Resultaten wijkactieprogramma Zuid 2015

In 2015 is door de gemeente, partners, bewoners en ondernemers gewerkt aan diverse projecten in de Utrechtse wijken. In onderstaande tabel staat een selectie van alle projecten die in 2015 werden uitgevoerd in Zuid. Het is een selectie op basis van de belangrijke thema’s in Zuid. We geven een korte weergave van de resultaten per project. Meer informatie over de projecten vindt u in het wijkactieprogramma 2015.

Wijkambitie 1: Hoograven in de lift

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

3.1

Buurtaanpak Rietveldbuurt

De renovatie van dit complex met 388 woningen is in uitvoering. Op sociaal terrein is de aanpak ‘Klimmen op Eigen Kracht’ in 2015 deels gefinancierd uit Krachtwijkenbudget, deels als activiteit van Stichting Vooruit, doorgezet. Betrokken partijen informeren elkaar over hun activiteiten in de buurt.

ja

3.2

Buurtaanpak Oudegeinlaan

Het draagvlak voor sloop van het gehele complex is vastgesteld. Een groot deel van de huurders van woningen die op korte termijn gesloopt worden is intussen verhuisd.
Bewoners van bouwfase 2 kunnen blijven wonen tot de oplevering van de nieuwbouw fase 1. Het bouwplan is in ontwikkeling.
Stichting Vooruit en JOU houden contact met jongeren en kinderen. Aanvullend is Academie van de Stad ingehuurd om bij te dragen aan een sociaal zo prettig mogelijk klimaat in de buurt. Dit is een samenwerkingsproject tussen Portaal en de gemeente.

ja

3.3.

Buurtaanpak Huize de Geerlaan

Onder de begeleiding van Jantje Beton hebben de sessies met veel kinderen uit de buurt een plan voor herinrichting van de buitenruimte opgeleverd. Aan de financiering en planvorming is bijgedragen door Jantje Beton, Portaal en gemeente. Dat plan is eind 2015 uitgevoerd.
De studenten van Academie van de Stad hebben hun activiteiten in deze buurt feestelijk afgerond vóór de zomervakantie. Stichting Vooruit en JOU ondersteunden bewoners bij activiteiten als het runnen van de ‘speelgarage’ , met elkaar koken en eten enzovoorts,

ja

3.4

Gezondheidscentrum Hoograven

De initiatiefnemers hebben een avond met omwonenden en belanghebbenden georganiseerd. Stichting Gezondheidscentrum Utrecht is uit dit project gestapt. Deze ontwikkeling heeft tot vertraging geleid. De overgebleven partijen zetten de planontwikkeling nu voortvarend voort. Zij verwachten begin 2017 te kunnen starten met de bouw.

nee

3.5

Ontwikkelingen en initiatieven in Rotsoord

De bouw van 260 woningen ‘de Trip’ is in uitvoering. Voor twee locaties met respectievelijk circa 200 starters woningen (‘Vicona’) en circa 230 studentenwoningen met bedrijfsruimte (Briljantlaan 9) is een voortraject voor bestemmingsplanwijziging gestart. De Hogeschool voor de Kunsten heeft zich gevestigd in het Pastoegebouw en zal daar verder uitbreiden. Een haalbaarheidsstudie voor een hotel op de locatie van de voormalige Citroen garage loopt. De meest betrokken wethouders zijn geïnformeerd over het initiatief ‘de Rotsoordbrug’. De initiatiefgroep zal het voorstel compleet maken waarna het voorgelegd zal worden aan het college van BenW. Stichting Nieuw Rotsoord heeft een ontwerp ontwikkeld voor nieuwbouw van een duurzaam gebouw. De financiering daarvan is een onopgelost probleem.
Ambtelijk is gestart met een actualisatie van de ontwikkelingsvisie voor dit gebied. Met de invulling van vier grote bouwlocaties wordt aanpassing van de openbare ruimte in het gebied noodzakelijk. Daarvoor is vooralsnog geen financiering beschikbaar.

ja

3.6

Befuterrein

Er is gewerkt aan een doorstartnotitie met als uitgangspunten: nieuwbouw voor de roeivereniging op korte termijn, uitstel van definitieve woningbouw tot er duidelijkheid bestaat omtrent de geluidsbelasting van de locatie na aanpassing van de geluidswering langs de A 12, haalbaarheid tijdelijke huisvesting in de tussenperiode.

Niet van toepassing

3.7

Netwerk en Initiatieven: wonen, welzijn, zorg

SamenHoograven heeft afgelopen jaar gewerkt aan het toekomstbestendig maken van het netwerk. Een stuurgroep van wijkbewoners is gestart. Organisaties en huisartsen hebben ouderen aangemeld bij het netwerk. Ouderen hebben SamenHoograven benaderd voor een bezoek of ondersteuning. De ‘matchmaker’ (ook een wijkbewoner) heeft voor deze hulpvragen een passend antwoord gezocht. Daarnaast zijn op basis van de Motie 80+ enige ouderen bezocht. Om ouderen te informeren over aanbod en ontwikkelingen in Hoograven zijn nieuwsbrieven uitgebracht. Ook worden ouderen zoveel mogelijk geleid naar de verschillende ontmoetingsplekken in de wijk, voor zowel een passieve als juist een actieve invulling.

ja

3.8

Vreedzame wijk

Een aantal organisaties die veel met kinderen en jongeren in de buurt werken, hebben de ‘vreedzaam’ cursussen gedaan en hanteren de uitgangspunten in hun dagelijks werk. Een onlangs gemaakt plan van aanpak ‘Vreedzame Wijk’ Hoograven laat zien, dat een op de langere termijn duurzame aanpak maatwerk en onderhoud vraagt van de deelnemende organisaties. Daar is dit jaar met name door Stichting Vooruit en Brede School mét die organisaties aan gewerkt.

ja

3.9

Sport in de Wijk

Harten voor Sport organiseert regelmatig sportieve oploopjes met verschillende sportsoorten op pleintjes en parkjes in de buurten. Samen met de verenigingen uit de wijk wordt gezorgd voor sportaanbod in en na schooltijd. Er is er gestart met pauzesport op scholen. Vrijwilligers hebben samen met HvS een buurtfitness gerealiseerd voor mensen die dat nodig hebben maar niet kunnen betalen (gefinancierd uit het initiatievenfonds). VVHoograven is op sportief én pedagogisch terrein de grootste sportclub in Hoograven. Voor het behoud van die pedagogische kwaliteit is een bijdrage uit het Krachtwijkenbudget ingezet.

ja

3.10

Speeltuin de Kameleon

Een groep vrijwilligers heeft een stichting opgezet om een deel van het beheer van de speeltuin te kunnen doen. Zij doen een deel van het fysieke beheer. Er is nog onduidelijkheid over de wijze waarop zij een zelfstandige rol gaan spelen in het sociale beheer. Een stedelijk onderzoek naar de meest passende beheervorm voor onder andere deze speeltuin is gestart.

ja

3.11

Veilige buurten aanpak

Bij hardnekkige veiligheidsproblemen (bijvoorbeeld langdurige overlast op straat, terugkerend vandalisme, auto-inbraken of woninginbraken) werken gemeente en politie intensief samen met bewoners en ondernemers voor de beste oplossing. In 2015 betrof dat bijvoorbeeld vernieuwing van de Veiliger Fietsroute, schouwen naar aanleiding van woninginbraken in de omgeving van Nieuw Plettenburg en aanpak van de onrust rond een waterpijpcafé in Hoograven.

ja

3.12

Aanpak jeugdgroepen

Gemeente, politie, OM en andere zorg- en justitiepartners werken samen in een integrale aanpak van jeugdgroepen in de stad: intensieve inzet op de vier jeugdgroepen, het beter informeren van jongeren en hun ouders en het betrekken van bewoners.

ja

Wijkambitie 2: Lunetten op de kaart

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

4.1

Lunetten 2017

Er is een analyse gemaakt van de wijk waarbij gekeken is hoe de beelden en meningen zich verhouden tot de cijfers. Verder is de focus meer komen te liggen op de kracht van de wijk: laten zien wat er allemaal gebeurt in Lunetten. De buurtkrant ‘Hallo Lunetten!’ die in 2015 voor het eerst gemaakt is (door en met bewoners) draagt daar sterk aan bij.

ja

4.2

Optimaliseren van het gebruik van de Musketon

De gebruikers en UVO werken aan een scenario waarin zij helder maken welke vorm van beheer het beste is voor de locatie en op welke wijze dat bereikt wordt.

ja

4.3

Extra stimulans winkelcentrum Lunetten

Er heeft een schilderbeurt plaatsgehad; de onderdoorgangen hebben een nieuwe verlichting; De groene kwaliteit van de 'as' winkelcentrum /musketon is verbeterd; het plein bij het winkelcentrum is heringericht.

ja

4.4

Versterken van speeltuin Fort Luna en omgeving

Met gebruikers zijn gesprekken gevoerd om te bekijken welke vorm van zelfbeheer past bij deze locatie

ja

4.5

Fietsverbinding Lunetten /maarschalkerweerd

Gereed

ja

4.6

Ontwikkelingen A27 / A12

Het buurtinitiatief de 'Living Wall' is niet haalbaar gebleken.

ja

Wijkambitie 3: Schone en groene wijk

Welke resultaten zijn bereikt in 2015?

Verliep het project volgens planning?

5.1

Verbeteren groenstructuur

Tussen het spoor en de Baden Powellweg/Houtense Pad is in de afronding van de spooruitbreiding een nieuwe groene ruimte gecreëerd.

ja

5.2

Weesfietsen

In de hele wijk zijn in 2015 twee keer weesfietsen en wrakken verwijderd.

ja

5.3

Graffiti

Stadswerken heeft de graffiti op gemeentelijk eigendom verwijderd.

ja

5.4

Anders inzamelen

In 2015 is na Lunetten ook in Hoograven gestart met de invoering van het ‘nieuwe inzamelen’.

ja

5.5

Nieuw afvalscheidingsdepot Zwarte Woud

Dit jaar is het afvalscheidingsstation opgeleverd.

Uitvoering vertraagd ten opzichte van de planning