Per einde kalenderjaar

2013

2014

2015

Aantal inwoners

328.276

334.295

338.986

waarvan percentage 0-29 jaar

45

45

45

waarvan percentage 30-64 jaar

45

45

45

waarvan percentage 65+ jaar

10

10

10

Werkzame personen SBI 2008[1]

229.777

230.069

238.900

Oppervlakte land in hectare

9.405

9.406

9.406

Bevolking per vierkante kilometer land

3.490

3.554

3.604

Woningen per vierkante kilometer land

1.556

1.568

1.588

Aantal woningen[2]

146.329

147.511

149.322

waarvan % koopwoningen[3]

46

46

Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen/ woningen)

2,24

2,27

2,24

Totaal lasten

1.288

1.295

1.417

Algemene Uitkering Gemeentefonds

439

451

631

Totaal reserves

556

583

588

Totaal voorzieningen[4]

95

92

55

Resultaat 2015

Bewoners en Bestuur

3.148

Stedelijke Ontwikkeling

38.779

Duurzaamheid

-2.059

Bereikbaarheid

2.261

Openbare Ruimte en Groen

-3.355

Werk en Inkomen

-11.678

Onderwijs

1.453

Maatschappelijke Ondersteuning

3.844

Jeugd

1.569

Volksgezondheid

622

Veiligheid

1.267

Cultuur

-206

Sport

-414

Vastgoed

-6.275

Algemene Middelen

15.413

Algemene Ondersteuning

-6.885

Totaal resultaat

37.485

[1] Voor werkzame personen zijn de definities van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 (inclusief vrije beroepen) van toepassing. Bron is het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Cijfers van voorgaande jaren worden telkens bijgesteld; het meest recente cijfer over 2014 is 234.645 werkzame personen.
[2] De overgang naar de BAG-registratie (vanaf 2014) is van invloed op de omvang van de woningvoorraad en daarmee ook de gemiddelde woningbezetting. In de nieuw gehanteerde woningdefinitie worden ook wooneenheden meegenomen.
[3] Cijfers einde kalenderjaar 2015 bekend in april

[4] Betreft voorzieningen zoals verantwoord aan de passivazijde van de balans.