Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van het totaal van de investeringen met economisch nut weer.

Materiële vaste activa met economisch nut (Totaal)

Boek-waarde
31-12-2014

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Des / investeringen

Boek-waarde
31-12-2015

Gronden en terreinen

273.299

943

0

-2.491

269.865

Bedrijfsgebouwen

906.860

18.053

553

39.933

928.187

Vervoermiddelen

7.573

2.445

0

1.514

6.642

Machines, apparaten en installaties

143.080

12.935

923

10.750

139.972

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

71.498

3.490

17.113

9.941

60.836

Overige materiële activa

47.455

5.002

824

7.104

48.733

Totaal

1.449.765

42.868

19.413

66.751

1.454.235

Bedragen zijn in duizenden euro's.

In 2015 is per saldo bijna 67 miljoen euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Daartegenover stonden bijna 43 miljoen euro aan afschrijvingen en 19 miljoen euro aan bijdragen van derden. Per saldo namen de materiële vaste activa toe met 5 miljoen euro.

Met ingang van 2014 is in de BBV een nieuwe bepaling opgenomen die voorschrijft dat in het geval dat investeringen die grotendeels worden gedaan voor riolering of het inzamelen van huishoudelijk afval, deze investeringen voortaan op de balans moeten worden opgenomen in een aparte categorie. De omschrijving daarvan is: investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. In onderstaande staatjes is de toestand van 31 december 2014 en het verloop daarvan in 2015 vertaald naar deze nieuwe regelgeving. We onderscheiden een categorie 'Overig' en de nieuw voorgeschreven categorie 'in heffing'.

Het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut staat in onderstaand overzicht.

Materiële vaste activa met economisch nut (Overig)

Boekwaarde 31-12-2014

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Des / investeringen

Boekwaarde 31-12-2015

Gronden en terreinen

271.019

943

0

-2.491

267.585

Bedrijfsgebouwen

901.483

17.810

553

38.962

922.082

Vervoermiddelen

2.772

841

0

617

2.548

Machines, apparaten en installaties

142.793

12.886

923

10.750

139.734

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

36.727

1.868

0

143

35.002

Overige materiële activa

37.053

3.673

824

4.571

37.127

Totaal

1.391.847

38.021

2.300

52.552

1.404.078

Bedragen zijn in duizenden euro's.

In de boekwaarde gronden en terreinen van 267,6 miljoen euro is ultimo 2015 een bedrag van 107,0 miljoen euro opgenomen voor in erfpacht uitgegeven gronden Deze boekwaarde is vrijwel gelijk aan die van ultimo 2014.

Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven is opgenomen in onderstaand overzicht.

Materiële vaste activa met economisch nut (in Heffing)

Boekwaarde 31-12-2014

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Des / investeringen

Boekwaarde 31-12-2015

Gronden en terreinen

2.280

2.280

Bedrijfsgebouwen

5.377

243

0

971

6.105

Vervoermiddelen

4.801

1.604

0

897

4.094

Machines, apparaten en installaties

287

49

0

0

238

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

34.771

1.622

17.113

9.798

25.834

Overige materiële activa

10.402

1.329

0

2.533

11.606

Totaal

57.918

4.847

17.113

14.199

50.157

Bedragen zijn in duizenden euro's.

De uitgaven van de grootste afgeronde projecten van 2015 (> 1 miljoen euro) worden hieronder gespecificeerd.

In 2015 afgeronde projecten

Bedrag

Castellum Hoge Woerd

13.542

Renovatie Stadsschouwburg

11.535

Parkeergarage Vaartse Rijn

10.945

ICT-Investeringsprogramma

10.712

Riolering 2015

9.772

Stadskantoor Stenen en Middelen

7.146

Wijkservicecentrum Kanaleneiland

5.562

Hart van Zuid

5.155

Het Rotsoord

4.862

Basisschool Joannes XXIII

3.652

Containers c.a. ten behoeve van afvalinzameling

2.503

Basisschool Overvecht

2.430

Hardwarematige infrastructuur ICT

2.373

Verbouwing Koetshuis Oud-Amelisweerd

1.848

Stadskantoor Aankoop

1.682

Aanschaf Voertuigen Stadswerken 2015

1.657

Basisschool De Carousel

1.607

Stadskantoor SCI

1.586

VMBO X11

1.550

Verplaatsing Heroïnekliniek Kaatstraat

1.522

Basisschool Al Hambra

1.434

Gerrit Rietveld College

1.382

Basisschool Gertrudis

1.311

Renovatie Centraal Museum en Depot

1.251

Muziekpaleis

1.211

"Van geheim naar publiek domein" (forten)

1.076

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Met betrekking tot nog lopende investeringsprojecten is voor ruim 21 miljoen euro geactiveerd. Zie onderstaande tabel voor een specificatie van de grootste lopende investeringsprojecten (> 1 miljoen euro).

Grootste uitgaven lopende investeringen

Bedrag

OBS Montessori school

2.968

Jaarbeurspleingarage

2.282

ICT-investeringen IB-Automatisering

2.173

Domplein, onderhoud UCK

1.687

Herinrichting Zwarte Woud 250

1.219

VMBO Vleuterweide

1.085

Kindercluster Teun de Jagerdreef

1.011

Bedragen zijn in duizenden euro's.