Overzicht baten en lasten

Op de volgende pagina's vindt u de overzichten van baten en lasten. In deze overzichten kunt u veel informatie vinden over de financiën van de gemeente in 2015.
De tabel nominale Begroting 2015 geeft aan welke baten (= opbrengsten) en lasten (=kosten) uw gemeenteraad op 6 november 2014 geautoriseerd heeft voor 2015. De Programmabegroting 2015 was, conform de wettelijke bepalingen, sluitend. Dit komt tot uiting in het totaal van de kolom 'Begrote bijdrage algemene middelen'. Deze is nul, dat wil zeggen dat alle middelen van de gemeente volledig zijn ingezet in de diverse programma's, maar ook niet meer dan dat.

Per programma is aangegeven:

  • De baten: de binnen het programma Begrote Opbrengsten
  • De lasten: de binnen het programma Begrote Kosten
  • Het saldo van baten en lasten: de baten min de lasten
  • De begrote bijdrage uit de algemene middelen: de hoeveelheid geld die vanuit de algemene middelen aan het programma is toegevoegd
  • Het totaalsaldo van baten en lasten: het saldo plus de begrote bijdrage uit de algemene middelen.
  • De toevoegingen in de reserves: de hoeveelheid geld die in reserves wordt gedaan
  • De onttrekkingen aan de reserves: de hoeveelheid geld die uit reserves wordt gehaald
  • Het resultaat: het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten min de
  • toevoegingen in de reserves plus de onttrekkingen uit de reserves.

De tabel actuele Begroting 2015 is gelijk aan de nominale begroting plus alle daarna door uw gemeenteraad vastgestelde begrotingswijzigingen. De actuele begroting is daarmee de meest recente door uw gemeenteraad goedgekeurde Programmabegroting 2015.

De tabel realisatie 2015 geeft aan welke baten en lasten gerealiseerd zijn in 2015. Het resultaat, dat wil zeggen nadat de onttrekkingen aan en stortingen in reserves hebben plaatsgevonden, bedraagt 37,5 miljoen euro voordelig. Een uitgebreide toelichting per programma op het behaalde resultaat is opgenomen in Deel 1 Jaarverslag, onder de programma's, hiervan is een samenvatting opgenomen in Deel 2 Jaarrekening, Overzicht baten en lasten met toelichting, onderdeel resultaat. De kostenoverschrijdingen in de Jaarstukken 2015 vallen binnen het kader begrotingsrechtmatigheid.

Nominale begroting 2015

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

6.998

36.562

-29.564

29.564

0

0

0

0

Stedelijke ontwikkeling

178.936

171.297

7.639

-14.945

-7.306

180

7.486

0

Duurzaamheid

2.613

6.276

-3.663

3.663

0

0

0

0

Bereikbaarheid

66.091

90.142

-24.051

4.670

-19.381

10.261

29.642

0

Openbare ruimte en groen

84.637

152.370

-67.733

68.937

1.204

5.000

3.796

0

Werk en Inkomen

186.177

230.832

-44.656

44.656

0

0

0

0

Onderwijs

22.341

97.866

-75.525

73.074

-2.451

0

2.451

0

Maatschappelijke Ondersteuning

6.746

204.453

-197.706

197.692

-14

0

14

0

Jeugd

0

80.460

-80.460

80.460

0

0

0

0

Volksgezondheid

6.450

27.933

-21.483

21.403

-80

0

80

0

Veiligheid

429

42.762

-42.333

42.333

0

0

0

0

Cultuur

0

40.723

-40.723

39.383

-1.340

0

1.340

0

Sport

7.354

33.365

-26.012

24.106

-1.906

48

1.954

0

Gemeentelijk Vastgoed

30.010

22.763

7.247

-9.411

-2.164

0

2.164

0

Algemene middelen

715.432

12.782

702.650

-705.066

-2.417

3.404

5.821

0

Algemene Ondersteuning

2.193

101.957

-99.764

99.480

-285

0

285

0

Totaal

1.316.405

1.352.543

-36.138

0

-36.138

18.894

55.032

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Actuele begroting 2015

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

7.601

37.813

-30.212

29.812

-400

0

400

0

Stedelijke ontwikkeling

198.612

218.658

-20.046

-9.218

-29.264

3.360

32.624

0

Duurzaamheid

1.108

12.323

-11.215

9.268

-1.947

41

1.988

0

Bereikbaarheid

78.873

99.809

-20.936

-622

-21.558

10.639

32.197

0

Openbare ruimte en groen

86.695

149.782

-63.087

64.125

1.038

5.590

4.552

0

Werk en Inkomen

151.570

242.341

-90.770

86.017

-4.753

993

5.746

0

Onderwijs

23.996

92.019

-68.023

71.342

3.319

11.476

8.157

0

Maatschappelijke Ondersteuning

6.562

203.010

-196.448

194.158

-2.290

0

2.290

0

Jeugd

0

79.113

-79.113

77.088

-2.025

0

2.025

0

Volksgezondheid

3.134

25.893

-22.760

22.395

-365

0

365

0

Veiligheid

641

43.700

-43.059

43.059

0

0

0

0

Cultuur

2

42.242

-42.240

42.323

83

2.502

2.419

0

Sport

7.730

32.765

-25.036

23.954

-1.082

1.049

2.131

0

Gemeentelijk Vastgoed

30.950

22.626

8.324

-11.434

-3.109

0

3.109

0

Algemene middelen

777.323

42.468

734.855

-742.235

-7.380

9.771

17.151

0

Algemene Ondersteuning

4.109

103.133

-99.025

99.967

942

2.422

1.480

0

Totaal

1.378.906

1.447.695

-68.790

0

-68.790

47.844

116.634

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Realisatie 2015

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

8.889

35.952

-27.063

29.812

2.749

1

400

3.148

Stedelijke ontwikkeling

236.057

212.643

23.414

-9.218

14.196

3.360

27.943

38.779

Duurzaamheid

383

13.656

-13.274

9.268

-4.005

41

1.988

-2.059

Bereikbaarheid

52.314

59.637

-7.323

-622

-7.944

10.639

20.844

2.261

Openbare ruimte en groen

88.695

154.973

-66.278

64.125

-2.153

5.590

4.388

-3.355

Werk en Inkomen

139.225

241.659

-102.434

86.017

-16.416

993

5.732

-11.678

Onderwijs

32.641

99.239

-66.598

71.342

4.744

11.476

8.185

1.453

Maatschappelijke Ondersteuning

11.916

204.520

-192.604

194.158

1.554

0

2.290

3.844

Jeugd

141

77.485

-77.344

77.088

-256

0

1.825

1.569

Volksgezondheid

3.514

25.786

-22.271

22.395

124

0

498

622

Veiligheid

1.068

42.861

-41.793

43.059

1.267

0

0

1.267

Cultuur

66

42.540

-42.475

42.323

-151

2.501

2.447

-206

Sport

8.765

34.351

-25.586

23.954

-1.632

1.049

2.267

-414

Gemeentelijk Vastgoed

25.714

23.677

2.037

-11.434

-9.397

0

3.122

-6.275

Algemene middelen

783.016

32.747

750.269

-742.235

8.034

9.771

17.151

15.413

Algemene Ondersteuning

7.783

115.378

-107.594

99.967

-7.628

2.422

3.165

-6.885

Totaal

1.400.188

1.417.104

-16.916

0

-16.917

47.844

102.246

37.485

Bedragen zijn in duizenden euro’s.