en hinderlijk gedrag. Ondernemers zijn enthousiast over deze trainingen.

Ja.

4.8

Zoekopdracht mogelijke andere locatie voor Catharijnehuis

Begin 2016 moet er een collegevoorstel liggen voor de verplaatsing van het Catharijnehuis.

Ja.

4.9

Intensiveren aanpak woninginbraak met Waaks

Het aantal woninginbraken in de binnenstad is verminderd. In 2015 waren er 62 woninginbraken. In 2014 waren dat er nog 106.
De Waaks-nieuwsbrief is regelmatig samengesteld en verspreid onder de deelnemers. In januari 2016 zijn de uitkomsten van de evaluatie van het project bekend.

Ja.

Wijkambitie 3:
Reguleer het verkeer en handhaaf op overlast in de openbare ruimte

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

5.1

Alternatieve fietsroutes door de Binnenstad

Op de Herenroute zijn markeringen aangebracht en ergernissen zoals diep liggende putten verholpen. De fietsroute is ingepast in het ontwerp van de Mariaplaats. In 2016 vindt een evaluatie plaats van de Herenroute.

Ja.

5.2

Winkelwandelgebied: afsluiting en bevoorrading

Vertraging opgereden vanwege juridische implicaties(of complicaties); uitvoering doorgeschoven naar 2016.

Nee, vanwege juridische implicaties.

5.3

Uitvoeren van het uitwerkingsplan Vindbaarheid

Uitwerkingsplan Vindbaarheid (met onder andere introductie kwartieren, stadsplattegrond, bewegwijzering en digitale informatievoorziening) is uitgevoerd. Laatste delen worden in eerste kwartaal 2016 afgerond.

Ja.

5.4

Bevoorrading binnenstad: meer gebundeld en met schonere voertuigen

Eerste laad- en losplek gerealiseerd (op de Neude) met gebundelde bevoorrading: vanuit één plek worden meerdere winkels en horeca in een groter gebied bevoorraad. Dubbelgebruik voor fietsparkeren buiten laad- en lostijden. Vanwege bezwaren is de inwerkingtreding opgeschort. Twee andere plekken zijn in voorbereiding: in de Twijnstraat en op het Vredenburg; beide in samenhang met de herinrichtingen daar.

Ja, met uitzondering van de bezwaren.

5.5

Extra stalling fietsen op Smakkelaarsveld

Extra stalling is niet gerealiseerd op Smakkelaarsveld; wel extra capaciteit gemaakt op maaiveld.

Nee, de extra stalling is vervallen op deze locatie en vervangen door extra capaciteit op Catharijnesingel Zuid bij Moreelsepark.

5.6

Handhavingsprogramma 2015

Naast reguliere inzet van Handhaving is er extra aandacht in de Binnenstad voor:

 • Aslast: controles vinden maandelijks meerdere malen plaats op verschillende tijdstippen.
 • Fietsen in voetgangersgebied: boa’s zorgden voor handhaving tijdens de normale surveillance en incidenteel werd er een actie gehouden op overlastplekken. Dat zijn nog vooral: Steenweg, Vredenburg en de Oudegracht.
 • Fietsparkeeroverlast: Op gevaarlijk gestalde fietsen is er iedere dinsdag tot en met zaterdag gehandhaafd. Op diverse plekken staan fietsen hinderlijk gestald en ontstaat er een wildgroei, hier wordt door THOR niet op gehandhaafd.
 • Uitstallingen: Hierover is veel overleg geweest in 2014. Sindsdien wordt er tot op heden niet op gehandhaafd, totdat duidelijk is welke aanpak er gewenst is. Bij excessen zijn de winkeliers aangesproken en hebben zij hun uitstalling aangepast.
 • Nachtdienst: Iedere donderdag- en vrijdagnacht heeft THOR met vier personen nachtdienst gedraaid in het VBO-gebied (Verblijfsontzeggingsgebied Breedstraatbuurt) en park Lepelenburg (en overigens ook in de kop van Lombok).
 • Stationsgebied: Iedere werkdag vanaf zeven uur handhaving op gevaarlijk gestalde fietsen. In het Station zelf extra aandacht voor zakkenrollerij.
 • Dagelijkse parkeerhandhaving in zowel de Binnenstad als in het Stationsgebied.
 • Horecahandhaving inclusief terrassen: toezicht en handhaving bij (geprioriteerde) horecabedrijven op drank- en horeca- en exploitatievergunningen. Handhaving terrassen alleen bij excessen en niet vergunde situaties. Controles van leeftijdsgrenzen bij het verstrekken van alcohol bij horeca en de supermarkten. Handhaving op horecaklachten, met name geluidsoverlast.

Ja, gaat om permanente inzet.

Complexe projecten en trajecten

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

6.1

Pilot Openbare Ruimte Centrum

Mariaplaats, Schoutenstraat, Neude zuidzijde zijn opgeleverd; Twijnstraat, Zadelstraat, Lange Nieuwstraat, Oudkerkhof plus diverse ander zaken in voorbereiding

Ja.

6.2

Tour de France 2015

Zaterdag 4 juli 2015: 198 renners staan te popelen om de 102e editie van de Tour de France te starten met hun individuele tijdrit over het 13,8 kilometer klaarstaand parcours. Het parcours van de tijdrit raakt met de singels de Utrechtse binnenstad.
Ruim 400.000 mensen zien de koers op een plekje langs het parcours of op een van de schitterende hospitality-locaties. Uiteindelijk mag Australiër Rohan Dennis het geel
aantrekken en gaat het feest door in de stad. Of het nu bij een optreden van Kraftwerk in TivoliVredenburg is of op een van de Tourpleinen met Tournée de la Musique (opnieuw 100.000 bezoekers).
Dat zorgt er ook voor dat bezoekers de stad geleidelijk weer verlaten.
Zondag 5 juli: Start tweede etappe. De renners nemen op zondag 5 juli uitgebreid afscheid van de stad. Na wederom een start bij de Jaarbeurs koersen zij geneutraliseerd negen kilometer door de stad, waarvan een groot deel door de binnenstad, waarbij zij worden toegejuicht door 325.000 bezoekers. Een 1.000-koppig koor zingt het speciaal gecomponeerde Chanson Départ vanaf pontons in de Singel terwijl de renners voorbij gaan, kleurrijke vlaggen wapperen op het Domplein als het peloton onder de Dom door gaat. Het officiële fotomoment vindt plaats op de Stadhuisbrug met het uitzicht op de Dom, de Grand Vélo en de unieke Utrechtse grachten.

Activatieprogramma vanuit Le Tour Utrecht:
De Utrechtse Tourstart werd aangegrepen voor een 100 dagen Tourfeest in de stad. Met als doel het beste uit de stad te laten zien is met zoveel mogelijke Utrechtse partijen een programma op gebied van cultuur, sport, educatie en economie gerealiseerd. Zeker in de binnenstad zijn veel onderdelen in het programma ontwikkeld in samenwerking met de vele culturele instellingen en festivals in de stad. Het programma kreeg van bezoekers een 8,2 als gemiddeld rapportcijfer. Veel events vonden daarbij plaats in de Utrechtse binnenstad waaronder de acht prominente Utrechtse musea. Maar ook de Domkerk wist zich met een spinningevent in de kijker te fietsen. Ten tijde van het Grand Départ van 1 tot en met 5 juli waren de 25 public venues (tienduizenden bezoekers), La Caravane d’Utrecht (40.000 bezoekers) en Tournee de la Musique (30.000 bezoekers) de grootste publiekstrekkers.

Ja.

6.3

Decentralisatie in het zorgdomein: buurtteams

Sinds 1 januari 2015 is de zorg in Nederland anders geregeld. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg en voor een groot deel van de zorg en ondersteuning aan volwassenen. In de stad Utrecht brengen we met de buurtteams de basiszorg dichter bij huis. Buurtteam Binnenstad is gevestigd aan de Nobelstraat 2a, en is open op werkdagen onder kantoortijden.
Informatie over de decentralisatie van de zorg is te vinden op: www.utrecht.nl/sociale-stad-in-ontwikkeling en informatie over de buurtteams op: www.buurtteamsutrecht.nl.
De overgang van de zorg naar gemeentes en naar buurtteams en de opbrengst van de buurtteams is nog niet geëvalueerd.
Afgelopen jaar heeft het buurtteam hard gewerkt om zich te positioneren en te profileren, De basis staat en dat was voor 2015 dan ook het voornaamste project voor het buurtteam. Enkele resultaten op een rij:

 • Het buurtteam is dagelijks geopend van 9-17 en telefonisch bereikbaar. 24 uur per dag bereikbaar via mail.
 • Er zijn 200 individuele klantsystemen vastgelegd in ons registratie.
 • Klanten krijgen binnen twee werkdagen na aanmelding een afspraak met een vaste medewerker. Er is geen wachtlijst (geweest)
 • Er is een speciale folder van buurtteam Binnenstad en op de website www.buurtteamsutrecht.nl hebben we een eigen pagina. Ook actief via facebook en twitter,
 • Waardering van klanten komt uit op een 8,5 (op schaal 1 tot 10). Via de wijkraad zijn we in contact gekomen met actieve burgers. Via deze personen kunnen we geintroduceerd worden bij burgers die professionele hulp nodig hebben. Anderzijds kunnen we de actieve burgers ondersteunen bij het bespreekbaar maken van de zorg en hoe deze mensen te ondersteunen.
 • DOENJA dienstverlening sluit een keer per maand aan bij ons overleg voor afstemming en samenwerking
 • Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met Mitros en SSH, woningbouw kan ons introduceren wanneer er zorgen zijn gemeld over bewoners.
 • Maandagochtend is er inloopspreekuur bij het gezondheidscentrum binnenstad en is er wekelijks overleg mogelijk. Met huisartsenpraktijk Mariahoek overleggen we maandelijks. Samen met wijkbureau Binnenstad hebben we initiatief genomen voor 'broodje binnenstad'. Netwerkpartners uit de hulp en dienstverlening in de binnenstad worden uitgenodigd voor de lunch, voor kennismaking en samenwerking. Gastheerschap rouleert onder de netwerkpartners.
 • Met lokale ondernemers is gewerkt aan een buurtbon, burgers met een minimaal inkomen kunnen met deze bon een steuntje in de rug krijgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een lunch, een servicebeurt voor de fiets of een verwenarrangement bij Bartholomeus Gasthuis.

Ja.