Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil

Stimuleren bedrijven (BSBB)

Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing

125

0

125

Ondernemersfonds Utrecht

Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad

5.800

6.367

-567

Lokaal Economisch Fonds

Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken

1.900

1.757

143

Kenniseconomie

Subsidie Kenniseconomie Centre Food and Health (Science Park Utrecht)

0

1.650

-1650

Werkgelegenheidsoffensief

Stimuleren van bedrijvigheid in Utrecht, het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

180

115

65

Actieplan jeugdwerkeloosheid 2015-2016

Subsidies voor regionale projecten die aansluiten bij het actieplan jeudgwerkeloosheid

250

365

-115

Werkgeversinstrumenten 2015

360

368

-8

Stimuleren maatschappelijke participatie en re-integratie

Sociale prestatie

600

0

600

Stimuleren maatschappelijke participatie en re-integratie ex-gedetineerden

Dienstverlening voor ex-gedetineerden

70

70

0

Sociaal ondernemerschap

Bijdrage aan sociaal ondernemerschap

0

90

-90

Jeugdwerkeloosheid

Bestrijding van Jeugdwerkeloosheid

327

0

327

Loonkostensubsidie

Verstrekte loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen

1.140

1.228

-88

Activering jongeren

Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren

87

88

-1

Wet Sociale werkvoorziening

Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken

19.906

19.312

594

Wet Sociale werkvoorziening activiteiten

Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning

30

30

0

Armoedebestrijding

Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning

221

238

-17

Totaal Prestatiedoelstelling 3.2.1 Armoedebestrijding

221

238

-17

Totaal programma Werk en Inkomen

30.996

31.678

-682

Bedragen zijn in duizenden euro’s.