Omschrijving

Stand per
31-12-2014

B&D voorstellen
2014

Toevoeging

Onttrekking

Stand per
31-12-2015

Algemene dekkingsreserve

1.674

36.200

13.635

43.612

7.896

Totaal algemene reserve

49.459

1.438

800

0

51.697

Totaal Algemene reserve

51.133

37.638

14.435

43.612

59.593

Bestemmingsreserves

531.714

22.275

33.408

58.633

528.764

Totaal reserves

582.847

59.913

47.843

102.245

588.357

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Bovengenoemde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in overeenstemming met de door de gemeenteraad genomen besluiten.

Algemene reserves
De algemene reserves bestaat uit twee onderdelen; de algemene reserve en de algemene dekkingsreserve.

Algemene reserve
De algemene reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste achtervang voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico’s. De saldi van de voormalige bedrijfsreserves maken hier eveneens deel van uit. De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen. De bedrijfsreserve van Stadswerken maakt onderdeel uit van de Algemene Reserve. In 2015 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. De stand is per 31-12-2015 1,570 miljoen euro.

Algemene dekkingsreserve
De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor concernbrede reserveringen; onder andere van incidentele baten uit erfpachtconversies en resultaten uit de verkoop van gemeentelijk eigendom. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. De rentebaten over een bedrag ter grootte van het saldo van de algemene dekkingsreserve, zijn structureel opgenomen in het programma Algemene Middelen bij de langlopende geldleningen.

Bestemmingsreserves

Programmareserve

Boekwaarde
31-12-2014

Boekwaarde
31-12-2015

Bewoners en Bestuur

-1

0

Stedelijke Ontwikkeling

81.100

76.248

Duurzaamheid

14.191

13.648

Bereikbaarheid

47.500

39.083

Openbare Ruimte en Groen

28.312

26.335

Werk en Inkomen

16.971

17.971

Onderwijs

24.393

32.356

Volksgezondheid

178

178

Maatschappelijke ondersteuning

5.743

4.528

Veiligheid

173

173

Cultuur

2.611

5.589

Sport

3.417

3.938

Vastgoed

7.461

7.806

Algemene Middelen en Onvoorzien

36.859

31.250

Algemene Ondersteuning

13.304

8.708

Reserves ten bate van vaste activa

249.502

260.953

Totaal bestemmingsreserves

531.714

528.764

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Voor een toelichting per programmareserve verwijzen wij u naar de financiële bijlagen.