Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting over voortgang realisatie en bekostiging

Vervangingsinvesteringen Beheer Openbare ruimte

V

M

VJN 2013: + 4 mln

18.800

18.800

20.614

20.614

-1.814

Kosten voor stabilisatie van de damwanden aan de Nieuwe Gracht in 2015bedragen 1,576 miljoen euro. In verband met het zachte winterweer is voor een klein gedeelte vooruitgewerkt op de programmering 2016.

Wal & Kluismuren

V

M

VJN 2009/nom. Begr. 2010

35.600

0

35.600

12.321

7.689

20.010

15.590

2019

Datum van oplevering is geactualiseerd; voorgesteld wordt om het restant 2015 toe te voegen aan de projectreserve Wal- en Kluismuren bij de Dekkings- en Bestedingsvoorstellen, conform eerdere besluitvorming.

Riolering

V

Econ.

13.861

-500

13.361

9.772

9.772

3.589

Het restant is conform het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan aangewend voor versnelde aflossing van in de jaren 2011,2012 en 2013 geactiveerde vaste activa. De begrote kosten van baggeren voor 0,5 mln zijn vanaf 2015 structureel overgeheveld naar groot onderhoud conform BBV.

bedragen zijn in duizenden euro's.