Voorziening programma Bewoners en Bestuur

Categorie: Egalisatievoorziening

Omschrijving

Stand 1-1-15

Toevoegingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand
31-12-15

Wethouderspensioenen

3.330

589

0

3.919

Wachtgelden oud - wethouders

0

200

48

152

Bewoners en Bestuur

3.330

789

48

4.071

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Wethouderspensioenen
Aan de voorziening voor Wethouderspensioenen is 0,589 miljoen euro toegevoegd om de voorziening op peil te houden. Bij de berekening is rekening gehouden met de fors lagere rekenrente voor waardeoverdrachten met ingang van 1 januari 2016, conform de circulaire aanpassingen pensioen en inhoudingen APPA. De lagere rekenrente leidt tot hogere lasten bij de werkgever.

Wachtgelden oud-wethouders
Omdat de voorziening Wachtgelden oud-wethouders bij aanvang van het boekjaar op nul stond, is er bij de Voorjaarsnota 2015 een bedrag van 0,2 miljoen euro toegekend om de voorziening weer aan te vullen. Vervolgens is er gedurende 2015 een bedrag van 0,048 miljoen euro aan de voorziening onttrokken om de wachtgelden van oud-wethouders te dekken.

Voorziening programma Stedelijke Ontwikkeling

Categorie: Risicovoorziening

Omschrijving

Stand 1-1-15

Toevoegingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand
31-12-15

Voorziening negatieve grondexploitatie

12.172

0

3.051

9.121

Risicovoorziening Stationsgebied

56.864

2.675

32.710

26.380

Stedelijke Ontwikkeling

69.036

2.675

35.761

35.950

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Voorziening Negatieve Grondexploitaties.

De voorziening negatieve grondexploitaties is bedoeld om te verwachten negatieve resultaten op grondexploitaties op te kunnen vangen. In 2015 is een bedrag van 0,881 miljoen euro onttrokken in verband met het afsluiten van de grondexploitaties GVU Europalaan en Groenewegterrein Zuid. Om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling, benodigde niveau te brengen is een onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitaties gedaan van 1,661 miljoen euro. Ter afdekking van verliesgevende exploitaties op onderhanden werk is een mutatie van 0,509 miljoen euro gemaakt.

Risicovoorziening Stationsgebied
Eind 2014 bedroeg de stand van de voorziening Stationsgebied 56,864 miljoen euro. Deze voorziening is ingesteld bij de start van de grondexploitatie Stationsgebied om het geprognosticeerde tekort op de grondexploitatie Stationsgebied op te vangen. De gemeentelijke bijdragen voor de grondexploitatie worden in deze voorziening gestort. In 2015 is de voorziening aangevuld met 2,675 miljoen euro in verband met de verslechtering van het eindsaldo van de grondexploitatie Stationsgebied. Voor een gedetailleerde toelichting op de ontwikkeling van dit saldo verwijzen wij naar het Meerjarenperspectief Stationsgebied 2016, dat gelijktijdig met deze Verantwoording voorligt. In 2015 is 32,710 miljoen euro onttrokken aan deze voorziening, omdat deze lasten conform de voorschriften BBV administratief rechtstreeks verantwoord worden onder de balanspost 'Onderhanden werken'.

Voorziening programma Duurzaamheid

Categorie: Van derden ontvangen bestemmingsbedragen

Omschrijving

Stand 1-1-15

Toevoegingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand
31-12-15

Voorziening bodemsanering Griftpark

4

0

0

4

Voorziening bodemsanering

9

0

0

9

Voorziening AMEV milieuprijs

55

1

0

57

Voorziening verkeerslawaai stad

92

0

0

92

Duurzaamheid

161

1

0

162

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Bodemsanering Griftpark
De voorziening wordt gebruikt voor de nazorg Griftpark.

Bodemsanering
De voorziening is ingesteld ter dekking van de kosten die zijn voorzien in de uitvoering van het bodemsaneringsprogramma.
In 2015 hebben geen mutaties in deze voorziening plaatsgevonden.

Amev Milieuprijs
In 1976 is door de gemeenteraad een schenking aanvaard van 0,045 miljoen euro. Aan de voorziening wordt jaarlijks rente toegerekend. In 2015 is rente toegevoegd aan de voorziening

Verkeerslawaai stad
De kosten van de werkzaamheden Geluid worden gedekt uit deze voorziening . De voorziening dient te worden aangehouden daar definitieve vaststelling over de lopende jaren nog zal plaatsvinden en daarmee finale afrekening van de verstrekte bijdragen (terugbetalingsverplichting) in het kader van bovengenoemd (project)financieringsprogramma).

Voorziening programma Bereikbaarheid

Categorie: Risicovoorziening

Omschrijving

Stand 1-1-15

Toevoegingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand
31-12-15

Voorziening btw combikaarten P+R

0

101

0

101

Bereikbaarheid

0

101

0

101

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Voorziening btw combikaarten P+R
Betreft een nieuwe voorziening voor het risico van een naheffingsaanslag 2015 in verband met 6% afgedragen btw voor de combikaarten bij de P+R’s.

Categorie: Egalisatievoorziening

Omschrijving

Stand 1-1-15

Toevoegingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand 31-12-15

Onderhoud Grifthoek

177

0

10

167

Bereikbaarheid

177

0

10

167

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Onderhoud Grifthoek
Betreft een éénmalige afkoop van het onderhoud voor een duur van 20 jaar door eigenaren van parkeerplaatsen in de Grifthoek garage, volledige betaling/storting in 2006 van 0,237 miljoen euro. De jaarlijkse onttrekking ten behoeve van onderhoud garage is 0,010 miljoen euro. In 2015 is 0,010 miljoen euro onttrokken van deze voorziening.

Categorie: Van derden ontvangen bestemmingsbedragen

Omschrijving

Stand 1-1-15

Toevoegingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand
31-12-15

Voorziening Luchtkwaliteit FES 3

1.980

40

2.020

0

Bereikbaarheid

1.980

40

2.020

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Luchtkwaliteit
De voorziening voorziet in de dekking van de te maken kosten voor de meerjaren uitvoering van de Nationale Samenwerking Luchtkwaliteit (NSL). In 2015 is een bedrag van 0,040 miljoen euro rente toegevoegd aan de voorziening. In 2015 is een bedrag van 2,020 miljoen euro onttrokken ten behoeve van de dekking van luchtkwaliteit projecten, waarvan 0,178 miljoen euro voor het Verbeteren as van Berlage fietspaden op Egmondkade en Van Hoornekade, 0,507 miljoen euro voor kwaliteit fietsroutes stations, 1,321 miljoen euro voor Knijpmaatregelen Monicabrug en 0,014 miljoen euro voor De Gebruiker Centraal. Eindverantwoording vindt plaats in de SISA-bijlage 2015.

Voorzieningen programma Openbare Ruimte en Groen

Categorie: Risicovoorziening

Omschrijving

Stand 1-1-15

Toevoegingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand
31-12-15

Voormalig personeel (FPU-wachtgeld)

3.505

1.419

861

4.063

Voorziening frictie contourenschets Stadswerken

662

737

596

803

Gederfde opbrengsten doorberekende huisvestingskosten leegstand Stadswerken

311

0

80

231

Risicovoorziening ICT

272

131

267

136

Openbare Ruimte en Groen

4.750

2.287

1.804

5.233

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Voormalig personeel Stadswerken
Conform de huidige BBV-regelgeving is in 2010 een voorziening gevormd in verband met toegezegde en contractueel vastgelegde uitkeringen aan voormalig personeel betreffende:

met vervroegd pensioen gaan (suppletie FPU);
lasten in verband met WIA;
reorganisatie of disfunctioneren (wachtgeld, overplaatsbaar, non actief);

  • Er is sprake van een niet jaarlijks vergelijkbaar volume gedurende een tijdsperiode van vier jaar vanaf ultimo 2012.
  • De onttrekking van 0,861 miljoen euro betreft in 2015 gerealiseerde uitkeringen aan voormalig personeel en lasten in verband met WIA. De storting betreft de actualisering per ultimo 2015.

Frictie Contourenschets Stadswerken
Gezien de verwachte kosten samenhangend met de uitvoering van de Contourenschets Stap voor Stap Beter van Stadswerken is bij de vaststelling van de Verantwoording 2012 een voorziening gevormd. In 2015 is 0,596 miljoen onttrokken, per ultimo 2015 is de voorziening geactualiseerd.

Leegstand huisvesting Stadswerken
In verband met vertrek van een aantal organisatieonderdelen is leegstand ontstaan in de gebouwen van Stadswerken. Conform wet BBV is in 2013 een voorziening gevormd voor de duur van de verwachte leegstand. De voorziening is in 2015 geactualiseerd.

Risicovoorziening ICT Stadswerken
In 2014 is een voorziening gevormd om de in 2014 ontstane ICT-problemen op te kunnen lossen. In 2015 is het voorziene bedrag nagenoeg onttrokken. Ultimo 2015 zijn de nog lopende ICT-problemen geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie is de voorziening geactualiseerd.

Categorie: Egalisatievoorziening

Omschrijving

Stand 1-1-15

Toevoegingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand
31-12-15

Onderhoudskosten panden NMC

200

0

200

0

Voorziening Grondbank

2.007

0

99

1.907

Groot onderhoud begraafplaatsen

235

75

0

310

Openbare Ruimte en Groen

2.442

75

300

2.217

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Onderhoudskosten panden NMC
De onderhoudsvoorziening met betrekking tot de panden van NMC is, in verband met de verzelfstandiging van NMC naar Stichting Utrecht Natuurlijk en de besluitvorming daarover, in 2015 overgedragen naar de Stichting Utrecht Natuurlijk.

Grondbank
Bij de instelling van de Grondbank is afgesproken dat er een kostendekkende exploitatie gevoerd zal worden. Risico's worden binnen de exploitatie van de Grondbank opgevangen. Om hieraan te kunnen voldoen is een voorziening ingesteld.
Risico's zijn:

  • Veranderende wetgeving (zwaardere milieueisen);
    • grond kan niet meer gebruikt worden op basis van de bodemkwaliteitskaart, maar moet eerst opgeslagen en gekeurd worden (wijziging gemeente beleid);
  • Inname gaat op basis van;
    • info van de bodemkwaliteitskaart. De kwaliteit volgens de bodemkwaliteitskaart blijkt niet altijd overeen te stemmen met de werkelijkheid;
  • Bij de verwerking kan het mogelijk, tijdens het traject van ontgraven tot definitief toepassen, leiden tot risico's (meestal door verschillen in uitslagen van keuringen). Als gevolg hiervan dienen extra kosten te worden gemaakt;
  • Risico met betrekking tot afname grond.

De onttrekking uit de voorziening 2015 van een bedrag van 0,099 miljoen euro is noodzakelijk door de afname van de voorraad grond in 2015.

Groot onderhoud Begraafplaatsen Stadswerken

Conform collegebesluit 2013 en conform Wet BBV is een voorziening groot onderhoud begraafplaatsen ingesteld. Het bedrag dat in de tariefopstelling 2015 is opgenomen is gestort in de voorziening.

Categorie: Van derden ontvangen bestemmingsbedragen

Omschrijving

Stand 1-1-15

Toevoegingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand
31-12-15

GRP investeringen

0

16.818

16.818

0

Openbare Ruimte en Groen

0

16.818

16.818

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) investeringen Stadswerken
De storting in 2015 van 16,818 miljoen euro in de spaarvoorziening betreft voor het grootste deel dekking voor begrote vervangingsinvesteringen rioleringen 2015 en daarnaast een bedrag voor het versneld afschrijven van in 2011, 2012 en 2013 geactiveerde investeringen van riolering. Dit is bepaald in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. De onttrekking van 16,818 miljoen euro is conform dit plan aangewend.

Voorziening programma Werk en Inkomen

Categorie: Risicovoorziening

Omschrijving

Stand 1-1-15

Toevoegingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand
31-12-15

Entreegeld vordering coöperatie

25

0

0

25

Reorganisatie personele kosten WI

695

0

454

241

Deelneming in UW Holding BV

91

0

0

91

Voorziening correctie BTW-compensatiefonds

884

0

0

884

Garantstelling Lening renovatie Niels Bohrweg

0

250

0

250

Werk en Inkomen

1.695

250

454

1.491

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Entreegeld vordering coöperatie Wigo4it WenI
Op 7 september 2007 is de Coöperatie Wigo4it (uitgesloten aansprakelijkheid) opgericht. Volgens de statuten dienen de deelnemers een entreegeld te betalen van 0,025 miljoen euro. Bij uittreding wordt dit entreegeld verrekend met de uittredingsvergoeding als gevolg van het afwikkelen van verplichtingen van de coöperatie. Daarom wordt de vordering op nihil gewaardeerd.

Reorganisatie personele kosten WI WenI
Voor de kosten van flankerend beleid voor overplaatsbare medewerkers is gemeentebreed een voorziening gevormd. Bij de vorming van die voorziening zijn de kosten voor Werk en Inkomen niet meegenomen. Met de voorziening ‘reorganisatie personele kosten’ sluit Werk en Inkomen aan bij het gemeentebrede beleid. In 2015 bedragen de kosten van flankerend beleid voor overplaatsbare medewerkers 0,454 miljoen euro

Deelneming in UW Holding BV WenI
De Gemeente Utrecht is 100% aandeelhouder in UW Holding BV. Bij een eventuele opheffing van de BV kan een uitkering volgen. Maar de kans erop wordt klein geacht. De deelneming wordt op nihil gewaardeerd.

Voorziening Correctie BTW Compensatiefonds (BCF) WenI
In 2014 is een suppletie aangifte in het kader van de BCF ingediend ter hoogte van 3,535 miljoen euro Over de jaren 2009 tot en met 2013 zijn op basis van voortschrijdend inzicht alsnog onderdelen van de uitgaven met betrekking tot re-integratie als compensabel aangemerkt. De Belastingdienst heeft in 2015 nog geen oordeel gegeven over deze aangifte. Daarom blijft de voorziening gehandhaafd.

Garantstelling lening renovatie Niels Bohrweg
De gemeenteraad heeft in mei 2015 ingestemd met een garantstelling voor een lening van 9,1 miljoen euro voor de renovatie en aanpassing van het pand van UW Holding aan de Niels Bohrweg. De lening wordt in twee tranches opgenomen, namelijk 4,6 miljoen euro per 1 februari 2016 en 4,5 miljoen euro per 1 september 2016. Eind 2015 is de bouw gestart. De voorziening is ter dekking van de risico’s die de gemeente loopt en wordt in 2015 en 2016 gevormd (0,25 miljoen euro in beide jaren).

Voorziening programma Volksgezondheid

Categorie: Egalisatievoorziening

Omschrijving

Stand 1-1-15

Toevoegingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand
31-12-15

Frictiekosten Personeel

1.352

400

1.009

742

Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

1.352

400

1.009

742

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Frictiekosten Personeel VG
De onttrekking van 1,009 miljoen euro betreft de werkelijk gemaakte kosten. De dotatie 2015 van 0,400 miljoen euro is gemaakt ten behoeve van de verwachte frictiekosten (voormalig) personeel en is bestendiging van ingezet beleid in 2013. De voorziening is het gevolg van ons besluit om de taken van het Jeugdadviesteam en het Opvoedbureau per 1 januari 2015 en de taken van Weerbaarheid per 1 september 2015 te beëindigen.

Voorziening programma Algemene Ondersteuning

Categorie: Risicovoorziening

Omschrijving

Stand 1-1-15

Toevoegingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand
31-12-15

Frictiekosten

6.730

0

1.883

4.847

Algemene Ondersteuning

6.730

0

1.883

4.847

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Frictiekosten
De voorziening is bestemd voor de frictiekosten in het kader van de reorganisatie 2013. Deze voorziening is gevormd om de frictiekosten van sociaal flankerend beleid HRM die voortvloeien uit de transities op te vangen. Posten die ten laste van de voorziening gebracht worden zijn vooraf getoetst door een commissie. Voor de toets geldt een normatief kader. In 2015 is 1,883 miljoen euro ten laste van de voorziening gebracht.

Categorie: Egalisatievoorziening

Omschrijving

Stand 1-1-15

Toevoegingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand
31-12-15

Pensioenfonds Bijzonder Kleuteronderwijs

144

0

46

99

Liquidatiefonds Interimdienst

1

0

0

1

Stichting Pensioenfonds Ozebi

1

0

1

0

Liquidatiefonds Vleuten-De Meern

28

0

0

28

Liquidatiefonds Woonruimtezaken

150

0

0

150

Algemene Ondersteuning

325

0

47

278

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Liquidatiefondsen/pensioenfondsen

Onttrekkingen aan de liquidatiefondsen betreffen betalingen van pensioenen en wachtgeld aan de deelnemers van deze fondsen. Het restant is bestemd voor de verwachte, toekomstige betalingen aan deze deelnemers. In 2015 hebben alleen betalingen van 0,046miljoen aan de deelnemers van het Pensioenfonds bijzonder Kleuteronderwijs en van 0,001 aan de deelnemers van de Stichting Pensioenfonds Ozebi plaatsgevonden.