Staat van reserves

Omschrijving

Stand 31-12-14

B&D voorstellen 2014

Saldo per
01-01-15

Toevoegingen 2015

Onttrekkingen 2015

Stand
31-12-15

Algemene reserve

49.459

1.438

50.897

800

0

51.697

Algemene dekkingsreserve

1.674

36.200

37.873

13.635

43.612

7.896

Totaal algemene reserve

51.133

37.638

88.770

14.435

43.612

59.593

Programmareserve Bewoners en Bestuur

-1

0

-1

1

0

0

Programmareserve Stedelijke Ontwikkeling

81.100

7.399

88.499

2.460

14.711

76.248

Programmareserve Duurzaamheid

14.191

-153

14.038

0

390

13.648

Programmareserve Bereikbaarheid

47.500

3.201

50.701

8.748

20.366

39.083

Programmareserve Openbare Ruimte en Groen

28.312

1.175

29.487

0

3.152

26.335

Programmareserve Werk en Inkomen

16.971

1.285

18.256

0

286

17.971

Programmareserve Onderwijs

24.393

6.024

30.417

7.014

5.075

32.356

Maatschappelijke ondersteuning

5.743

-591

5.152

-544

80

4.528

Programmareserve Volksgezondheid

178

0

178

0

0

178

Programmareserve Veiligheid

173

0

173

0

0

173

Programmareserve Cultuur

2.611

2.577

5.188

2.501

2.100

5.589

Programmareserve Sport

3.417

812

4.229

48

339

3.938

Programmareserve Vastgoed

7.461

7.224

14.685

-6.078

801

7.806

Algemene Middelen en onvoorzien

36.859

-6.424

30.434

2.700

1.884

31.250

Algemene Ondersteuning

13.304

-253

13.051

-4.343

0

8.708

Totaal programmareserves

282.212

22.275

304.487

12.507

49.183

267.811

Reserves ten bate van vaste activa

249.502

0

249.502

20.901

9.450

260.953

Totaal

582.846

59.913

642.759

47.843

102.245

588.357

Bedragen zijn in duizenden euro's.

De toevoegingen en onttrekkingen sluiten niet volledig aan op de financiële tabellen in de programmateksten. Dit komt doordat dit overzicht uitgaat van de effecten op de balans en de financiële tabellen bij de 3e W zijn gebaseerd op de exploitatierekening. Het verschil is vooral te zien bij de algemene reserve. Op de balans is een onttrekking aan de algemene reserve bij de algemene reserve Middelen te zien. Dit kan echter een onttrekking zijn ten gunste van een ander programma. In de exploitatie staat de onttrekking dan bij het betreffende programma. De mutaties uit de kolom 'B&D 2014' betreffen de administratieve verwerking van de geaccordeerde bestedings- en dekkingsvoorstellen van de Jaarstukken 2014.