Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil

Accommodaties maatschappelijke activiteiten

Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid

616

763

-147

Flexibel Budget / Initiatievenregeling

Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten

700

538

162

Sociaal makelaarschap

Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven middels sociaal makelaarschap als ondersteuning van de betrokken stad op drie (oplopende) niveaus. "Behoud" wanneer sprake is van een hoog potentieel van zelforganisatie

7.611

7.948

-337

Kinder- en jongerenwerk MO

Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling

365

410

-45

Stimuleren vrijwilligerswerk

Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen

796

813

-17

Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd

Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland

265

265

0

Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit

Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit

207

206

1

Informele zorg en mantelzorgers

Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning

2.702

3.274

-572

Mantelzorgondersteuning

Inzet extra middelen mantelzorgondersteuning 2015-2016

350

398

-48

Sociale prestaties en Dagondersteuning

Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid

4.554

4.759

-205

Belangenbehartiging en Informatievoorziening

Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies

4.017

3.336

681

Laaggeletterdheid

Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden

433

765

-332

Buurtteams Sociaal

Oprichting, doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg

12.500

12.734

-234

Clientondersteuning

Faciliteren en organiseren van cliëntondersteuning. Positioneren van het maatschappelijk werk in de wijken als een spilfunctie in de aanpak van sociaal kwetsbaren

4.240

4.352

-112

Voorkomen huiselijk geweld

Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken.

292

239

53

Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen

Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers)

2.188

2.729

-541

Preventie en herstel

Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie en duurzaam herstel

0

399

-399

Totaal Prestatiedoelstelling 1.4.1 Effectieve uitvoering van taken als centrumgemeente

2.480

3.367

-887

Totaal programma Maatschappelijke Ondersteuning

41.836

43.928

-2.092

Bedragen zijn in duizenden euro’s.